Bu isimler öneri amaçlıdır. Eğer yavrunuza bir isimde karar verdiyseniz başka kaynaklara da göz atmanızı öneriyoruz. İlgileniyorsanız belirli zaman aralıklarında sayfaımızı kontrol etmenizi öneririz.

Sizin de isim öneriniz veya düzeltme fark ettiyseniz [email protected] adresine e-posta yollayabilirsiniz.

Son güncelleme: 04.03.2022

Bölgelere göre

Kazak Eli (Kazakistan)

ABAY / АБАЙ : 1. Dikkatli 2.İtaatkar 3. Düşünür AĞIN / АҒЫН : 1. Dere 2. Akış ADAY / АДАЙ : 1. Bala 2. Yavru 3. Küçük ADIRBAY / АДЫРБАЙ : 1. Oyuk 2. Büyük 3. Zengin AYBAR / АЙБАР : 1. Güzel 2. Cesur 3. Müthiş/Görkemli ->Aynı Anlamladakiler: AYBARJAN / Айбаржан, AYKE / Айке, AYKEŞ / Айкеш, AYKEN / Айкен AJARBEK / АЖАРБЕК : 1. Güzel 2. Samimi 3. Çekici AYBAS / АЙБАС : 1. Ay-Baş 2. Ay gibi açık/net 3. Dost canlısı AYBAT / АЙБАТ : 1. Aybar 2. Öfke 3. Cesaret 4. Görkemli ->Aynı Anlamdakiler: AYBEK / АЙБЕК – AYBOL / АЙБОЛ – AYBOLAT / АЙБОЛАТ – AYBIN / АЙБЫН

Kız çocuk isimleri

AYAĞA / Айаға, AYEKE / Айеке : Müthiş,görkemli.

Tatar Eli (Tataristan)

Tataristan’da insanlar Türk balalarına çeşitli sebepler veya istekler üzerinden isim koymaktadırlar. Aşağıdaki listeler hangi isimlerin hangi amaçlarla konulduğuna yöneliktir. (Ercan Alkaya’nın Tatar isimleri üzerine değerlendirmelerinden alınmıştır.)

Eski nesil Türk Tengriciliği geleneğine bağlı olarak balalara verilen isimler: Aybek, Aydar, Aysılu, Almaz, Arslan, Barlas, Yoldız, Karlıgaç, Altınçeç

Eski çağlardan beri Tatar Türklerinin çok kullandığı isimler: Allabirdi, Allagol, Baybüri, Baltabay, Bugaarslan, Bürihan, İbadulla, Dinmöhemmet, Kulgali, Kolçura, Kuçkar, Kübek, Morzahan, Taştimir, Seyitkol, Hakbirdi, Hankildi, Çurabay

Zaman içerisinde gökbörü (bozkurt) sevgisi üzerine verilen isimler: Kurt, Kurtay, Kurtaş, Kaşkar, Kaşkarbay, Çan, Çanbay, Çanış, Büri, Baybüri, Büribay, Bürikey, Bürihan, Büriş

Kam geleneklerine bağlı olarak konulan isimler: Akkam, Kamkay, Timir, Timirbike, Timirkotlık, Abak, Biçura, Tulpar

Yeni doğan balalara uzun ömürlü olsun diye verilen isimler: Tiribay, Tiribike, Tiribak, Tirgol, Tirik, Tirihan, Kaldı, Kaldıbay, Kalmış, Üztimir, Üzyeşer, Üzekbay, Taymas, Taymasbay, Öriktimir, Çiklemiş

Balası ölenler 2. balalarına hayatta kalsınlar diye verdikleri isimler: Torbay, Torgın, Torsın, Torsınbay, Torsınbike, Tuktabay, Tuktagol, Tuktabike, Tuktamışgerey, Tuktar, Tuktarbay, Tuktaş

