0

Köy hakkında kısa bilgi: Köy Bayındır ilçe merkezine 10 km uzaklıkta ova köylerindendir. Eski mimari yapısı ile dikkat çekmektedir. Köyün kuruluşu kesin olarak belli değildir. 1530 tarihli Anadolu Vilayeti Muhasebe Defterinde “ Buruncuk” olarak geçmektedir. Kayda göre köyde toplam 110 hane, 33 mücerret, 5 Kürekçi 1 imam ve 1 muhassıl bulunmaktadır. Toplanan yıllık vergi yani hasıl: 15700 akçedir. Burada söz edilen kürekçi çeltik ekimi yapan kişidir. Köye 19.yüzyıl sonlarına doğru Kafkasya bölgesinden Çerkes muhacirler iskan edilmiştir.

1530 yılı kaydı – Necat Çetin arşivi

Osmanlı Devleti’nde nüfus sayımı: Osmanlı Devleti nüfus sayımına büyük önem vermiş ve bunu asırlarca toprak yazımı dolayısıyla yapmıştır. [1] Osmanlı Devleti yeni feth ettiği memleketlerin arazisini tescil, toprağın mülkiyet ve tasarruf sistemini belirlemek ve vergi miktarlarını tayin ve tespit etmek amacıyla düzenli olarak bu sayımları yapmıştır. Bu sayımlara tahrir denirdi. Tahrirlerin otuz senede bir yapılması kanunla sabitti. Bununla beraber bazen bu süre uzadığı gibi, cülus, bir bölgede toprağa tasarruf edenler arasındaki anlaşmazlıklar, halkın vergilerin adaletsizliğinden fazlaca şikayet etmeleri, göçler ve salgın hastalıklardan dolayı kısa bir zamanda meydana gelen büyük nüfus değişiklikleri gibi sebeplerden dolayı bu süre kısalır, tahrirler yeniden yapılırdı. [2] Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren “memleket tahriri” adı altında yapılan bu yazım ve sayımlardaki temel amaç

asker ve vergi toplamaktı. [3] Bu tahrirlerin başlayış ve bitiş tahrirleri ihtilaflı bir konudur. Ebül’ula Mardin’e göre ilk tahrir Sultan Orhan (1326-1389) dönemine aittir. Ö.Lütfi Barkan’a göre ise, ilk tahrir Sultan Murat döneminde (1360-1389) yapılmıştır. Son tahrir ise Netayic’ül Vukuat müellifi Mustafa Paşa’ya göre II.Selim (1566-1574) devrinde yapılmıştır. Barkan’a göre ise son tahrir III. Murat (1574-1595) devrinde yapılmıştır. Hammer ise, III. Murat devrinden sonra da tahrir yapıldığını belirtmiştir. [4]

Tahrirler sonucunda tutulan defterler asker almada ve vergilendirmede başvurulan ana kaynak olması münasebetiyle büyük bir titizlikle saklanmıştır. Ancak devletin yükselme döneminde düzenli bir şekilde yapılan bu tahrirler, duraklama döneminde aksamaya başlamıştır. [5] Bu dönemde devlet kurumları asli vazifelerini yerine getiremeyecek bir duruma gelmiş ve bunun neticesinde de “Tahrirler” yapılamaz bir hal almıştır.

II. Mahmut, ülke yönetimini ele aldıktan sonra Osmanlı Devleti’ni dağılma ve çökmekten kurtarmak için yeni düzenlemelere girişmiştir. II. Mahmut içte ve dışta karşılaştığı güçlüklerin üstesinden az da olsa gelince 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nı kaldırıp yerine “Asakir-i Mensure-i Muhammediye” adlı yeni bir ordu kurmuştur. Bu ordunun kurulmasından hemen sonra ordunun giderleri sorunu ortaya çıkmıştır. Kurulan bu ordunun insan ve mali kaynaklarını tespit etmek amacıyla ülke genelinde Müslüman ve gayr-i müslim bütün erkek nüfusunun sayımının yeniden yapılmasına karar verilmiştir. II. Mahmut döneminde ilk nüfus sayımına İstanbul’da başlanmış ancak 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı münasebetiyle ara verilmek zorunda kalınmıştır. II. Mahmut Osmanlı-Rus savaşının bitiminden hemen sonra Anadolu ve Rumeli’de nüfus sayımına başlanmasına karar vermiştir. [6] 1830 yılında yapılan nüfus sayımları ile ilgili olarak toplanan meclis öncelikle sayımların kimler tarafından yapılması gerektiğine karar vermiş ve uyulacak nizamnameyi hazırlamıştır. [7] Uzun süredir nüfus sayımı yapılmadığından halkı endişelendirmemek amacıyla sayım memurları din bilginleri arasından seçilmiştir. [8] Bu durumun temel sebebi bu sayımın şeriata aykırı bir durum olmadığını halka göstermektir.

