Osmanlı Devleti’nin kurucusunun ismi meselesi

İlk kumandanlardan Akçakoca Bey ile Konur Alp ve ortada beyliğin kurucusu Osman Bey
Kaynak: Wikimedia Commons'tan Özgür medya deposu
İlk kumandanlardan Akçakoca Bey ile Konur Alp ve ortada beyliğin kurucusu Osman Bey Kaynak: Wikimedia Commons'tan Özgür medya deposu
Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

Muhtelif tarihçiler uzun yıllardan beri Osmanlı devletinin kurucusunun isminin hıristiyan, İslâm ve osmanlı menbâlannda, birbirinden farklı şekillerde, zikrolunduğunu görmüşler ve bunlara istinaden bâzı mülâhazalar ileri sürmüşlerdir. Bildiğimize göre, ilk defa Deguignes,: arap müverrihlerinin eserlerinde Atman veya Taman bulunduğunu ve bunun arap ismi olan’Osman ile karıştırıldığını söylemiş; Eduard Gibbons da aynı nokta-i nazara iştirâk etmiştir. Müteakiben F. Giese, „ Osman, her hangi bir çe ismin, msl. Azman ’m, İslâmlaşmış şekli olabilir mi?“ şeklinde bir mesele vazetmiş, , Osman’ın hakikî isminin Atman, Azman olabileceğini kaydetmiş, J. H. Kramers de, bir mütalâa serdetmemekle beraber, İslâm ve hıristiyan menbâlarmm tehalüfünü lasaca göstermiştir. Nihayet Moravcsik, ikinci türk tarih kongresinde okuduğu Türk tarihi bakımından Bizans kaynaklarının ehemmiyeti isimli tezinde, bu meseleyi esaslı surette mevzuubahs etmiştir. Müellif yukarıda verilen bibliyografyayı zikretmeyerek, evvelâ grek menbâlannda. Atman, Atuman, Otuman, Otman, Otknan’ şekillerinin bulunduğunu tebarüz ettirdikten sonra, halife Osmân isminin Othman şeklinde ve aslına uygun olarak kaydedildiğini, ayrıca Selim devrinde yaşayan şehzâde Osman ve sultan Osman II. için de aynı şeyin varit olduğunu nazar-ı itibare alıyor, sonra diğer Türk şûbelerinde de bulunduğunu tesbit ettiği Ataman isminin esas olarak kabul edilmesini ve Osman’ın yalnız arap medeniyeti tesiri ile gelmiş ve sonradan resmîleşmiş öldüğünü ileri sürüyor.

Osmanlı tarihlerinde bu ismin “Oşmân” şekli kaydedilmektedir. Hattâ Orhan’ın sikkelerinde, Bursa’daki kitabesinde ve tuğrasında da aynı şekil mevcuttur. Fakat. osmanlı şeceresinin tetkiki bu ismin Ertuğrul’un, ceddinin ve kendisinin diğer oğullarının, nihayet torununun türkçe olan isimleri ile bir tezat teşkil ettiğini göstermektedir. Ekseriyeti teşkil eden türkçe isimler içinde ‘Osmân’ın bulunması kolayca kabil-i izah olamayacağı için, J. H. Kramers, devletin müessisinin, Ertuğrul’un oğlu olmayıp, İslâm dinine riayet husüsunda türkmenlerden çok daha fazla mutaassıp bir zümreye mensup olması ihtimâlini ileri sürdü. Çok eski eserlerin ifadeleri dururken, böyle bir ihtimâlin hakikati temsil etmesi imkânı yoktur. O hâlde Ertuğrul’un oğlunun ‘Osman’dan başka bir isminin olup olmadığını veya bu isme benzer bir ismin sonradan İslâmî şekle sokulup sokulmadığını aramak icap ediyor:

