0

Arapça vasiyet etmek, ısmarlamak, yemin edip söz vermek, eman vermek ve zimmetine almak anlamındaki “ahd” ile Farsça “name” (mektup, kitap) kelimelerinden meydana gelen birleşik bir isim. Bazı şahıs ve gruplara tanınan hak ve imtiyazları, yabancılarla yapılan antlaşma hükümlerini ihtiva eden belgeleri ifade etmektedir.[1]


[1]Mübahat S. Kütükoğlu, “Ahidnâme”, DİA, c. 1, İstanbul: TDV Yayınları, 1988, s. 535.

 A
Türkçe Tarih

Yorumlar