1831 nüfus sayımını bütün sayımlardan ayıran en önemli özelliği, bu sayımın ilk genel sayım olmasıdır. Ayrıca Rumeli ve Anadolu’da yapılmış olan bu ve bundan sonraki genel sayımların tam neticeleri hiçbir zaman neşredilememiş olduğuna göre, 1831 nüfus sayımı neticeleri ilk defa olarak umumi efkâra sunulan sayım olması bakımından da büyük önem taşımaktadır. [9]

Sayım sonuçlarının değerlendirilmesi ve bundan böyle nüfus işleriyle uğraşılması içim Ceride Nezareti kurulmuştur. [10] Sayımda ilk esas olarak din ayrımı göz önüne alınmıştır. Bütün sancak, kaza ve nahiyelerde sadece erkek nüfus sayılmış, nüfus Müslüman ve gayr-ı müslim olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır. Müslüman nüfus kendi içinde yaş durumuna göre ayrılmıştır. Gayr-ı müslimler ise gelir düzeylerine göre âlâ, evsâd ve edna olarak ayrılmıştır. [11] Müslüman bölgelerinde muhtar bulunan yerlerde muhtarlar, muhtar bulunmayan yerlerde ise imamlar ve ihtiyar meclisleri, gayr-ı müslimlerin bulunduğu bölgelerde ise papazlar ve kocabaşılar muhbir olarak görevlendirilmişlerdir. Bu yolla tutulan nüfus defterleri İstanbul’a gönderilmiştir. [12]

Sayım sonucu hazırlanan icmal defterine göre 1.988.027 İslam, 366.625 Reaya, 7.143 Kıpti, 5.338 Yahudi, 16.743 ermeni olmak üzere toplam 2.383.876 Anadolu’da; Rumeli’de ise toplam 1.369.766 erkek nüfus tespit edilmiştir. [13]

Osmanlı Devleti’nde 1831 nüfus sayımından sonra başka nüfus sayımları da yapılmıştır. 1844’te ordunun yeniden düzenlenmesi amacıyla nüfus sayımı yapılmıştır. [14] 1847’de ilk devlet salnamesi çıkmış, 1864’te vilayet salnameleri yayınlanmaya başlanmıştır. Bilindiği üzere salnameler nüfusla ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu açıdan salnameler Osmanlı nüfus araştırmalarında büyük önem arz etmektedir. 1852’de Rumeli’de, 1856’da Anadolu’da ve Suriye’de sayımlar yapılmıştır. [15] 1890 yılında yapılan sayımda kadınların da sayıldığını ve ilk kez düzenli bir nüfus kayıt sisteminin kurulduğunu görmekteyiz. Osmanlı Devleti’nde son nüfus sayımına ise 1316 yılında yayınlanan nizamnameye [16] göre 1903’de başlanmış bu da ancak 1907’de tamamlanabilmiştir.

21.07.1320 tarihli Buruncuk Köyü nüfus tahrir (sayım-tahrir) defterinin incelenmesi: Bugün Buruncuk’da muhtarlık arşivinde bulunan iki adet aile kütük defteri kaydına göre son nüfus tahriri Rumi 21.07.1320 de yapılmıştır. Deftere önce her nüfus hanesine bir hane numarası verilmiştir. Hanenin ilk sırasına hane reisinin bilgileri yazılmıştır. Hane reisinin isim ve şöhreti, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, cinsiyeti ve soyadı yazılıdır. İkinci ve diğer sıralarda ise genellikle hane reisinin erkek kardeş, erkek çocuklar, takriben eş veya eşler var ise annesi ve kızlarıyla ilgili bilgiler vardır. Aile kütük defterinin karşı sayfasında ise o kişi ile ilgili doğum, ölüm, evlenme ve yer değiştirme ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Yapılan tahrirde Buruncuk Köyü’nde toplam nüfus hane sayısı 49’dur. Her haneye bir numara verilmiştir. Bu numaralar bugün kimliklerimizdeki ”aile sıra” numaralarımızdır. Hane reisi olan kişinin bazen lakapları verildiği gibi bazen de sadece isim olarak yazılmıştır. Baba ve anne isimleri yazılırken eğer yaşıyor ise direk ismi, yaşamıyor ise isminin başına “ölü” ibaresi vardır.

Doğum yerleri Bayındır sınırları içinde ise sadece “Bayındır” yazılmaktadır. İlçe sınırları dışında doğanların doğum yerleri ise özellikle belirtilmektedir. Doğum yılı olarak “Rumi yıl” yazılıdır. Doğum yıllarını miladiye çevirmek için “584” ilave edilmelidir. Yaptığımız çalışmada ekteki köy nüfus özet defterinde de görüleceği üzere bütün veriler özet tablo şeklinde verilmiştir.

