Kutadgu-Bilig

Kâşğarî ve Yûsuf Hâs Hâcib gibi Hâkânî müelliflerinin eserlerinde de, sanatta görülen tarzda, bir kültür değişmesi emârelerine rastlanır. Her iki müellif, Türklerin mensûb bulunduğu kültür çevresinin îslâmdan önceki inançlarını, İslâm…

Hâkânî Türkleri’nin kültürü

«Hâkânî Türk» medeniyetinin, Türk dünyası içinde aldığı merkezî mevki, Burkan ve Mani dinleri çerçevesinde, bir kaç yüzyıldan beri ge­lişmiş bir Türk kültürünün vârisi bulunması ve Türk dilinde bir edebiyat ile,…

İskit çağı

Erken Demir Çağı dönemi, Avrasya bozkırlarında “İskit Çağı” olarak da adlandırılmaktadır. Diğer bir deyişle bütün göçebe dünyası, Karadeniz’in göçebe kabilelerinden birinin adıyla zikredilmeye başlandı. Herodot’a göre “onları İskit olarak Yunanlılar…

Oğuzlar

Oğuzların diğer Türkler ve bu arada Uygurlar ile bağları ve Batıya göç târihleri hakkında muhtelif görüşler vardır. Biz burada bunlar üze­rinde durmadan, Oğuzlara atfedilen maddî kültür kalıntılarından söz ede­ceğiz.. Oğuz…

Peçenekler

İç Asya göçebe gelenekleri yanında, Batıya göçeden Türk boyları, belki Türkistan ve Türkmenistan bölgelerinde, veya Ural ile Karadenizin kuzey kıyılarında öğrenilmiş yerleşik kültür unsurlarının da taşıyıcı­ları idiler. Bu gibi kültür…

Turan Ovası

Esile mezarından Batıya doğru açılan yaylalar ve ovalar boyunca 1000 km kadar ilerleyince, Turan ovasına inilir (40° – 45°K, 57° – 65°D ). Turan ovası denen bozkır çevresinde, bitki olarak,…