Kötü ruhlar korksun diye güçlü canlıların isimlerinin verildiği balalar: Çinkey, Çan, Çanbay, Çanbars, Çançura, Kort, Kurtay, Kurtaş, Kaşkar, Kaşkarbay, Büri, Büribay, Bürihan, Büriş, Bültirik, Başbüri, Baybüri, Aşan, Aşıt, Yeşbars, Yembars, Yulbars, Hanbars, Tukbars, Kotlıbars, Kulbars, Kilbars, Kaplan, Kaplanbek, Karabars, İlbars, Barshan, Baybars, Akçuar, Akbars, Yaguar, Sırtlan, Sırtlanbek, Buga, Bugaarslan, Bikbuga, Alabuga, Akbuga, Karabuga, Kotlıbuga, Sarıbuga, Timirkarabuga, Aslan, Arslan, Arslanbay, Arslanbike, Arslangerey, Bayarslan, Karaarslan, Sarıslan, Ruslan, Alıparslan, Yagan, Tulpar, Tuktay, Taybike, Taybek, Tayçura, Sarıtay, Küktay, Kolın, Kolıntay, Karatay, Yılkıbay, Yılkıçura, Argamak, Alıptay, Alatay, Aktay, Tutay, Torımçak, Batbay, Baybura, Kiş, Kişbey, Kondız, Kondızbay, Kondızbike, Susar, Susarsılu, Yangir

Göçmen olarak yaşayan Türklerin kendi yaşamlarından esinlendikleri isimler: Kuzı, Kuzıbay, Kuzıbala, Kuzıbek, Kuzımkol, Kuzıkildi, Kuybagış, Kuyçıbay, Kuçkar, Kuçkarbay, Kuçkarbek, Kusay, Teke, Tekeş, Baykuçkar, Akkuçkar, Tülek, Tülekbay, Baykuçat, Suyır, Suyırbay

Bala cesur olsun diye verilen yırtıcı kuş isimleri: Bayşunkar, Balapan, Barlas, Börkit, Börkitbay, Kozgın, Laçın, Toğrul, Şonkar, Yabalak, Baykuş, Sarıç, Toygın ve Torımtay

Kızlar için güzellik ve niteliği simgeleyen isimler: Turgay, Küki, Karlıgaç, Karlıgaçbike, Karlıgaçsılu, Kügerçin, Sandugaç, Sandugaçbike, Sandugaçsılu, Sölikbay, Sölikbike, Suzgın, Suzgınbike, Kügiş, Tugzak, Kubaş

Balaya kötü ad verince Azrail’in ondan uzak duracağına inanıldığı için hor görülen canlılardan esinlenilen isimler: Kübek, Akkübek, Akbay, Nugay, Nugaybike, Nugaybek, Muynak, Köçik, Karaköçik, Akköçik, Bayköçik, Baykübek, Barak, Karabay, Köçikbay, Köçikkol, Sarbay, Egir

Tatar Türklerinde hem kız hem erkek isimleri: Almakay, Altın, Appak, Bülek, Dulkın, İlsöyer, İlüs, Karaküz, Kince, Kondız, Köleç, Kömiş, Sünmes, Turgay, Ülmes, Yalkın, Yoldız, Yözlikey, Yuanıç, Yulgiz

Bala sevilmiyorsa veya istenmeyen bir doğumla geldiyse verilen isimler: Yaman, Yamanbay, Yamanbike, Yamangol, Yamankay, Yamançura, Saltık, Baymak, Yapança, Tumak, Tabıldık, Almış, Ülcebay, Artık, Artıkbay, Artıkbike, Artıkaç.

Kötü ruhları yanıltmak için cesaret ve korkusuzluk isimleri Kirey, Kılıç, Kılıçbay, Kılıçarslan, Sagaydak, Sadak, Almas, Örikmes, Örkit, Sarımsak, Açi-Acı, Yozak, Biklemiş, Tozak, Yomgalak, Kaçmas,Baybüri