Tahrirde köyde bulunan 49 hanede toplam kişi sayısı”209” dur. Hane başına ortalama nüfus miktarı ise ( toplam kişi sayısı / hane sayısı=) 209 / 49 = 4.26 ’dır. Tarihi demografi araştırmalarında genellikle hane ortalama nüfus miktarı 5 olarak kabul edilmektedir. Buruncuk Köyü’ndeki hane başına ortalama nüfus miktarı bu rakamın altındadır.

Tahriri yapılan hane reislerinin ortalama yaşı “45.4”dür. Tahrirde en yaşlı hane reisi, hane no 4’de kayıtlı olan “Ölü Ali oğlu 1225 doğumlu “Kırlıoğlu Mustafa” dır. Tahrirde “95” yaşındadır. Bugün bu aile kapalı kayıt konumundadır. Tahrirde hanede toplam bir erkek bulunduğundan dolayı toplam bir kişinin kaydı bulunmaktadır.

Tahrirde en genç olan kişi ise hane sıra numarası “11” olan Ölü Hüseyin kızı “ Kırlıoğlu Hüseyin kızı Fatma” dır. Tahrirde hane reisi olarak “13” yaşındadır. Hane halkı iki kadın olduğundan dolayı toplam iki kişiden oluşmaktadır. Hane bugün “Kapalı kayıt” konumundadır. Yani soyu devam etmemektedir.

Hane reislerinin cinsiyeti: 49 hane reisinin “45” (% 91.83) ü erkek ve “4” (8.17) ü ise kadındır.

Hane reislerinin defterde bulunan lakapları: Hane ( Açıklama: Bundan sonra hane sadece H. olarak gösterilecektir.) 1. “İmamoğlu”, H.3 “Çulhaoğlu”, H.4-5 “Kırlıoğlu”, H.6 “Beşe”, H.7 “Sarı”, H.8 “Ödemişlioğlu”, H.10 “Kilaslı”, H.11 “Kirazlı”, H.12 “Kel”, H.13 “Nakkareci”, H.14-21-22-23-24-26-27-28-29-30-31-32-34-35-38-39-40-41-42-43-46-47-48 “Çerkez”, H.15 “Berberoğlu”, H.16 “Çolakoğlu”, H.17-18 “Molla”, H.19-20 “İnançoğlu”, H.33 “Koca”, H.36 “Üzümovalıoğlu”, H.37 “Üzümoğlu”, H.49 “Ölü Yörük İmamoğlu” dur.

Hane reislerinin baba ve annelerinin sağ veya ölü olma durumları: 49 hane reisinin bir tanesinin babası sağ (% 2.05) diğerleri ise ölüdür. (% 97.95). 49 hane reisinin 40 tanesinin annesi sağ (% 18.37), diğerleri ise ölüdür (% 81.63),

Hane reislerinin doğum yerleri: 27 tanesi “Bayındır” (% 55.10), 22 tanesi “Kafkasya” (% 44.90) da doğmuştur.

Hane reislerinin soyadları: 49 hanenin 28 tanesinin (% 57.14) soyadı defterde kayıtlıdır. 21 tanesinin (% 42.86) ise soyadı defterde kayıtlı değildir. Bunun nedeni ise bu hanelerin kapalı kayıt olması konumunda veya soyadı almadan önce naklen başka bir idari birime gitmesinden dolayıdır.

Hane içi kişi sayısı: Tahrirde en kalabalık aile “H.33 “ŞENGÜL” soyadını taşıyan aile olan hanedir. Tahrirde hanede toplam “9” kişi vardır. Tahrirde hane içi kişi sayısı en az olan haneler ise “H.4-39” dur. Bu hanelerde kişi sayısı “1” dir.

Tahrirdeki hanelerin su anda idari birimdeki lakapları şunlardır: Hane (Açıklama: Bundan sonra hane sadece H. olarak gösterilecektir) 1-2-3 “İmamlar”, H.7 “Kara Ahmetler”, H.8-9 “Onbaşılar”, H.12 “Çolaklar”, H.15 “İmamlar- Kabarıklar”, H.17 “Molla Hüseyinler”, H.18 “Çakır Mehmetler”, H.22 “Çerkezler”, H.23 “Bakkallar”, H.24 “Çavuşlar”, H.25 “Ahmet Emmiler”, H.27 “Molla Hasanlar”, H.31 “Musalar”, H.33 “Koca Hüseyinler”, H.34 “Çerkez Musalar”, H.35 “Çam Aliler”, H.36 “Saltaoğulları”, H.42 “Çerkez Abdullah”, H.44 “Doktor Aliler”,H.45 “İdrisler- Koca İdrisler” dir.

