0

Czegledy’nin kaydettiği gibi, Türklerin türeyiş destanlarından biri, VI. yüzyılda Kuzey Chou (M. 556-81) târihinde bulunmakdadır. Kuzey Chou adı altında bugünki Çin’in Kuzey bölgesinde hüküm süren bu sülâle, ekseri boyları Türk olan Tabgaçlardan oldukları için, her halde Türkleri iyi tanırlardı. Bu destan Kırgızlar ve Kök-Türkler ile ilgilidir. Kuzey Chou târihine göre, adı geçen Türk boyları, Doğu Hunları devletini teş­kil eden boylardan olup, Kuzey Chou sülâlesinin de mensûb bulunduğu Tabgâçlarm da. yaşadığı bölgeden idiler. Başlangıçta Türkler dört boydan müteşekkil bulunuyordu. «Türk» ünvânım taşıyan ve ilk ocağı yakan, yanî temsilî manâda boy kurucu ve ad verici olan bir, kahraman, en bü­yük boyu idâre ediyordu. «Türk» boyu, bugünki Batı Sayan silsilesinden olduğu anlaşılan bir dağda yaşıyordu. Kök-Türk kitâbeleri bugünki Sa­yan ve Tannu-ola silsilelerine (50°-55° Kuzey, 90°-00° Doğu) «Kögmenyış» (ormanlı Kögmen dağı) adını vermektedir. «Kögmen-yış»ın Kök-Türklerin eski vatanı olduğu keyfiyeti Kök-Türk kitâbelerinde bu dağ­lara «Eçümiz, apamız tutmış yir-sub» (Atalarımızın tuttuğu yer-su) den­miş olması ile de desteklenmekdedir. Aynı Çin târihine göre, diğer bir boy, Kırgızlar, Kögmen silsilelerinden Küzeye doğru akan Kem (Yenisey) ırmağının Türkçe Ulug Kem denen Güney-Doğu yatağının ve Kem ırma­ğına Batıdan akan Abakan ırmağının kıyılarında bulunuyorlardı. Uluğ Kem bölgesine bugün Tuva denmektedir. İleride anlatılacağı gibi, Tupa bir Kagnılı boyunun adı idi” . Kardeş boylardan üçüncüsü Kem ırmağının, belki daha kuzeydeki kıyılarında bulunuyordu. Dördüncü boydan bir kim­ senin «ak kuğu» şekline girdiği rivâyet ediliyordu.

Kaynak:

Emel Esin, İslamiyetten önceki Türk kültür Tarihi ve İslama giriş (Türk kültürü el kitibı, II, cild l/b’den ayrı basım, Edebiyat Fakültesi Matbaası İstanbul 1978, S. 10

Türkçe Tarih

Edirne uyanıyor!

Önceki yazı

Kagnılı, Kırgız ve Kök-Türk kültürlerinin bir müşterek kökden doğduğu açıkça görülür

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı İlk Çağ