Bala doğunca güç, zenginlik, başarı dileyen adlar: Yulaman, Irsai, Tökeney, Türeş, Türebay, Türehan, Uraz, Urazay, Urazbek, Urazgildi, Urazgol, Urazgolbay, Urazlı, Uraztimir, Urazhan, Urazbaga, Urazbey, Urazbaktı, Urazbike, Urazbirdi, Çaltaymas, Kotlıkazan, Agiş, Alpar, Üstimir, Üstirek, Üser, Tınıçkön, Tuksubay, Tuksılu, Tuk, Tuksarı, Tukay, Tukbay, Tukbaktı, Tukbars, Tukbike, Tukbirdi, Tukkol, Sulim, Suluhan, Soslan, Soslanbek, Sermektey, Alçın, Alçınbay, Atalıym, Atamış, Aybul, Çapay, Baybul, Baybuldı, Baybulsın, Acunbay, Atlamış, Yavbars, Yavbasar, Yulsubay, Yultañ, Yultimir, Yulkotlı, Baydık, Baykotlı, Baysal, Çuak, Çuk, Çukay, Çukan, Çuklı, Baymak, Baytazar, Barış, Bikbul, İginbay, İlbul, İlüs, İsentor, İsenkil, İsey, Yortay, Koluraz, Kotlıbuga, Kotlıbek, Kotlıbökeş, Kotlıgol, Kotlıgerey, Kotlıiş, Kotlık, Kotlıkay, Kotlıkaç, Kotlıkildi, Kotlımergen, Kotlıtimir, Kotlıhan, Kotlıçura, Kotlıyul, Kotsal, Kottumak, Kotıy, Kotçı, Kotık, Çıntimir, Kotan, Kotlı, Kotlıbay, Kotlıbars, Kotlıbi, Kotlıbike, Kotlıbikeç, Kotlıbirdi, Kurmış, Kusay, Költebay, Mulgerey, Rısbay, Rısbike, Rısbuga, Rıskol

Balaya uzun ömür dileyen adlar: Talan, Siksenbay, Tuksanbay, Tuksanbek, Yözikey, Yözey, Yözyeşer, Yözbek, Cidihan, Tugız, Tugızay, Tugızbike, Tugızbay, Tugızbek, Tömen, Tömenbay, Tömenbike, Tömengil, Tömentimir, Tömençi, Mengüş, Sünmes, Ülmes, Ülmesbay, Ülmesbike, Ülmeskol, Buzan, Buztugan, Kartbay, Kari, Karıyhan, Kottaymas, Yullı, Yullıbike, Yullıhan, Yultay, Yulçura, Yulçıbay, Yulçıgol

Bala iyi huylu olsun diye verilen adlar: Saltık, Arubike, Atlıkaç, Atış, Badak, Bayık, Balkış, Barlas, Batış, Bayan, Bilik, Bilim, Bilimbay, Bilimçek, Kolay, Kapşay, Yözikey, Yözlibay, Yözlibike, Yözlibek, Yözlikey, Yözlisılu, İrik, İrkin, İrkinbay, İrkinbek, Algır, Aldar, Aldarhan, Alkın, Alıp, Alıpkol, Appak, İlçi, İlçibaga, İlçibay, İlçibek, İlçigol, İlçikey, İlsöye, İlsöyer, İltabar, İltañ, İltirek, İltotkan, İltözer, Bigi, Bigişbikeç, Bökey, Bökeyhan, Bikkol, Bikkeçkey, Kulaybek, Kunay, Kuramşa, Kuşyörek, Köleç, Küriklibike, Kürkem, Susılu, Sılubike, Söyik, Söyikey, Söyile, Söyiniç, İlgezek, Sönikey, Talmas, Tapay, Tatubay, Tatubike, Tatubek, Tatuhan, Turıbay, Tınçura, Tınıçbay, Tınıçtañ, Tırış, Temey, Uka, Ukabike, Ukabay, Ukay, Unay, Çilebi, Çutay, Imsınay, İnci, İncibike, İnciye, İncisılu, Yuaşbirdi, Yuzık, Yuzıkbay, Yumay, Yumatay, Yunbek, Yunçura, Yamansar, Aklanış, Yem, Yembaktı, Yembars, Yembirgen, Yembek, Yemsubay, Yemuraz, Yahşıbay, Yahşıbike, Yahşıbirid, Yahşıgildi, Yahşıgol, Yahşılıkhanış, Ölgir, Öktem, Ütebike, Ütebay, Cilkinbay, Citiz, Akçura, Akyigit

Cisimle veya vücutla ilgili verilen adlar: Aysılu, Ayçiber, Ayımbike, Aksılu, Alsılu, Bazık,

Güzelliği anlatan doğadaki değerli varlıkların isimleri: Baysılu, Çiber, Çiberkey, Könbike, Könsılu, Suzgın, Suzgınbike, Sıluyöz, Subay, Karasılu, Güzel, Güzeliye, Güzelbike, Buzyigit, Büzergen, Bikçiber, Salbay, Tuktaman, Tuktimir, Tuksılu, Tukçura, İsen, İsenbay, İsenbike, İsengol, İsençik, İsentimir.