1320 tahririnden sora köy nüfus defterine kayıtlı olan hanelerin lakapları ise şunlardır: H.58-86 “Macırlar”, H.60 “Sakarlar”, H.61 “Yörükler”, H.64 “Koca Mehmetler”, H.65 “Küçük Tahsinler”, H.66 “Hançerliler”, H.67 “İlyaslar”, H.68 “ Ali Paşalar”, H.69 “Yusuflulu Mehmetler”, H.71 “Kocarlar”, H.73 “İlyaslar – Kostaklar” H.74 “Zeynebin Haliller”, H.75-85 “Manavlar”, H.76 “Meryemler”, H.78 “Kara Aliler”, H.80 “İmam Efeler- Kostaklar”, H.81 “Topallar”, H.82 “Göçmenler”, H.83 “Göçmen Aliler”, H.84 “Pomaklar”, H.88 “Kürt Aliler”, H.89 “Cambazlar”, H.90 “Bakkal Cafer” dir.

1320 tahririndeki hanelerle ilgili açıklamalar: Bazı hanelerin kayıtları halen köy nüfus defterinde “kaydı devam” etmektedir.( % 36.73) [17]

Bazı hanelerin kayıtları “kapalı kayıt” konumundadır. (% 61.22) [18]

Bazı hanelerdeki kişilerin bazısı başka bir idari birime yer değiştirerek kaydını aldırmışlardır. (% 4.08) Bu haneler şunladır. H.1 (Nazilli), H.2 (Tire) dir.

Hanelerin defterdeki lakapları ile örtüşen soyadları şunlardır: H.8 Ödemişlioğlu (ÖDEMİŞLİOĞLU), H.36 Üzümovalı (ÜZÜMOVALI) ‘dır.

Hanelerin aldığı soyadları ile bugün idari birimdeki lakapları örtüşenler şunlardır: H.35 ÇAMOĞLU (Çam Aliler)’dir

1320 tahririndeki kişilerin cinsiyet durumları: Tahriri yapılan 209 kişiden 106 kişi erkek (%50.71), 103 kişisi (% 49.29) ise bayandır.

1320 tahririndeki kişilerin medeni durumları: Tahriri yapılan 209 kişiden 84 kişi (% 40.19) evli, 113 kişi (% 54.07) bekar ve 12 kişisi (% 5.74) duldur.

1320 tahririnden sonra köye gelen haneler ve hane reislerinin doğum yerleri: 1321 yılı: H.50 (Bayındır), 1330 yılı: H.51 (Bayındır), H.52-53-54 (Serez), 1331 yılı: H.55-56-57-58 (Serez), 1950 yılı: H.59 (Bayındır), 1333 yılı: H.60 (Bayındır), 1340 yılı: H.61 (Kafkasya), 1341 yılı: H.62 (Serez), H.63 (Nazilli), H.64 (Bayındır), 1934 yılı: H.65 (Demirhisar), 1942 yılı: H.66-67-68-69-70 (Bayındır) 1943 yılı: H.71 (Bayındır), H.72 (Kafkasya), 1947 yılı: H.73-74-75-76 (Bayındır), 1948 yılı: H.77 (Senirkent), H.78-79 (Bayındır)… şeklinde devam etmektedir. Köy kütük defterine en son H.90 kayıtlıdır.

Buruncuk Köyü’nün bilinen nüfus sayım sonuçları şöyledir: [19]

1891

1904

1923

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1997

2000

234

209

224

357

345

389

415

487

503

547

493

548

586

610

645

569

656

BURUNCUK KÖYÜ NÜFUS ESAS DEFTERİ ÖZETİ

Tahrir tarihi: 21/07/1320

Hane no

Hane reisinin adı

Babası

Doğum yeri

Doğum yılı

Yazımdaki yaşı

Hane kişi sayısı

Erkek

Kadın

Evli

Bekar

Dul

1

İmamoğlu Mustafa [20]

Ölü Mehmet

Bayındır

1268

52

6

5

1

2

4

2

Mehmet [21]

Ölü Ahmet

Bayındır

1303

17

2

1

1

1

1

3

Çulhaoğlu Ahmet [22]

Ölü Hüseyin

Bayındır

1285

35

5

3

2

2

3

4

Kırlıoğlu Mustafa [23]

Ölü Ali

Bayındır

1225

95

1

1

1

5

Kırlıoğlu Mehmet Ali [24]

Ölü Halil

Bayındır

1297

23

3

1

2

2

1

6

Beşe oğlu Halil Eşi Rabia [25]

Ölü Süleyman

Bayındır

1282

38

2

2

1

1

7

Sarı Mehmet oğlu Ahmet [26]

