0

Doğuşundan bugüne kadarki tarihi süreç içerisinde, yüz civarında kelami-felsefi düşünce sistemine, yirmi kadar hukuki uygulama mezhebine ve yine sayısı yüzlerle  ifade edilebilecek sufi tarikatiarına sahip son ilahi din.[1] Etimolojik olarak kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak; teslim etmek, vermek; barış yapmak anlamlarındaki silm (selm) kökünden türemiştir.[2]


[1] Adnan Bülent Baloğlu, “İslam Mesajının Farklı Anlaşılması ve Yorumlanması”, DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. XVII, 2003, ss. 30-31.

[2] Mustafa Sinanoğlu, “İslam”, DİA, c. 23, İstanbul: TDV, 2001, s. 1.

 I - İ
Türkçe Tarih

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)

Önceki yazı

İslamofobi

Sonraki yazı

Yorumlar