Balanın vücut rengi ile ilgili ad: Akalay, Akarslan, Akbars, Akbaş, Akbi, Akbit, Akbuga, Akbebik, Akbuldı, Akbek, Akkol, Akkolay, Akkundı, Akkız, Akkına, Akküz, Aksarı, Aksubay, Aktay, Aktolım, Akul, Aktugan, Akurak, Akçura, Akçeç, Appak, Bornak, Karagol, Karaiş, Karay, Karaarslan, Karabay, Karabars, Karabayan, Karabi, Karabikeç, Karabirdi, Karabuga, Karabek, Karaküz, Karakildi, Karatay, Karataş, Karatimir, Karatolım, Karatugan, Karahan, Karaç, Karaçman, Karaçura, Karaçeç, Karayigit, Karakay, Karakaş, Karakaşsılu, Karakildi, Karakoş, Karakuzak, Karanay, Karasılu, Karaköçik, Sarbay, Sarı, Sarıbala, Sarıbaş, Sarıbuga, Sarıbek, Sarıgol, Sarıkay, Sarımergen, Sarman, Sarıslan, Sarıtay, Sarıtolım, Sarıçık, Sarıçeç, Kolsarı, İşsarı, Altınsarı, Altınçeç, Kızılbay, Kızılbaş, Alsılu, Alsu, Büztimir, Büztirek, Büzek, Buztanay, Koba, Kobay, Kobakay, Kolkoman, Etrek, Cizbike, Alabek, Alabuga, Alabaş, Alatay, Küktay, Kükküz, Koñgır, Koñgırbay, Aydın, Aydınbike.

Balanın sağlam, dolgun, yuvarlak, iri yapılı, uzun saçlı, şişman, iki çeneli, minik, burnunun inceliği, altı parmaklı oluşu, vücudundaki ben, aileden birisine benzemesi gibi özellikleri dikkate alındıysa: İsen, Tögelbay, Tözbay, Töztugan, Tözbek, Tupaç, Tolımbay, Tolımbek, Şombay, Karnak, Kuştamak, İgbaktı, Bornaş, Altıbay, Miñlibay, Miñlibike, Miñlibek, Miñligol, Miñligerey, Miñliiş, Miñliyöz, Miñlikey, Miñlisılu, Miñlitimir, Miñliuraz, Çalım.

Türklerin çetin hayat mücadelesinde, dünyaya yayılıp egemen olmasında ve başarılarının temelindeki madde demir ile ilgili isimler: Timir, Timirbay, Timirbike, Timirgerey, Timirkarabuga, Timirkotlık, Timirkey, Timirtaş, Timirhan, Küktimir, Kotlıtimir, Koltimir, Karatimir, İştimir, Aytimir, İltimir, Biktimir, Tuktimir, Tuytimir, Tömentimir, Uraztimir, Çıntimir, Hantimir, Üstimir, Ütinçtimir, Öriktimir, Üztimir, Yeştimir, Yultimir, Baytimir, Köntimir, Aktimir, Korıçtimir, Korıçhan, Korıçbay, Korıç.

Günlük hayata dair savaş aletlerini içeren adlar: Kılıç, Akkılıç, Kılıçbay, Kılıçarslan, Baykılıç, Ukbay, Ukbirdi, Sadak, Sagaydak, Kurman.

Günlük hayata dair tarla ve ev işlerine yönelik eşyaların balalara verildiği isim örnekleri: Balta, Baltabay, Baltan, Baytay, Baltakol, Urak, Urakay, Urakbay, Urakbike, Akurak, Çakmak, Alpak, Bayrak, Kabay, Yifek, Yifeksılu, Bizek, Batman, Nokrat, Teñke, Teñkebike, Teñkesılu, Kına, Tagangay, Yulay, Cürmey, Kazan, Kazanay, Kazanak, Kazanbay, Kazanbek, Kazangol.

Doğayla iç içe yaşayan Tatar Türklerinin ağaçlardan esinlenerek koyulan adlar: Narat, Karagaç, Karagay, Tirek, Biktirek, Baytirek, Büztirek, İmen, İmenbay, İmengol, İmenkildi, İmenkiske, Artış.

