0

Kişi veya kamuya ait bir malı korumak amacıyla hazırlanan yer. Başka bir ifadeyle beytülmal, devlete ait taşınır taşınmaz malların tümünü ve bunların idaresiyle ilgili hukuki kurumu da ifade etmektedir. [1]


[1]Abdulkerim Öner, “Raşid Halifeler Dönemi Beytülmal ve Oluşum Süreci”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, c. 10, sy. 3, Ağustos 2018, s. 1017.

 B
Türkçe Tarih

Beylerbeyi

Önceki yazı

Bırakınız Yapsınlar

Sonraki yazı

Yorumlar