Mîsâk-ı Millî

Peyman‐ı Milli, Ahd‐i Milli. Milli Mücadele’nin nihai hedefi.  Mebûsân Meclisi’nin 17 Şubat 1920 tarihli oturumunda okunarak ittifakla ilan olunan altı maddelik milli sözleşme. Yeni, ...

Minyatür

İtalyanca minyatura. [1]  Kitap resim sanatı. Kağıt, parşömen, fildişi üstüne boya ve yaldızla ışık, gölge, boyut verilmeden yapılan bir sanat ve çok ince ...

Milliyetçilik

Yurttaşlık, yurtseverlik, popülizm, etnizm, etnosantrizm, yabancı düşmanlığı, şovenizm, emperyalizm gibi terimlerle zenginleşen ve millet, milliyet, etnisite, kültür, ırk, ırkçılık, halk, yurtseverlik vb. diğer ...

Militarizm

Orduculuk veya askercilik. İlk olarak Fransız anarşist düşünür Pierre Joseph Proudhon tarafından kullanılan kavram. Askeri alt kültüre ait değerlerin toplumun egemen değerleri olarak ...

Mihri

Osmanlı İmparatorluğunda devlete ait olan tüm menkul ve gayrimenkuller.[1] [1] Cemile Şahin,”Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, JASSS, c. 5, sy. 6, ...

Mezopotamya

Grekçe Irmakların ortasındaki ülke. Dicle – Fırat havzası.[1] Coğrafi olarak Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan ve Güneydoğu Anadoludan Bağdat yakınlarına kadar uzanan ...

Mevlevilik

Mevlânâ Celaleddin Rumi’nîn ilham, Çelebi Hüsâmeddîn’in ihya, Sultan Veled’in ihdas, Ârif Çelebi’nin tekid ettiği,[1] Sünni tarikatların en büyüğü ve en yaygını.[2] Osmanlı Döneminde ...

Metternich Sistemi

Ulus devletlerin kurulmasının engellenmesi suretiyle imparatorlukların ömrünü uzatmayı hedefleyen Avusturya Başbakanına ait statükocu sistem,  Fransız İhtilali’ni adeta yok sayarak XVIII.yüzyıldan miras alınan denge ...

Metternich Çağı

Viyana düzeninin mimarı Metternich’in birleşik Avrupa idealini uygulamaya çalıştığı 1815-1848 yılları arasındaki dönemi.[1] [1] Hüner Tuncer, Osmanlı- Avusturya İlişkileri (1789-1856), İstanbul: Kaynak Yayınları, ...

Meşrutiyet Dönemi

Osmanlı İmparatorluğu’nda 1876 Anayasası’yla başlayan ve 1918 Mondros Mütarekesi’ne kadar süren süreç, I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet  adlarıyla anılan süre.[1] [1] Abdolvahid Soofızadeh, ...

Posts navigation