0

Gençlik, yiğitlik, cömertlik manalarındaki Arapça kelime.[1] İdeolojik olarak İslamiyetle birlikte göçebe aşiret yapısından yerleşik hayata ve millet yapısına doğru gelişen Arap toplumunda aşiret değerlerinin yeni yapıdaki yansıması.[2] Fütüvvetin mayası ve temel dinamiklerini oluşturan en temel ahlaki umdeler: adalet, muavenet, iffet (özdenetim) ve merhamettir.[3]


[1] Abdülbâki Gölpınarlı, İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2011, s. 17.

[2]Güllülü, Ahi Birlikleri, s. 26.

[3] Muhammed Bahaeddin Yüksel, “Temel Dinamikleri Açısından Fütüvvet Ve Ahiliğin Kur’ânî Referansları”, Tefsir Araştırmaları Dergisi, c. 1, sy. 2, Ekim 2017, s. 271.

 F
Türkçe Tarih

Fransız İhtilali

Önceki yazı

Galebe Divanı

Sonraki yazı

Yorumlar