Ölü Mustafa

Bayıdır

1273

47

6

3

3

2

4

8

Ödemişlioğlu Mustafa [27]

Ölü Mehmet

Bayındır

1280

40

7

2

5

2

4

1

9

Hüseyin [28]

Ölü Mehmet

Bayındır

1285

35

5

2

3

2

3

10

Kila9slı oğlu Ali [29]

Ölü Mehmet

Bayındır

1252

68

4

2

2

2

2

11

Kirazlı oğlu Hüseyin kızı Fatma [30]

Ölü Hüseyin

Bayındır

1307

13

2

2

2

12

Kel Mehmet oğlu İbrahim [31]

Ölü Mehmet

Bayındır

1252

68

6

4

2

4

2

13

Nakkarecioğlu Ali [32]

Ölü Ahmet

Bayındır

1269

51

3

1

2

2

1

14

Çerkes Ömer [33]

Ölü Zemin

Kafkasya

1290

30

5

1

4

2

2

1

15

Berberoğlu Mehmet [34]

Ölü Hüseyin

Bayındır

1296

24

4

2

2

2

1

1

16

Çolakoğlu Hasan [35]

Ölü Hasan

Bayındır

1268

52

2

1

1

1

1

17

Molla Hüseyin oğlu Hüseyin [36]

Ölü Hüseyin

Bayındır

1257

63

8

5

3

4

4

18

Molla Hüseyin oğlu Mehmet [37]

)Ölü Hüseyin

Bayındır

1268

52

5

3

2

2

3

19

İnançoğlu Halil [38]

Ölü Mustafa

Bayındır

1268

52

2

1

1

2

20

İnançoğlu Hasan [39]

Ölü Mustafa

Bayındır

1279

41

6

3

3

2

4

21

Çerkes Necip [40]

Ölü Bekir

Kafkasya

1258

62

6

3

3

2

4

22

Çerkes Mustafa [41]

Ölü Ali

Kafkasya

1284

36

5

2

3

3

2

23

Çerkes Çubukçuoğlu Ali [42]

Ölü Hasan

Kafkasya

1283

37

5

2

3

2

3

24

Çerkes Hacı İbrahim [43]

Ölü İbrahim

Kafkasya

1250

70

5

3

2

4

1

25

Mustafa [44]

Ölü Mustafa

Bayındır

1297

23

2

1

1

2

26

Ölü Çerkes Hasan Eşi Hasibe [45]

Ölü Mustafa

Kafkasya

1265

55

3

3

2

1

27

Çerkez Mehmet [46]

Ölü Hasan

Kafkasya

1265

55

4

2

2

2

2

28

Çerkez İbrahim oğlu
Bekir [47]

Ölü Mustafa

Bayındır

1295

25

3

1

2

2

1

29

Çerkes Selim [48]

Ölü Abdullah

Kafkasya

1267

53

3

1

2

2

1

30

Çerkes Koca Hasan oğlu Abdullah [49]

Ölü Hasan

Kafkasya

1265

55

5

2

3

2

3

31

Çerkes Koca Hasan oğlu Abdullah [50]

Ölü Hasan

Kafkasya

1267

53

8

5

3

2

6

32

Çerkes Ahmet [51]

Ölü Abdullah

Kafkasya

1268

52

3

1

2

2

1

33

Koca Mehmet oğlu Hüseyin [52]

Ölü Mehmet

Bayındır

1255

65

9

4

5

6

3

34

Çerkes Musa [53]

Ölü Abdullah

Kafkasya

1267

53

6

4

2

2

4

35

Çerkes Kulbet [54]

Ölü Abdullah

Kafkasya

1274

46

5

3

2

2

3

36

Üzümovalı oğlu Mehmet [55]

Ölü Hüseyin

Bayındır

1273

47

7

5

2

3

4

37

Üzümoğlu Halil [56]

Ölü MEhmet

Bayındır

1267

53

2

1

1

2

38

Çerkes İsmail [57]

Ölü Ahmet

Kafkasya

1282

38

4

1

3

2

2

39

Çerkes İsmail [58]

Ölü Ali

Kafkasya

1262

58

1

1

1

40

Çerkes Esat [59]

İbrahim Çavuş

Bayındır

1303

17

2

1

1

1

1

41

Çerkes Demirci Halil [60]

Ölü Hamza

Kafkasya

1268

52

5

4

1

2

3

42

Çerkez Demirci Halil Beslemesi Mehmet [61]

Ölü Abdullah

Kafkasya

1288

32

5

3

2

2

3

43

Çerkez Gök Mehmet oğlu Halil [62]

Ölü Mehmet

Kafkasya

1292

28

4

2

2

2

2

44

Çerkez Zekeriya [63]