Doğayla iç içe yaşayan Tatar Türklerinin çiçeklerden esinlenerek koyulan adlar: Alma, Almakay, Almabike, Cilek, Çiyebike, Yözim, Yözimbike gibi meyvelerle ilgili adlar; Ayçeçek, Akçeçek, Alçeçek, Tutay, İnciçiçek, Çeçke, Çeçkebi, Çeçek gibi çiçeklerle ilgili adlar; Mort, Mortak, Arçan, Kuzak, Karakuzak, Kamış, Kamışbike.

Balanın söylediği ilk sözden esinlenerek sevinçle koyulan adlar: Yavbirdi, Yahşıbirdi, Yuaşbirdi, Ukbirdi, Tukbirdi, Hanbirdi, Urazbirdi, Baybirdi, Kotlıbirdi, İbbirdi, Bigbirdi, Tilekbirdi, Tilevbirdi, Könbirdi, Kolbirdi, Bilbirdi, Birdibay, Birdibek, Birdigol, Birdiiş, Birdihan, Karabirdi, Tuybirdi, Tiñbaktı, Tuybaktı, Taşbaktı, Baktı, Baktıbay, Baktıbaş, Aybaktı, İlbaktı, Salbaktı, Baybaktı, Kuşbaktı, Urazbaktı, Hanbaktı, Tınbaktı, Tukbaktı, Yembaktı, Tañkildi, Tıñkildi, Karakildi, Tuygildi, İsenkildi, İşkildi, Savgildi, Tatlıkildi, Añkildi, Kildibay, Kildibek, Kildigol, Kildikuş, Kilduraz, Çurakildi, Töpkildi, Tevgildi, Hangildi, Urazgildi, Yahşıgildi, Kuşkildi, Baygildi, Kotlıkildi, Kolkildi, Bilgildi, İlkildi, Abızgildi, Tuybuldı, Akbuldı, Bikbuldı, Baybuldı, Akkundı, Baybaga, Yembirgen, Tiñbirgen, Tiñtugan, Saltugan, Tuytugan, Erdugan, Karagan, Karamış, Karmış, Tañatmış, Cilgindi, Tuybar, Mindubay.

Ay ve Güneşin kutsallığı, koruyuculuğu ve insanoğluna faydalarından dolayı Ay ve Güneş ile ilgili koyulan adlar: Ayış, Aybaksın, Aybaktı, Aybars, Aybaş, Aybike, Aybikeç, Aybirdi, Aygol, Aybuga, Aydak, Aydar, Aydaş, Ayyoldız, Aykay, Aykap, Aykön, Aylı, Aysar, Aysılu, Aytaş, Aytimir, Aytirek, Aytuar, Aytugan, Aytugay, Aytulı, Ayçura, Aktanay, Altınay, Buztanay, Kömişay, Sanman, Sarmanay, Tanay, Tuganay, Tulay, Tulganay, Tulun, Tulunbek, Kuyaş, Kuyaşbike, Kön, Könbay, Könbak, Könbike, Könbirdi, Könsılu, Köntimir, Köntugan, Köntumış, Könçura.

Tan zamanı doğan balalara verilen adlar: Tañ, Tañatar, Tañatmış, Tañbike, Tañgatar, Tañyoldız, Tañsılu, Tañkay, Tañkildi, Tañsarı, Tañtaş, Tañçura, Tañçı, Altañ, Aktañ, İştañ.

Havanın yağmurlu, karlı, boranlı, dumanlı ve soğuk olduğu günlerde doğan balalara verilen adlar: Yamgurçı, Yañgırhan, Karlıhan, Kırlay, Kırlaç, Buran, Buranbay, Buranbike, Burangol, Burançı, Toman.

