Defterdar

Osmanlı maliye teşkilatının başı, günümüzün maliye bakanı. Müslüman-Türk devletlerinin çoğunluğunda bu görevi “müstevfi” adı verilen yüksek devlet memuru yürütmüş, İlhanlılar ise “müstevfi” yerine ...

Deflasyon

Bir ekonomide yaşanan fiyat istikrarsızlığı ve fiyatların genel seviyesindeki düşme. Deflasyon “pozitif arz şoku” ve/veya “negatif talep şoku” ile meydana gelmektedir. Bir ekonomide ...

De-Facto Devlet

Tanınmayan devlet. [1] Bir devletin de facto tanınması (sarih veya zımnî) eksik ve muvakkattir. Tanımayı yapan devlet, bu yeni varlığın devlet vasfını elde ...

Darülmülk

Anadolu Selçuklularında Konya ve Kayseri için kullanılan başkent unvanı.[1] [1] -Ali Sevim-Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi: Fetih Selçuklu ve Beylikler Dönemi, Ankara: TTK, 1989, ...

Darülislam

Müslümanların idare ve hâkimiyetleri altındaki yer. Şafiilere göre darülislam üç kısımdır. 1- Müslümanların meskûn bulundukları yerler. 2- Müslümanların feth edip gayrimüslim ahalisini cizye ...

Darülharp

İslam’ın siyasi hâkimiyeti dışında kalan, idare ve hukuk nizamının İslami olmadığı her ülke.[1] [1] -Ahmet Özel, Dârülislâm- Dârülharb İslam Hukukunda Ülke Kavramı, İstanbul: ...

Darphane-i Amire

İstanbul Darphanesi. İstanbul Darphanesi’nde basılan sikkelerde darp yeri Konstantiniyye, İslambol, Darülhilafe gibi adlandırmalarla gösterilmiştir. Darphane-i Amire’nin tarihi üç döneme ayrılarak incelenebilir: İlki, fetihten ...

Dardanizm

Fiyatların yükselmesinin veyahut maliyetin altına düşmesinin sebep olduğu gelir kaybından kurtulmak amacıyla bir malın çeşitli yollardan imha edilmesi.[1] [1] Halil Seyidoğlu, Ekonomik Terimler ...

Damga

Amblem, marka, logo, arma, işaret, dövme gibi belirleyici ve tanımlayıcı simgesel anlatım biçimleri. Türk boyları arasında tanımlayıcı işaretler olarak kullanılan damgalar, bir iletişim ...

Posts navigation