Muhtıra

Hatırlatmak üzere yazılan ve sunulan teskere, hatıra gelen bir şeyin -unutulmamak için- içine yazıldığı kağıt, defter,[1]  bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ...

Mühimme Defteri

Divan-ı Hümayun’da ele alınan siyasi, içtimai, ali, örfi, idari kararları içeren önemli emirlerin kaydedildiği defterler. Osmanlı Arşivinde H. 961-1333/M. 1553-1917 tarihleri arasında tutulmuş ...

Muhafazakarlık

Bilinçli hale gelmiş gelenekçilik.[1] Adetlere bağlılık, durağanlık ve istikrar arayışı, beklenmeyen, olağandışı ve düzensiz olana karşı duyulan korku, ait olduğu sosyal kültürün diğer ...

Müderris

Eski Medrese teşkilâtında orta ve yükseköğretim kurumlarında ders veren kimse. Meşrutiyette Darülfünun profesörleri için de kullanılmışken Cumhuriyetten beri bırakılmıştır.[1] [1] Ülken, Sosyoloji Sözlüğü, ...

Mübadele

Sistematik ve kurallar çerçevesinde hayata geçirilen zorunlu nüfus hareketi,[1] fikri ya da ekalliyetlerin değiş-tokuşu.[2] [1] Tuncay Ercan Sepetçioğlu, “İki Tarihsel Eski Kavram, Bir ...

Muahede

Ahitleşme, karşılıklı sözleşme, karşılıklı taahhütte bulunma, savaşan tarafların barış antlaşması yapması; kişi, topluluk ve devlet olarak iki veya daha fazla taraf arasında yapılan ...

Monroe Doktrini

James Monroe 2 Aralık 1823’te Kongre’ye sunduğu bir mesajdan doğan ABD dış politikası.[1] Monreo doktrini ile ABD Amerika kıtasını Avrupalıların gelecekteki kolonileştirmesi için ...

Monarşi

Dinsel veya sembolik öneme sahip olanlar da dâhil, tüm siyasal nüfuz, yetki ve güçlerin seçim dışı yöntemlerle ve çoğunlukla da miras yoluyla yönetimi ...

Molotov-Ribbentrop Paktı

Almanya ile Sovyetler Birliği arasında barışı güçlendirmek adına 23 Ağustos 1939 gecesi imzalanan Saldırmazlık Paktı. Pakt ile Polonya, Baltık bölgesi ve Güneydoğu Avrupa’daki ...

Posts navigation