Ekin biçme mevsiminde doğan balaya; Urakay, Urakbay, Urakbike, Urakçı; saban mevsiminde doğan balaya; Saban, Sabanay, Sabanak, Sabançı; orman kesilirken doğan balaya; Urmanay, Urmanbay, Urmançı; kuzular doğarken doğan balaya; Kuzıbala, Kuzıbek, Kuzıkildi, Kuzımkol; harman ayında doğan balaya da Indırçı adı verilmiştir. Günün belli bölümlerinde doğan balalara da; Tañatar, Tañgatar, Tañatmış, Tañbike, Tañkildi, Tañçı, Töngatar adları verilmiştir. Bazı bayramlarda ve özel günlerde doğan balalara da; Beyrem, Beyrembay, Beyrembike, Beyremhan, Beyremsılu, Bayraş, Kileş, Çuk, Çukhan, Kankay, Baganay, Tinibek gibi adlar verilmiştir.

Ailenin kendisi ile ilgili olduğunu düşündüğü veya etkilendiği boyun adını çocuğuna vermesi: Bolgar, Çağatay, Kazak, Kazakbay, Kazakkol, Kazakhan, Kırgızhan, Üzbek, Nugay, Nugaybike, Nugaybek, Kırım, Kınrımhan, Kırımbay, Hansuar, Mangut, Kolkoman, Dulat, Kayhan, Kayçura, Kaypaç, Barlas, Baytirek, Bagış, Cemek, Ayrat, Ayratkol, Alçın, Alçınbay, Aşıt.

Özel yer, ırmak veya göllerden etkilenerek koyulan adlar: Altay, Aralbay, İdil, İdilbay, İdilbaktı, İdilbike, İdilbek, İdilhan, Kırım, Kırımhan, Kırımbay, Ural, Uralbay, Uralbek, Uraliye, Zey, Nokrat, Cayıkbay, Cemek, Bolgar, Kazan, Alabuga, Yomgalak, Kırlay, Egir, Egirçi, Aktanış, Apas, Atabay, Aşıt, Bitaman, Kolgına, Kolsarı, Kotlıbökeş, Kuşlavıç, Kügenek, Kügiş, Küzbi.

Balanın taş gibi sağlam ve dayanıklı olmasını amaçlayan adlar: Taş, Taşbay, Taşbaktı, Taşbike, Taşbek, Taşkaban, Taktaş, Baktaş, Aktaş, Altıntaş, Karataş, Koltaş, Kiltaş, Çıntaş, Çultıy, Çalbay, Diñgiz, Diñgizbay, Diñgizbike, Dulkın, Dulkıniye, Tukay, Susılu, Taşkın, Taşkınbay, Taşuk, Balkış, Yalkın.

Doğan balanın kaçıncı sırada doğduğunu belirten adlar:

İlk doğan balaya veya tek bala ise verilen adlar: İlkin, Başbaktı, Başbüri, Baktıbaş, Balabaş, Altugan, Alkay, Aldan, Algır, Algildi, Albaktı, Albay, Apas, Apanay, Atagol, Deviş, Devbay, Devbike, Devhan, Taktay, Taktaş, Takçura, Tevgibay, Tevgildi, Teviy, Eci, Ecibay, Ecibi, Ecigol,

İkinci sırada doğan balaya: Yalgaş, İşbay, İşbak, İşbaktı, İşbar, İşbike, İşbuldı, İşbirdi,

Ortanca balaya: Ardaş, Urtabay,

Üçüncü sırada doğan balaya: Öçtek, Kuran

altıncı sırada doğan balaya: Altış sekizinci sırada doğan balaya: Sigizek dokuzuncu sırada doğan balaya verilen adlar: Tugız, Tugızbay, Tugızay, Tugızbek, Tugızbike.

Doğadaki değerli varlıklardan esinlenerek verilen adlar: İnci, İncibike, İnciye, İncisılu, Almas, Altın, Altınay, Altınbay, Altınsarı, Altıntimir, Altınçura, Ahak, Kömiş, Kömişay, Kömişbay, Kömişbike, Kömişsılu, Kömişçeç, Uka, Ukay, Ukabay, Ukabi, Ukabike. Çeçke, Çeçkebi, Çeçek, İnciçiçek, Tatlıbay, Tatlıbi, Tatlıbike, Tatlıkaç, Tatlıkildi, Tatlısılu, Balaş, Balbek, Balbike, Balkay, Ballıbike, Ballıbay, Küzbay, Küzbi, Küzbek, Küzkey.

