0

Floransa’da üzerinde zambak çiçeğiyle basılan altın paralar.[1] Osmanlıların kullandıkları Avrupa altınlarına filori dendiği bilinmektedir.[2] 3,5 gram ağırlığındaki bu altın para İtalyan devletlerinin Türkmen beylikleriyle olan ticaret bağlantıları sayesinde Batı Anadolu’da oldukça yaygın şekilde kullanılmıştır.[3] 1 Flori 1462-1548 tarihleri arasında genelde 40 akçeye tekabül etmekte iken Osmanlı akçesinin değer kaybetmesi sonucunda 1585 tarihinde bir flori 110 akçe olacak şekilde değişmiştir.[4]


[1] Yahya Yüksel, “Dîvân Şiirinde Ticârî Unsur ve Maddî Değer Olarak Para Birimleri”, Journal of Turkish Language and Literature, c. 5, sy. 3, 2019, s. 569.

[2] Abdulkadir Atar, “XVIII. Asır Fetva Mecmuaları Işığında Osmanlı’da Tedavül Aracı Olarak Kullanılan Paralar”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy. 1, 2017, s. 68.

[3] Yahya Yüksel, “Divan Şiirinde Para Birimlerinin Gerçek Anlamı Dışında Kullanımı”, Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, c. 3, sy. 1, Nisan 2019, s. 84.

[4] Ayşe Melek Özyetgin-Mehmet Arpacı, “Kırım Hanlığına Ait Yarlıklarda Geçen Para Birimleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, (13 – 15 Aralık 2018), İstanbul 2019, s. 778.

 F
Türkçe Tarih

Fizyokrasi

Önceki yazı

Yorumlar