0

Kanun kitabı. Adaletnâme, fermân, hüküm veya hatt-ı hümayûna göre daha sistematik ve daha kapsamlı kurallar topluluğu, bir madde hakkında fıkarât-ı kanuniyeyi câmi kitap veya risale, nizamnâme, Osmanlı İmparatorluğu’nda gerek kamu hukukuna, gerek özel hukuka ait kanunları bir araya toplayan dergiler. Tahta geçen her padişahın kendinden önce ısdar edilmiş kanunnâmelerden yürürlükte kalmasını istediklerini yeniden onaylaması gerekliydi. Kanunnâmelerde yer alan hükümlerin yürürlük süreleri padişahların hayatlarıyla sınırlı olduğundan, padişahlar değiştikçe bu hükümlerde de değişiklikler yaşanmıştır.[1]


[1] M. Macit Kenanoğlu, “Osmanlı Kanunnâmeleri Neşriyatı Üzerine Bir Tahlil”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 2, sy. 5, 2005, ss. 142-144.

 K
Türkçe Tarih

Kanun-i Esasi

Önceki yazı

Kapıkulu Ocakları

Sonraki yazı

Yorumlar