Türk boyu

 

Czegledy’nin kaydettiği gibi, Türklerin türeyiş destanlarından biri, VI. yüzyılda Kuzey Chou (M. 556-81) târihinde bulunmakdadır. Kuzey Chou adı altında bugünki Çin’in Kuzey bölgesinde hüküm süren bu sülâle, ekseri boyları Türk olan Tabgaçlardan oldukları için, her halde Türkleri iyi tanırlardı. Bu destan Kırgızlar ve Kök-Türkler ile ilgilidir. Kuzey Chou târihine göre, adı geçen Türk boyları, Doğu Hunları devletini teş­kil eden boylardan olup, Kuzey Chou sülâlesinin de mensûb bulunduğu Tabgâçlarm da. yaşadığı bölgeden idiler. Başlangıçta Türkler dört boydan müteşekkil bulunuyordu. «Türk» ünvânım taşıyan ve ilk ocağı yakan, yanî temsilî manâda boy kurucu ve ad verici olan bir, kahraman, en bü­yük boyu idâre ediyordu. «Türk» boyu, bugünki Batı Sayan silsilesinden olduğu anlaşılan bir dağda yaşıyordu. Kök-Türk kitâbeleri bugünki Sa­yan ve Tannu-ola silsilelerine (50°-55° Kuzey, 90°-00° Doğu) «Kögmenyış» (ormanlı Kögmen dağı) adını vermektedir. «Kögmen-yış»ın Kök-Türklerin eski vatanı olduğu keyfiyeti Kök-Türk kitâbelerinde bu dağ­lara «Eçümiz, apamız tutmış yir-sub» (Atalarımızın tuttuğu yer-su) den­miş olması ile de desteklenmekdedir. Aynı Çin târihine göre, diğer bir boy, Kırgızlar, Kögmen silsilelerinden Küzeye doğru akan Kem (Yenisey) ırmağının Türkçe Ulug Kem denen Güney-Doğu yatağının ve Kem ırma­ğına Batıdan akan Abakan ırmağının kıyılarında bulunuyorlardı. Uluğ Kem bölgesine bugün Tuva denmektedir. İleride anlatılacağı gibi, Tupa bir Kagnılı boyunun adı idi” . Kardeş boylardan üçüncüsü Kem ırmağının, belki daha kuzeydeki kıyılarında bulunuyordu. Dördüncü boydan bir kim­ senin «ak kuğu» şekline girdiği rivâyet ediliyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 

Haber Bültenimize Kaydolun

Türkçe Tarih'in yeni içeriklerinden en önce siz haberdar olun.

Bunları da okumak isteyebilirsiniz

Kurt içerikli atasözleri

Kurda konuk giden köpeğini yanında götürür (Türkiye Türkçesi)Kurdun konaklığına get, köpeği de ardından apar (Kazak Türkçesi)Börünen dost olsan, itin yanında olsun (Kırım Türkçesi)İt ilen yolda ol ama çomağı elinden yere…

Tufan Efsanesi

Şamanist Türk boylarında söylenen Dünya Tufanı efsane­sine ait rivayetler birçok folklorcu ve seyyahlar tarafından tesbit edilmiştir. Bu efsanelerin temelini müslüman ve hıristiyan kay­naklarından gelen “ Nuh Tufanı hikâyesindeki unsurlar teş­…

Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor

Atatürk, çocuklara karşı büyük bir sevgi, saygı ile karışık bir sevgi besler ve gösterirdi. Çocukların saflıklarıyla içlerinden geldiği gibi konuşmaları O’nun hoşuna giderdi. İlk defa Cumhurbaşkanlığına seçildiği sıralarda idi. Bir…