Kuvâ-yi Milliye

Ulusal kuvvet. Vatanın işgali karşısında eski askeri komutan ve askerler ile bunlara katılan askerlerin kendi aralarında oluşturdukları düzenli olmayan savunma birlikleri.[1] [1] Yaşar ...

Kut

Hükümranlık anlayışı. Eski Türk hâkimiyet anlayışında devleti yönetme hakkının Türk hükümdarlarına Tanrı tarafından ilahi bir lütuf olarak bağışlanması, verilmesi.[1] [1] Donuk, Eski Türk ...

Kurumsal İktisadi Aktarım

Ekonomik faaliyetlerin yönü ve yoğunluğunu grup davranışlarının belirlediğini, Sosyal konuların tek boyutlu olaylar olmadığını, disiplinler arasında işbirliği sağlanarak değerlendirilmeleri gerektiğini savunan ve fiyat ...

Kurultay

Yılın belirli günlerinde hükümdarlar tarafından hükümdarlık alameti olarak devlet ileri gelenlerine ve halka verilen, devlet işlerinin görüşülüp kararlaştırıldığı, eğlencelerin tertip edildiği bir tür ...

Küreselleşme

Osmanlıca cihanşümul.[1] Ulus devlet sınırlarını aşan küresel kapitalizm.[2] Kumanda ekonomisinin küçülmesi, devletin bütün sosyal ve ekonomik işlevlerinden vazgeçmesi,[3] siyasi güç, otorite ve yönetim ...

Kür

Göktürk Kitabelerinde kullanılışı ile hile, fesat, aldatma, çare.[1] [1] Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarî-Askerî Unvan ve Terimler, s. 80.

Kültürlenme

Orijinal kültür içinde sonradan ortaya çıkan bir veya daha fazla grubun değişimlerle devam eden ilişkisi ve farklı kültürlerden gelen bireylerin aynı gruplarda ilişki ...

Kültür

Toplumsal süreklilik,[1] yüksek umumi bilgi.[2] Toplumun bir üyesi olarak insanoğlunun kazandığı bilgi, sanat, ahlak, gelenekler ve benzeri diğer yetenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık ...

Kullukçular

Akkoyunlularda teşrifatçı, haberci, kuşçu, cerrah, kütüphane hizmetçileri gibi görevlilerden oluşan grup. [1] [1] Seyfettin Erşahin, Akkoyunlular, Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2002, s. 202.

Kredi Politikası

Ekonominin likidite sıkıntısına düşmesini veya aşırı likidite baskısıyla dengesizliğe sürüklenmesini önlemek için izlenen politika. [1] [1] Feridun Ergin, Kredi Sistemi, İstanbul: Fakülteler Matbaası, ...

Posts navigation