0

Yahudi dini teşkilatında bir unvan. İbranice ve Aramicede bilge, yetenekli kişi. Osmanlı İmparatorluğunda -daha sonra Türkiye Cumhuriyetinde- hahamlar, önderliğini Hahambaşı’nın yaptığı Hahambaşılık adı verilen dini temsil kurumuna tabi idiler.[1]


[1] Kürşat Demirci, “Haham”, DİA, c. 15, İstanbul: TDV, 1997, s. 134.; Hatice Doğan, Osmanlı Devleti’nde Hahambaşılık Müessesesi, İstanbul: Gözlem. Yayınları, 2003, ss. 43-53. ; Canan Seyfeli, “Osmanlı Devlet Salnamelerinde Hahambaşılık (1847-1918)”, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, c. 7, sy. 1, Ocak – Nisan 2010, ss. 96-98.

 H
Türkçe Tarih

Hafiye Teşkilatı

Önceki yazı

Hakan veya Kağan

Sonraki yazı

Yorumlar