Hıdırellez

Hızır-İlyas isimlerinin halk arasında telaffuz edilen şekli, her yıl kışın biterek yazın başladığı 6 Mayıs’ta Hızır ile İlyas’ın bir araya gelmesinin hatırası olarak ...

Hiyeroglif

Yunanca kutsal yazıt. Eski Çağda kullanılan şematik alfabe, iletişim aracı.[1] [1] M. Naci Kayaoğlu-Ayşe Çetinoğlu, “Mısır Hiyerogliflerini Çözüme Götüren Dilbilim Anahtarları”, Karadeniz, sy. ...

Hitit Kanunları

Kültepe’de bulunan hukuk ilişkilerinin yazılı olduğu tabletler,[1] yasalar derlemesi,[2] iki yüz maddeden oluşan kanunlar vaazı.[3]“Eğer bir adam ve eğer bir üzüm bağı” şeklinde ...

Hisse Senedi Piyasası

İçsel faktörlerin dışında genel ekonomi ve finans piyasası, siyasi beklentiler gibi birçok dışsal faktörden etkilenen, genel ekonominin ve sermaye piyasasının alt sistemlerinden birisi.[1] ...

Hisse Senedi

Anonim şirketler tarafından çıkarılan ve yatırımcıya sermaye payını temsilen ortaklık hakkı ve mali haklar verilmesini sağlayan kıymetli evrak niteliğindeki sermaye piyasası araçları.[1] [1] ...

Himayecilik

Bir ülke ekonomisinin başka ülkelerin rekabetine karşı korunmasını öngören ekonomi siyasası. İthalâta ağır gümrük vergileri koymak ve ihracata teşvik primleri vermek suretiyle ulusal ...

Hilfu’l-Fudul

Gerek ticari gerekse dini bir merkez olan Mekke’ye gelen yabancıların uğradıkları haksızlıkları bertaraf etmek, haksızlıkları ve zulmü önlemek amacıyla bazı Arap kabileleri arasında ...

Hicri Takvim

Mekke’den Medine’ye gerçekleştirilen hicret hadisesinin başlangıç kabul edildiği, ay yılını esas alan takvim.  Hicretten 17 yıl sonra Ömer döneminde kullanılmaya başlanan Hicri sistem,[1] ...

Hicret

Din ve inanç hasebiyle yakınların, akrabaların, dostların ve öz yurdun terki.[1] İslam terminolojisindeki özel anlamıyla Hz. Peygamber zamanında Mekkeli müşriklerin baskısı nedeniyle Müslümanların ...

Heptanrıcılık (Panteizm)

Tanrıyı bütün varlıklarla özdeşleştirme eğilimi.[1] Modern Yunanca pan- (tüm) ve theos (Tanrı)’dan oluşan kavram. Kelimelerin anlamca karşılığı “Tanrı her şeydir” şeklinde açıklanabilir.[2] Panteizm ...

Posts navigation