0

Cuma günleri Sadrazam konağında toplanan divan. Cuma Divanında Sadrazam başkanlığında yalnız kazaskerler bulunur ve burada sadece davalara bakılırdı. Bu sebeple bu divana Huzur Murafaası da denirdi. Mutat divan toplantıları memleket meselelerine, halkın şikayet ve davalarına hasredildiği halde, huzur murafaaları sadece halkın şikayetlerine ayrılmıştır. Dava dilekçesi okunduktan sonra Vezir-i Azam isterse bizzat hükmedebileceği gibi davayı Rumeli kazaskerine de havale edebilir, davalar çoksa Anadolu kazaskeri de yardımla görevlendirilebilirdi. Cuma divanında şer’i mahkemelerden verilen hükümlere kanaat etmeyenlerin itirazları tetkik edilir ve kesin karara bağlanırdı. [1]


[1] Mustafa Gürbüz, “İslam Hukuk Tarihinde Kanun Yolu Olarak Temyiz Mahkemesi ve Osmanlı Devletindeki İşleyişi“, (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ankara 2006, ss. 53-54.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Cuma Selamlığı

Sonraki yazı

Yorumlar