Dış Borç

Finansal bir kaynak.[1] Bir ülkede yerleşik ya da yerleşik olmayan kişiler tarafından, herhangi bir zamanda yabancı ülkelerden ya da uluslararası kuruluşlardan alınan borçların, ...

Divan-ı Hümayun

Osmanlı İmparatorluğunda siyasi, idari, askeri, örfi, şer’i, adli ve mali işlerin, şikâyet ve davaların görüşülüp karara bağlandığı divan. Sultan Orhan döneminden itibaren Osmanlı ...

Divan

Devletin çeşitli kısımlarına ait işlere bakan daireler.[1] [1] Tevfik Temelkuran, “Dîvân-ı Hümâyün”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sy. 6, İstanbul 1975, ...

Dirhem

Altı danikten ibaret olan bir paranın adı. Çoğulu derahim. Osmanlı darphanesi bir kıratı dört buğday itibar etmiş olup, bu miktar fukahanın beş arpa ...

Diplomasi

1. Uluslararası ilişkilerin müzakereler yoluyla yürütülmesi, bu ilişkilerin büyükelçi ve elçilerle icrası ve yürütülmesi yöntemi, işi ve sanatı. 2. Genellikle egemen devletler arasında ...

Dinden Dönme (İrtidat)

Akıllı, buluğa ermiş müslüman erkek veya kadının, zorlama olmaksızın, İslam dininde zorunlu olarak inanılması gereken temel şeyleri tamamen veya kısmen inkâr etmesine irtidat, ...

Diktatör

Latince dikte eden.[1] Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse,[2] Roma’da patricius sınıfı mensupları arasından seçilen yönetici. Roma’da insanlara bir mahkemece yargılaması yapılmaksızın ...

Diaspora

Yunanca dia (için, dolayı) ve sporos (tohum) kelimelerinden türeyen sağa sola dağılmış/saçılmış tohumlar anlamlarındaki kelime.[1] Kavram günümüzde artık göçmen, vatansız, mülteci, misafir işçi, ...

Devşirme

XV. yüzyılın ilk yarısından itibaren Yeniçeri Ocağına asker kazandırmak üzere işlerlik kazanan sistem. Önceleri Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Bosna Hersek ve Hırvatistan sınırları ...

Devletçilik

Devletin ekonomi ve toplumla ilişkisini tanımlayan bir politik ekonomi türü. Devletçi model vasıtasıyla teşebbüs faktörü olarak devlet, modernleşme sürecini yönlendirir ve bu süreçte ...

Posts navigation