Askeri Sınıf

Elinde padişah beratı bulunan herkes.[1] [1] Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2012, s. 27.

Aşiret Mektebi

II. Abdülhamit devrinde aşiretleri zabt u rapt altına almak, zaman zaman vuku bulan isyanlara mahal vermemek ve aşiret reislerinin çocuklarını padişaha bağlı yetiştirmek ...

Asimile

Yeniden sosyalleşme. İçinde yaşanılan/yaşanılmaya başlanan toplumun normlarıyla üyelik kazanma.[1] [1] Cemal Yalçın, “Çokkültürcülük Bağlamında Türkiye’den Batı Avrupa Ülkelerine Göç”, CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, ...

Aşar

Şer’an toprak mahsullerinden 1/10 oranında alınan vergi. Verginin oranı üretim bölgelerine ve kullanılan üretim tekniklerine göre değişkenlik arz etmiş, Meli’de 1/8 olan nisbet, ...

Asala

Armenian Secret For The Liberation Of Armenia. 20 Ocak 1975’de Iraklı bir Ermeni olan Harutyun Tokaşyan tarafından Lübnan’ın Beka Vadisinde kurulan Ermenistan gizli ...

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye

Yeniçeri Ocağının yerine ihdas edilen yeni ordu. Kanunnamesine göre öncelikle İstanbul’da, Serasker Paşa emrinde, 12 bin neferi kapsayan 8 tertip oluşturulacak; bu tertipler ...

Arzuhal

Bir kişinin ilgili makamlara yazdığı dilek ve şikâyetini ihtiva eden yazılar. Osmanlı İmparatorluğunda kişi dileğini ya doğrudan sultana ya da beylerbeylik makamına yazmıştır. ...

Arus Resmi

Serbest tımar sahiplerinin ve beylerbeylerinin, nikâhlanan veya medeni hali dul olarak belirtilen kadınların babalarından aldığı vergi. Gelin resmi olarak da bilinir. Tımar sahiplerinin ...

Artı Değer

İşçinin emeğinin, işgücünün değerinin üzerinde yarattığı ve kapitalist tarafından karşılıksız olarak el konulan değer.[1] Teknik olarak artı değer emek zamanın, emek gücünü aşması ...

Arşın

Uzunluk birimi. Dirsekle orta parmak arasındaki uzunluğu gösterir. Bütün hesaplamaların çıkış noktası, er-Ravda adasındaki 861 yılından kalma eski Nil ölçeğinin arşınıdır. Kayıtlara göre ...

Posts navigation