Ana babanın sevinci, kıvancı, gururu, ailenin, dayanıcı, ilin koruyucusu, törenin saklayıcısı, toplumun gücü, kuvveti anlamındaki adlar: Söyiniç, Söyindik, Söydirmek, Tiley, Çıntirek, Urınbay, Tiñbay, Tiñbak, Tiñhan, Tiñtugan, Yuanıç, Yuldaş, Yanguraz, Yulış, Yeşbay, Yeşbars, Yeşçura, Tansık, Tansıkbike, Satay, Sain, Saybek, Saykay, Sagınbay, Sagınbike, Sagındık, Memil, Oçkın, Küçbek, Küçbike, Kümeçbay, Baysöyik, Baysöyer, Baybagış, Bagış, Artış, Ardak, Almaş, Almaşbike, Aktilek, Azalak, Adaş, Akkundı, Abalak, Elim, Elimgol, İrmek, İsekey, İrke, İrkebay, İrkebike, İrkesılu, İlbizer, İlgezek, İlgüzel, İliş, İlkey, İlkeç, İlsılu, Bülek, Bülekbay, Bülekkol, Bişbilek, Bikbav, Bigiş, Bayıtmış, Tirsek, Köçkildi, Köçtirek, Kösebay, Kösebike, Kötipaldık, Kötipaldım, Kötik, Kuştirek, Kuandık, Kapkay, Yortbagış, Yortıy, Yobanay, İşsılu, İştirek, İştugan, İşyigit, İştüre, İşbülek, İşim, İşimbike, İşimgol, İşkine, İşkey, İşimgol.

Babanın, ağabeyin, kardeşin ve akrabaların adlarıyla bağlantılı adlar: Agabay, Abay, Abaş, Abız , Abızgildi, Kadış, Kodabay, Kodaş, Kodakay, Takay, Çoka, Çaga, Tutay, Tumaş, Tugan, Tuganay, Tuganaş, Tuganbay, Tini, Tinibek, Tinikey, Üktey, Tanış.

Bala doğmadan babası ölmüşse eğer babasının hediyesi anlamında: Aybülek, Akbülek, Baybülek.

Tanınmış Türk büyüklerinin adları: Karahan, Atilla, Çıngız, Alıparslan, Çağatay, Almashan, Batu, Tuktamış, Batbay, Aşan, Yesevi, İdigey.

Rütbe veya tanınmışlık bildiren adlar: Arslanbay, Abızbay, Aralbay, Yunbek, Unaybek, Akbi, Ecibi, Çurabi, Aldarhan, Akhan, Timirhan, Arslangerey, Kotlıgerey, Akçura, Karaçura, Altınçura, Türekol, Türebay, İştüre, Alpar, Alıp, Alıpkol, Alıptay, Alıparslan.

Çok kullanılan bu rütbelerden başka olarak özel anlam içerenler; İlhan, İlbek, İlbay, İlbik, İnal, Sain, Bitaman, Tarhan, Temçi, Haneke.

Çeşitli meslek örgütleri ile bağlantısı olan ailelerin balalarına verdiği adlar: Bakırçı, Bolançı, Baltaç-Baltaçı, Tupçı, Tuçıbay, Sabançı, Kuyçıbay, Koşçı, Urmançı, Egirçi, Yalçı, Yalçıbay, Yalçıgol, Urakçı, Armay, Kazak, Kazakkol, Karakol, Koliş, Kolman, Koltay, Koltimir, Kolçura, Tuksubay, Mergen, Kotlımergen, Kuybagış, Kızılbay, Mort, Mortak, Subay, Sunargol, Çirübay, Çura, Çuragol, Çurakay, Çurabay, Çurabi, Çuraman, Çuraçık, Çurmantay, Çeçen, Çeçenbay, Çeçenbike, Çeçengol, Yemsubay.

Özbek Eli (Özbekistan)

Kız çocuk isimleri

Didem: Gözüm gibi sevdiğim. Mohigul (Mahigül): Keşfetmekten hoşlanan. Oygul: Şık, meşhur. Yulduz (Uldız): Yıldız.

Erkek çocuk isimleri

Moğolistan

Sadece şuan Moğolistan’da kullanılanlar değil kökü Moğolca olanlar da eklenmiştir.

