Fütüvvet

Gençlik, yiğitlik, cömertlik manalarındaki Arapça kelime.[1] İdeolojik olarak İslamiyetle birlikte göçebe aşiret yapısından yerleşik hayata ve millet yapısına doğru gelişen Arap toplumunda aşiret ...

Fransız İhtilali

Ekonomik olarak toplumda üstünlük sağlayan burjuvazi sınıfının siyasi iktidarı da ele geçirerek bir anlamda kapitalist toplumu kurması.[1] 1789 Mayısında soylular, din adamları ve ...

Fordizm

Sanayi üretiminin büyük oranda kitlesel üretim olarak gerçekleştirildiği, idari işler ile kol kuvvetine dayalı işlerin Taylorist bir ayrımla belirlendiği, işbölümünün ve iş tanımlarının ...

Flori

Floransa’da üzerinde zambak çiçeğiyle basılan altın paralar.[1] Osmanlıların kullandıkları Avrupa altınlarına filori dendiği bilinmektedir.[2] 3,5 gram ağırlığındaki bu altın para İtalyan devletlerinin Türkmen ...

Fıkıh

Derin anlayış, kavrayış; bir şeyi en ince ayrıntısına kadar bilme. İslam’ın ibadet ve hukuk ilmi. Fıkıh ilminin kaynakları Kur’an-ı Kerim, sünnet, icma ve ...

Fizyokrasi

Merkantilist politikalara tepki. Fizyokratlar, feodal bağlarından kopmuş ve vergi yüklerinden arındırılmış çiftçilerin ve tahıl ticaretini serbestçe yapabilen tüccarların ekonomik sistemde varlık göstermesini talep ...

Fiyat

Parasal karşılık, eder, paha, değer ölçüsü, mal ya da hizmetleri satın almak için gereken, bir satıcının mal ya da hizmetler üzerindeki hakkından vazgeçmek ...

Fiskalizm

Osmanlı iktisadi dünya görüşünün temel unsurlarından birisi. Hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarmaya çalışmak ve ulaştığı düzeyin altına inmesini engellemek.[1] ...

Fetva

Bir meselenin hükmünün müftü (şeyhülislam) tarafından araştırılarak verilmesi işlemi.[1] Bu eylem için takip edilen yola ve kullanılan doktrine fetva usulü adı verilir.[2] [1] ...

Fetihname

Bir savaş kazanıldıktan sonra, dostların sevinmesi, düşmanların üzülmesi ve çekinmesi için komşu hükümdarlara, hanlara, prens, şehzade ve valiler gönderilen mektup.[1] [1] Ramazan Şeşen, ...

Posts navigation