0

Kendine benzemeyenlere oranla daha az kalabalık olunması.[1] Bir devletin nüfusunun geri kalanına göre sayısal olarak az olan, başat konumda bulunmayan, nüfusun geri kalanından farklı etnik, dinsel ya da dilsel özelliklere sahip olan ve kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini korumaya yönelik üstü örtülü de olsa bir dayanışma duygusu gösteren grup.[2]  Azınlıklar kendini çoğunluktan farklı hissetmenin yanı sıra çoğunluk tarafından ezildiği kanısını taşırlar,[3]  bu yüzden azınlık konusu tarihsel, siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel ve ideolojik boyutlara sahiptir.[4]


[1]Türkkaya Ataöv, “Azınlıklar Üzerine Bazı Düşünceler”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 42, sy. 1, s. 55.

[2] Erol Kurubaş, Asimilasyondan Tanınmaya Uluslararası Alanda Azınlık Sorunları ve Avrupa Yaklaşımı, Ankara:  Asil Yayın Dağıtım, 2006, s. 16. ; Baskın Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar, Ankara: İmaj Yayınevi, 2001, s. 67.

[3] Kurubaş, Asimilasyondan Tanınmaya Uluslararası Alanda Azınlık Sorunları ve Avrupa Yaklaşımı, ss. 15-19.

[4] Gökçen Alpkaya, “Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Azınlıklara İlişkin Bazı Gelişmeler”, TODAİE İnsan Hakları Yıllığı, c. 14, 1992, s. 145.

 A
Türkçe Tarih

Yorumlar