Ölü Mustafa

Kafkasya

1277

43

8

4

4

2

6

45

İdris [64]

Ölü Hasan

Bayındır

1296

24

3

2

1

3

46

Çerkez Eğimboyunoğlu Ali [65]

Ölü Süleyman

Kafkasya

1290

30

4

2

2

2

1

1

47

Çerkez Yusuf [66]

Ölü Mehmet

Kafkasya

1273

47

4

3

1

2

2

48

Çerkez Mahmut [67]

Ölü Abdullah

Kafkasya

1262

58

2

2

1

1

49

Ölü Yörük İmamoğlu Mustafa karısı Rukiye [68]

Ölü Hasan

Bayındır

1260

60

2

2

2

50

[69] Kuloğlu Hasan [70]

İbrahim

Bayındır

1302

51

Ölü Bekir karısı Hatice [71]

Ölü Sait

Bayındır

1293

52

Çerkes Osman

Ali

Serez

1306

53

Mecid [72]

Ölü İsmail

Serez

1296

54

Muhacır Bloh oğlu Tahsin [73]

Bloh

Serez

1295

55[74]

Muhacır Hakazar oğlu Harun [75]

Ölü Hakazar

Serez

1288

56

Salih [76]

Ölü Tah

Serez

1285

57

Muhacır Hacı Osman oğlu Salih

Ölü Osman

Serez

1282

58

Muhacır Hacıoğlu Süleyman [77]

Ölü Hacı

Serez

1272

59[78]

Şerafettin [79]

İsmail

Bayındır

1938

60[80]

İbrahim [81]

Ölü Hasan

Bayındır

1280

61 [82]

Hacı Mehmet[83]

Ölü İdris

Kafkasya

1270

62[84]

Serez Muhaciri
İbrahim [85]

Ölü Ömer

Serez

1285

63 [86]

Mehmet [87]

Ölü Mustafa

Nazilli

1323

64 [88]

Mehmet [89]

Ölü Mustafa

Bayındır

1328

65 [90]

Tahsin [91]

Ölü Abtuş

Demirhisar

1314

66 [92]

Mustafa[93]

Halil

Bayındır

1321

67

Mustafa [94]

Ahmet

Bayındır

1325

68

Ali [95]

Hüseyin

Bayındır

1318

69

Mehmet [96]

Ali

Bayındır

1316

70

Mehmet [97]

Halil

Bayındır

1317

71 [98]

Halil [99]

Ölü Hüseyin

Bayındır

1299

72

Fatma [100]

Ölü Ahmet

Kafkasya

1299

73 [101]

Ali [102]

Ahmet

Bayındır

1330

74

Halil [103]

Mehmet

Bayındır

1332

75

İsmail [104]

Mustafa

Bayındır

1330

76

Emine [105]

Mustafa Ali

Bayındır

1308

77 [106]

Atıf [107]

Emin

Senirkent

1324

78

Ali [108]

Mehmet

Bayındır

1324

79

Ali [109]

İbrahim

Bayındır

1338

80 [110]

Fatma [111]

Süleyman

Bayındır

1304

81

Fatma [112]

Hüseyin

Bayındır

1317

82 [113]

Arif [114]

Osman

İslimiye

1908

83

Muslih [115]

Ölü Hüseyin

Kayalar

1294

84

Mehmet [116]

Osman

Bayındır

1338

85 [117]

İbrahim [118]

Mustafa

Bayındır

1337

86

Mehmet [119]

Raşit

Kırcaali

1334

87 [120]

Fatma [121]

Ali

Ahadlar

1336

88 [122]

Ali [123]

Mehmet

Çerkes

1311

89 [124]

Mehmet[125]

Kadir

Bulgaristan

1934

90

Cafer [126]

Salih

Gümüşhane

1339

Bayındır Buruncuk köyü görünüşü
Necat Çetin arşivi

Kaynaklar

Akbayar, Nuri, “Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Devlet’i Nüfusu“, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c. 5.

Akkuş, Tacettin, Tanzimat Başlarında Balıkesir Kazası (1840-1845), Balıkesir 2001.

Aydın, Mahir, “Sultan II. Mahmut Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri”, Sultan II. Mahmut Reformları Semineri 28-30 Haziran 1989, İstanbul 1990.

Çadırcı,Musa , Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara 1997.

Çetin, Necat, “Tiryanda Nahiyesi Çengele Karyesinde (Torbalı – Ormanköy) 1321 (Miladi 1905) Yılı Osmanlı Nüfus Sayımı”, ÇTTAD, XII/24, (2012/Bahar), s. 47-85.

Doğru, Halime, “Osmanlı Devletinde Toprak Yazımından Nüfus Sayımına Geçiş ve Bir Nüfus Yoklama Defteri Örneği”, Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, c.1, Sayı:2, Eskişehir 1989, s.238-241.