  1. Moravscık bir çok bizans müverrihlerinin eserlerinde ve bilhassa Georgios Pachymeres (1242 — 1310) ve Nikephoras Gregoras (1295 — 1360) da Atman-Atuman isminin mecudiyetini, muhtelif misallerle, ortaya koymuştur. Kendisinin dediği gibi, arap halifesinin ve osmanlı âilesine mensup diğer eşhas isimlerinin aslına sadık transkripsiyonunu kaydeden bizans menbâlannda bu hususî şekillerin görülmesi hakikaten şâyân-ı dikkattir.
  2. Şihâb al-Din b. Fazl Allah al-Umari’de jkJ» jkjl şekli bulunuyor.c8 Bunun al-cUmari’ye mâlûmat veren cSyjl jU ’ye âit olması muhtemeldir. Aynı eserin diğer bir yerinde, şeyh Haydar aI-cUryân ’a istinaden, cOşmân isminin kaydedildiği görülmektedir.
  3. Yazıcı-zâde Ali’nin Târih-i âl-i Selçuk isimli eserinin Topkapı sarayında bulunan bir nüshasının başında (Revan köşk. nr. 1391) Dede Korkut’tan naklolunan parçalar meyanmda : voğlancukların ağlatmayan, tokların banlatmayan, nâkâsların çaldırmayan oğlı…“ şeklinde bir ibare mevcuttur.
  4. Bayezid II. devrinde yazılan Velâyetıiâme-i Hacı Bektaş-ı Velî’de bulunan, ‘ zikr olan Erduğrul Alpın ey ‘aziz var idi nâm bir oğlı niz , beyti de aynı şekli ihtiva etmektedir.

Bu şekiller nazar-ı dikkate alınır ve uçlarda, millî âdet ve an’anelerini unnutmadan, yaşayan türk boyları arasında, biri İslâmî ve biri de an’anevî olmak üzere, iki ismin kullanıldığına pek çok tesadüf edildiği düşünülürse, Osman’ın da diğer bir ismi olduğu kabûl edilebilir.

Bu ismin Selçuknâme’nin arkasında ve Velâyetnâme’de görüldüğü vecihle, Otman olması muhtemeldir. Otman isminin türkler arasında kullanılması hususunda, nâdir olmakla beraber, bâzı misâllere tesadüf etmemiz, bunun Osman ’dan muharref olması ihtimalini zayıflatmaktadır. Bizans kaynaklarındaki Atman, Atuman ve Otman şekilleri, bu hususta diğer bir delil olarak ileri sürülebilir.

Bununla beraber, Tuman şekli de kolayca reddedilemez. Bu isim eskiden beri Türkler arasında büyük bir rağbet kazanmıştır. Hiung-nu hükümdarı Tuman, bu hususta en eski misâli teşkil eder. İslâm menbâlarmda da İshâk b. Müslim Ukayli’nin Erminiye ve Alan gazasında, kendisi ile sulh yapdığı bir Tumanşâh’tan bahsolunuyor. Ayrica Muzafferîler tarihindeki âsî Tuman, Timurnâme’lerde sık sık geçen Tuman* ve Tuman Bahadır, İbn Battüta’nın, Erzurum’da zâviyesine nâzil olduğu Ulfati Ahi Tuman, Mısır Memlükler devrinde evvelâ devadar-ı kebir ve sonra sultan olan Tuman Bay, Akkoyunlu tarihinde görülen Tuman Basan v. b. ismin Türklerin yayıldığı coğrafî sahalarda kullanıldığını göstermeğe kifayet eder. İşte ‘Umari ’nin bildirdiği gibi, Osma’nın bu ismi kullanmış olması da ihtimâl dahilindedir. Osmanlıların mensup olduğu boyunun cedd-i âlâsı Kâyı Han’ın Tuman isimli bir oğlu olması bu ihtimalde büsbütün kuvvet vermektedir.

Bütün bu şartlar karşısında şimdilik kat’î bir hükümvermek imkânı yoktur. Bununla beraber esas itibariyle Osman’ın Otman ve Tuman isimlerinden birini taşımış olduğu kuvvetle ileri sürülebilir.

Kaynakça
Makale yazarı :
H. Adnan Erzi
Bibliyografya :
Kaynak :

Türkiyat Mecmuası cilt 7, 1942, syf. 323-326

Bu makale, yazının sonuna doğru “Kaynakça” ismiyle yer alan kısımda belirtilen yerden alınmıştır. Türkçe Tarih, toplumda farkındalık ve tarih bilinci oluşturmak amacıyla, tarih ve dil ile ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek, herkesin kolayca olaşabilmesi için çalışmaktadır. Eğer bu makalenin yazarı veya sahibiyseniz ve kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin; içeriğinizi derhal kaldıracağız. Anlayışınız ve işbirliğiniz için önceden teşekkür ederiz.

Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Benzer içerikler

Yıldırım Bayezid

Kosova’da Haçlı Avrupa’ya unutulmaz bir ders veren Birinci Murat, kazandığı zaferden sonra bir Sırplı’nın kahpe

Bu vatan..

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer bir vatandır. İşte bu memleketi böyle

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın

Daha Fazla Oku

Oğuzlar