0

Devletin bir müteşebbis gibi faal bir rol oynadığı iktisadi ve mali sahalarda özel hukuk tüzel kişileri gibi müstakil bir sermaye ile ve medeni hukuk ve ticaret hukuku hükümleri, usulleri dairesinde faaliyette bulunmak üzere kurduğu teşkilatlar, ihdas ettiği hükmi şahıslar,[1] uluslararası sermaye piyasasında pozisyon kaybının giderilmesi ve/veya oluşan farkın kapatılmasına yönelik araç,[2] devletin önemli kaynaklar tahsis ettiği ve kamu yetkileri ile donattığı kuruluşlar.[3]


[1] Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, c. II,  İstanbul: İsmail Aygün Matbaası, 1966, s. 967.

[2] Genel Rapor, Ankara: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 2000, s. 5.

[3] Kadriye Bakırcı, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel Sorunu, İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları, 1992, s. 3.

 K
Türkçe Tarih

Kanun-i Esasi

Sonraki yazı

Yorumlar