Devlet

Bir milletin belli bir toprak parçası üzerinde politik bir örgütlenme sonucu ortaya çıkan kişiliği. Hukuki bir varlık olarak devlet örgütlenmesi dört ögeden oluşur: ...

Devalüasyon

Sabit döviz kuru sistemlerinde devlet tarafından resmi döviz fiyatlarının (kurunun) yükseltilmesi, bir ülke milli parasının dış değerinin düşürülmesi. Sebep ve sonuçları itibariyle psikolojik, ...

Despot

Mutlak, keyfi, denetimsiz bir iktidar sürdüren devlet adamı. Osmanlılar döneminde kavram Ortodoks Rumlarının ruhani başkanını ifade etmek için kullanılmıştır.[1] [1] “Despot”, Büyük Larousse, ...

Dergah

Dayanma, dayanacak yer, tarikat mensuplarının oturup kalktıkları, ayin icra ettikleri yer. Arşiv vesikalarında, aralarında hemen hemen hiçbir ayrım gözetilmeksizin “tekye, zaviye, hanhah ve ...

Derebeylik

Devletin derin bir şekilde güçsüzleştiği ve özellikle de bireyleri koruma konusunda tamamen yetersiz kaldığı bir dönemde ortaya çıkan toprak malikliği üzerine dayalı bir ...

Derbent Teşkilatı

Şehirlerarası yol güvenliğini sağlanması, yeni yerleşim birimlerinin temelinin atılması, mevcut yerleşim birimlerinin gelişmesine alt yapı oluşturan taşra güvenlik örgütü. Kavram Farsça engel, geçit, ...

Derbent Resmi

Derbentlerden geçenlerin yolun emniyetinin sağlanması karşılığında ödediği vergi. Osmanlı mali literatüründe buna resm-i derbend denilmektedir. Mültezimlere ihale olunan bu verginin kanununa göre binek ...

Deniz Hakimiyeti Teorisi

Dünya gücü olabilmek için denizlere hâkim olunması gerekliliği üzerinde duran Amerikalı Amiral Alfred Thayer Mahan (1840-1914)’a ait teori. Deniz hâkimiyetinin kara gücüne oranla ...

Denge Politikası

Devletlerarasında yaşanan çatışmalardan istifade edilmesi, XIX. yüzyıl itibariyle mevcudiyetini korumak isteyen Osmanlı İmparatorluğunun temel dış politikası.[1] [1] – Nuri Yazıcı, “Batılı Büyük Güçlerin ...

Demokrasi

Halkın veya çoğunluğun egemenliği, gücü ve iktidarı elinde bulunduran halk. [1] Kavram seçili bir grubu değil, kentte yaşayan yığınlar, kalabalıklar ve bunun yanında, ...

Posts navigation