Göyünç, Nejat, “Hane deyimi hakkında”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 32, 1979.

Karal, Enver Ziya, Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı 1831, Ankara 1943.

Lütfi Tarihi, c. I, İstanbul 1999.

McCarthy, Justin, Müslüman ve Azınlıklar, (Bilge Umar çevirisi) , İstanbul, 1998.

Nüfus Sicil Nizamnamesi, Dersaadet, 1316.

Sarıcaoğlu, M. Esat, Milli Tarih Açısından Osmanlı Devleti’nde Merkez Taşra İlişkileri, Ankara 2001.

Sertoğlu, Midhat, Osmanlı Tarih Lûgatı, İstanbul 1986.

Önder, Mustafa, Aydın Vilayeti Salnamesi ve Tahriri (H.1306-M.1888), Lisans tezi, Elazığ, 2006.

Köy Nüfus Esas Defteri. 2 Cilt. Buruncuk Köyü Muhtarlık Arşivi

116 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/1530). Ankara, 1995. Başbakanlık Devlet Arşivleri genel Müdürlüğü

-Sadiye Tutsak, T.29 Mali 1307 (1891 miladi) Yılı Aydın Vilayet Salnamesi Cilt 2, 1988, (Ege Üni. Edebiyat Fak. Tarih Bölümü bitirme tezi), XXX+375, Dan. Doç.Dr.Necmi Ülker

-İlgili yılların Genel Nüfus Sayımları (TUİK Bölge Müdürlüğü kütüphanesi)

-1923 Senesi İzmir Vilayet İstatistiği, 1. kitap. Yay. Haz. Erkan Serçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, 2001.

Necat Çetin özel arşivi

Muhtar Adem GÜNEŞ, Osman KAFTAN, Erkan SAĞOL, Mehmet ÖZFELEK’tir.

Görüşme yeri ve tarihi: Köy muhtarlığı kahvesi. 04/18 Ocak 2009.

[1] – 116 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/1530). Ankara, 1995. Başbakanlık Devlet Arşivleri genel Müdürlüğü,s.373

[2] – Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı 1831, Ankara 1943, s.6.

[3] – Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgatı, İstanbul 1986, s. 326-327.

[4] – Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara 1997,, s.44.

[5] – Karal, a.g.e., s.7.

[6] – Halime Doğru, “Osmanlı Devletinde Toprak Yazımından Nüfus Sayımına Geçiş ve Bir Nüfus Yoklama Defteri Örneği, Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, c.1, Sayı:2, Eskişehir 1989, s.238-241.

[7] – Mahir Aydın, “Sultan II. Mahmut Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri”, Sultan II. Mahmut Reformları Semineri 28-30 Haziran 1989, İstanbul 1990, s.81.

[8] – Çadırcı, a.g.e., s. 45.

[9] – Lütfi Tarihi, c. I, İstanbul 1999, s. 145.

[10] – Karal, a.g.e., s.13.

[11] – Çadırcı, a.g.e., s. 45.

[12] – Tacettin Akkuş, Tanzimat Başlarında Balıkesir Kazası (1840-1845), Balıkesir 2001, s. 14.

[13] – M. Esat Sarıcaoğlu, Milli Tarih Açısından Osmanlı Devleti’nde Merkez Taşra İlişkileri, Ankara 2001, s. 64.

[14] – Nuri Akbayar, “Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Devlet’i Nüfusu“, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c. 5, s.1239.

[15] – Akbayar, a.g.m., s.1239.

[16] – Karal, a.g.e., s.10.

[17] – Nüfus Sicil Nizamnamesi, Dersaadet, 1316.

[18] – Bu haneler şunlardır: H.1-2 (SIR), H.7 (ESEROL), H.8-9 (ÖDEMİŞLİOĞLU), H.15 (KESER), H.18 (BURUNCUK), H.22 (YAKUT), H.23 (ÇIBIKÇI), H.24 (TOK), H.27 (ULU), H.31 (AĞIREL), H.33 (ŞENGÜL), H.34 (CEVHERSÖZ), H.35 (ÇAMOĞLU), H.36 (ÜZÜMOVALI), H.42 ( ÇETİNKAL), H.45 (OKAN) dır.

[19] – Bu haneler şunlardır: H.3-4-5-6-10-11-12-13-14-16-19-20-21-25-26-28-29-30-32-37-38-39-40-41-43-44-47-48-49 ’dur.