Erkek çocuk isimleri

Byambaasuren: Cumartesi. Güç. Cebe (Cebesoy): Köklü soydan gelen. Sağlam. Celasun: Gürbüz. Genç ve sağlıklı. Erdenebat (Baterdene): Güçlü mücevher. Ernoyan: Yiğit başkomutan. Göktalay: Mavi deniz. Hulagu (Hülâgü): Kula tüylü at. İlhanlı Devleti’nin kurucu hükümdarı. Mergen: Usta nişancı. Nayman: Sekiz. Batı Moğolistan’da yaşayan sekiz kabileden oluşan topluluk. Noyan: Bey. Başkomutan. Purevbat: Güçlü. Perşembe. Ögeday: Çok akıllı. Bilgili. Timuçin’in oğlu. Suyurgan: Merhametli. Sübitay (Sabutay, Subutay): Timuçin’in meşhur komutanı. Talay (Talayer, Talayhan, Talaykoç): Deniz. Büyük nehir. Tendü: Yiğit. Cesur.

Kız çocuk isimleri

Alangoya: Altın geyik. Altantsetseg: Altın çiçek Altantuya: Altın parlaklık Batbold: Güçlü çelik. Bayartsetseg: Bayram çiçeği Börte: Benekli. Buyanjargal: Zenginlik mutluluk. Delgirmaa: Bereketli anne. Gerelbayar: Işık bayramı Gerelmaa: Işık anne Maral (Meral): Geyik. Munkhbat: Sonsuz güçlü. Nyamtsetseg: Pazar çiçeği. Olca: Bolluk. Bereket. Kadın esir. Sarangerel: Ayışığı Saranzay: Ayın kaderi Selenge: Gök kuşağı. Şölen: Yemekli kutlama. Tsetsegmaa: çiçek anne Yıldıku: Yıldız.

Saha Yeri (Yakutistan)

Sadece şuan Moğolistan’da kullanılanlar değil kökü Moğolca olanlar da eklenmiştir.

Erkek çocuk isimleri

Ayaal: Seyahat eden. Gezen.Girişimci. Ayhal : Zafer,onur, övgü Ayastaan : Üzerinde hiç oynanmamış.Saf halde olan. (Özgür vahşi canlılar gibi.) Aysen : Kutsal Ruh’un (Ayıı) büyük erkek torunu Barılan :Servet Bergen: Hedeften sapmayan Çokuut: Taş gibi dayanaklı.Kaya. Darhan: Saygılı. Djulustaan: Dayanıklı. Kendini motive eden. Dohsun (Duolan) : Sportif.Hareketli. Elley : Saha tarhinin en büyük karakteri. Saha Türkleri’nin babası. Erçim: Hareketli. Etkin. Güçlü Erel: Umut Erken (Örkön): Zeki. Erkin: Dürüst. Ersan :Cesur düşünceli. Erhan :Cesur kanlı Harishan: Muhafız. Keskil (Kençeeri): Gelecekte çok başarılı olacak olan. Miçil: Gülümseyen. Mutlu Nyurgun: En iyisi. Sarıal (Sarual): Hafif rüzgar Sulustaan: Yıldız Timir (Timur-Temur): Demir Timirhan: Demir kanlı. Demir hakan. Tugun: Baş. Güçlü. Ünlü. Tuskun: En iyi geleceği olan.

Kız çocuk isimleri

Aitaliina: Şirin ve utangaç Ayıına : Bir Tanrıçanınki gibi parlak ilahi ışık. Aysena :Kutsal Ruh’un (Ayıı) büyük kız torunu Cholbon (Çolpan): Kuzey yıldızı. Çemeliine : Saf ve sağlıklı olduğuna inanılan bir tür çiçek. Dayana: Uçan Haarçaana: Kar kızı. Kereçeene (Kere) : Güzel Kuudaana: Dondurulmuş Künney : Güneşli Miçiye (Miçeere) : Güzel gülümseme. Narıya : Narin, kadınsı. Nyurguhun : Bahar çiçeği Sakhaya: Saha kızı Sandaara: Parlakça Sardaana : Zambağa benzer kırmızı çiçek. Sargı :Işık, ışın. Sarıada : Parlak, parlıyor. Sayina: Yaz(Yaz ayları) Sibekki: Çiçek Taptal: Aşk Tuyara: Işık hızında yer değiştirme Uruydaana : Ünlü.