0

Osmanlı İmparatorluğunda medreselerde yetişmiş kadılık, müftülük, müderrislik, kadıaskerlik, defterdarlık veya şeyhülislâmlik gibi mevkilere gelmiş kişilerin oluşturduğu grup.[1]


[1] Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, ss. 99-100.

 I - İ
Türkçe Tarih

Yorumlar