Büyük Buhran

1929’da dünya kapitalist düzeninin merkezi olan Wall Street Borsası’nın çöküşüyle patlak veren ekonomik buhran.[1]ABD’de yaşanan iktisadi buhran yavaş yavaş diğer pazarlara da yayılmış ve dünya genelinde temel malların fiyatlarında düşme…

Buyruk

Emir, ferman.[1] Kavram Orhun kitabelerinde “…bilgili kağan imiş, cesur kağan imiş. Buyruku yine bilgili imiş, cesur imiş tabii…”şeklinde karşımıza çıkmaktadır.[2] [1] Galip Güner, “Yarlıg ‘Buyruk, Emir, Ferman’ ve Yarlıka- ‘(Tanrı)…

Bütçe

Latince’de küçük deri çanta, çekmece, para torbası ve kamu cüzdanı. Bir devletin bir takvim yılı ya da belirli bir periyodik dilimdeki gelir ve gider tahminlerini gösteren planlama aracı, cetveli.[1] [1]…

Bürokratik Kolektivizm

Toplum biçimi. Üretim araçları mülkiyetinin kolektifleştirildiği ya da kolektifleştirilme eğiliminde olduğu toplumlarda, bürokratların üretim araçlarını eline geçirmesi ve bu saikle hızla sınıflaşma eğiliminin görülmesi.[1] [1] Barış Övgün, “Bürokrasiden Yönetişime Yönetim…

Bürokrasi

Belirli bir idare sisteminde geçerli olan prosedür. Diğer manasıylaişlerin yetkili ve konusunda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılması.[1] [1] Gamze Aksan-Özlem Çelik, “Gerilim ve Uzlaşma: Demokrasi Ekseninde Bürokrasi ve Siyaset İlişkisi Üzerine…

Burjuva

Kavram başlangıçta orta sınıfı temsil ederken üretim sürecinin karmaşık hale gelmesiyle anlamı genişlemiştir. Bugün memurlar, esnaflar ve zanaatkarlar dahi burjuva olarak sayılmaktadır. Müteşebbis ile karıştırılmamalıdır. Müteşebbis ile burjuva sermayelerinin görünümü…

Bozkır Kültürü

Bozkır ikliminin toplumların düşünce tarzına, inançlarına, dünya görüşlerine, örf ve geleneklerine yaptığı tesir. İbrahim Kafesoğlu en saf şekliyle bozkır kültürünü Türk kültürü olarak kabul etmektedir.[1] [1] Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü,…

Boyar

Eflak ve Boğdan bölgelerinin aristokat veyahut sonradan aristokratlaşmış (Stroici, Ureşe, Mavila, Baleni, Buzeşti, Ruset, Kostin gibi) aileleri.[1] [1] Caner Sancaktar, Balkanlar’da Osmanlı Hâkimiyeti ve Siyasal Mirası”,  Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi,…

Boy

Siyasi mahiyete sahip aileler birliği.[1]  Türk toplumunun iptida bir boydan ibaret olduğu[2] ve Türklerde boyun künye niteliği taşıdığı bilinmektedir. [3] Boyun başında iç dayanışmayı muhafaza etmek, hak ve adaleti düzenlemek…

Bostancı

Başta Topkapı Sarayı olmak üzere padişaha ait sarayların bahçe ve bostanlarında, padişah ve maiyetindekilerin kayıklarında çalışanlara verilen addır.[1] [1] Murat Yıldız, “Osmanlı Devlet Teşkilâtında Bostancı Ocağı“, (Yüksek Lisans Tezi, Marmara…