0

Osmanlı İmparatorluğunda 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Muahedesi ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren III. Ahmed`in saltanatı, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa`nın sadareti. Adını belli başlı devlet adamlarının konaklarında lale yetiştirilmesi modasından alan ve Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa ile olan ilişkilerine ve Avrupa’ya bakışına yeni bir hüviyet kazandıran dönem.[1]


[1] Abdülkadir Özcan, “Lâle Devri”, , DİA, c. 27, İstanbul: TDV, 2003, s. 81. ; H. Mustafa Eravcı-İker Kiremit, “Lale Dönemi ve Patrona Halil İsyanı Üzerine Yeni Değerlendirmeler”, Tarih Okulu, sy. VIII, Eylül-Aralık 2010, ss. 80-81.

 L
Türkçe Tarih

Yorumlar