Meşruti Monarşi

Hükümdarın yetkilerinin kanunlarla sınırlandırıldığı yönetim biçimleri. Bu tür yönetim biçimlerinde hükümdarın, daha önce sadece kendisine ait olan yetkilerden bir kısmını anayasa gereğince seçimle ...

Merkez Bankası

Devletin diğer kurumlarından ayrı, para politikasıyla ilgili politik müdahaleye maruz kalmayacak biçimde bağımsız hareket eden,[1] para basımından ve para politikası uygulamalarından sorumlu kurum,[2] ...

Merkantilizm

Ticari kapitalizm. XV. yüzyılın ortasından itibaren Batı Avrupa ülkelerinde ekonomik yapıyı şekillendiren ve etkinliğini XVIII. yüzyılın ortalarına kadar sürdüren ekonomik sistem. İhracat fazlasının ...

Merasim Uleması

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin XVI. yüzyıl Osmanlı ilmiye erbabı eleştirisi.[1] [1] Mehmet İpşirli, “İlmiye”, DİA, c. 22, İstanbul: TDV, 2000, s.142.

Menşevizm

Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi’nin Leninist olmayan kanadı.[1] 1912’de bağımsız bir partinin öğretisi haline dönüşen ve Bolşeviklere göre burjuva-aydın bireyciliğini temsil eden Rus Marksizmi ...

Menkul Kıymetler

Sermaye piyasasında işlem gören tahvil, hisse senedi opsiyon hakları, intifa senetleri, gelecek anlaşmaları, müşterek yatırım fonlarına katılma hesaplarını temsil eden sertifikalar ile öteki ...

Memlûk

Arapçada meleke fiil kökünden türemiş bir isim, efendisinin temellükü altında bulunan esir, savaşta esir edilmiş veya esir pazarlarından satın alınmış başta halife olmak ...

Meiji Restorasyonu

1868 yılında başlayan tepeden inme Japon aristokratik devrimi.[1] Tokugawa hanedanlığının sakoku olarak adlandırılan izolasyon ya da dış dünyaya kapalılık  politikasının terkedilmesi, Modern Japon ...

Mehzep

Bir dine bağlı herhangi bir zümrenin bütün fikir ve yaşam tarzlarının tamamı, inanç ve toplum yönetimi, ibadet ve insanlar arası muameleler konusunda, dinin ...

Medrese

İslam dünyasında orta ve yüksek tahsil veren kurumlar,[1]  talep edenin kendisinde ilim öğrendiği yer.[2] Tümdengelim (dedüktif) öğretim metodunun  uygulandığı medreselerde,[3] Kur’an, fıkıh hadis, ...

Posts navigation