[20] – -Sadiye Tutsak, T.29 Mali 1307 (1891 miladi) Yılı Aydın Vilayet Salnamesi Cilt 2, 1988, (Ege Üni. Edebiyat Fak. Tarih Bölümü bitirme tezi), XXX+375, Dan. Doç.Dr.Necmi Ülker

İlgili yılların Genel Nüfus Sayımları (TUİK Bölge Müdürlüğü kütüphanesi)

1923 Senesi İzmir Vilayet İstatistiği, 1. kitap. Yay. Haz. Erkan Serçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, 2001. h. 16-17

Kaynak kişiler: Muhtar Adem GÜNEŞ, Osman KAFTAN, Erkan SAĞOL, Mehmet ÖZFELEK’tir. Köy muhtarlığı kahvesi. 04/18 Ocak 2009.

[21] – SIR İmamlar Bazısı Naklen Nazilliye gitti

[22] – SIR İmamlar Bazısı Naklen Tire gitti

[23] – SIR İmamlar Kapalı Kayıt

[24] – Kapalı Kayıt

[25] – AKURT Kapalı Kayıt

[26] – Kapalı Kayıt

[27] – ESEROL Kara Ahmetler

[28] – ÖDEMİŞLİOĞLU Onbaşılar

[29] – ÖDEMİŞLİOĞLU Onbaşılar

[30] – Kapalı Kayıt

[31] – Kapalı Kayıt

[32] – GÜLŞEN Çolaklar Kapalı Kayıt

[33] – Kapalı Kayıt

[34] – RAHATLI Kapalı Kayıt

[35] – KESER İmamlar/ Kabarıklar

[36] – Kapalı Kayıt

[37] – HIZLI Mola Hüseyinler

[38] – BURUNCUK Çakır Mehmetler

[39] – Kapalı Kayıt

[40] – ANAÇ Kapalı Kayıt

[41] – Kapalı Kayıt

[42] – YAKUT Çerkesler

[43] – ÇIBIKÇI Bakkallar

[44] – TOK Çavuşlar

[45] – SERİNKUL Ahmet Emmiler Kapalı Kayıt

[46] – Kapalı Kayıt

[47] – ULU Molla Hasanlar

[48] – Kapalı Kayıt

[49] – Kapalı Kayıt

[50] – Kapalı Kayıt

[51] – AĞIREL Musalar

[52] – HOŞYURTLU Kapalı Kayıt

[53] – ŞENGÜL Koca Hüseyinler

[54] – CEVHERSÖZ Çerkes Musalar

[55] – ÇAMOĞLU Çam Aliler

[56] – ÜZÜMOVALI Saltaoğulları

[57] – Kapalı Kayıt

[58] – Kapalı Kayıt

[59] – Kapalı Kayıt

[60] – Kapalı Kayıt

[61] – Kapalı Kayıt

[62] – ÇETİNKAL Çerkez Abdullah

[63] – Kapalı Kayıt

[64] – ŞENGÖR Doktor Aliler Kapalı Kayıt

[65] – OKAN İdrisler-Koca İdrisler

[66] – Kapalı Kayıt

[67] – HAÇAN Kapalı Kayıt

[68] – Kapalı Kayıt

[69] – Kapalı Kayıt

[70] – Esas deftere kayıt yılı: 1321

[71] -71 Naklen Ömerdere geldi

[72] – Esas deftere kayıt yılı: 1330

[73] – HOŞ GÖR Kapalı Kayıt

[74] – ULUSOY Kapalı Kayıt

[75] – Esas deftere kayıt yılı: 1331

[76] – Bazısı Naklen Bıyıklar Mah. gitti

[77] – Naklen bazısı Hacıbeşir gitti

[78] – HAZIROL Macırlar

[79] – Esas deftere kayıt yılı: 1950

[80] – HAZIROL

[81] – Esas deftere kayıt yılı: 1333

[82] – SAKARTEPE Sakarlar

[83] – Esas deftere kayıt yılı: 1340

[84] – ÖZER Yörükler Naklen Bandırma geldi Bazısı Nazilli gitti

[85] – Esas deftere kayıt yılı: 1341

[86] – HOŞNUR

[87] – Esas deftere kayıt yılı: 1928

[88] – NAZİLLİ

[89] – Esas deftere kayıt yılı: 1932

[90] – SULUÇAYIR Koca Mehmetler

[91] – Esas deftere kayıt yılı: 1934

[92] – DEMİRHİSARLI Küçük Tahsinler Naklen Hacıbeşir
mah gitti

[93] -Esas deftere kayıt yılı: 1942

[94] – ATAN Hançerliler Naklen Gaziler gitti

[95] – KAFTAN İlyaslar Naklen Gaziler geldi

[96] – EZGİN Ali Paşalar Naklen Yakaköye gitti

[97] – DÖNMEZ Yusuflu Mehmetler Naklen Yusuflu gitti

[98] – ATAN Naklen Gaziler köyünden geldi

[99] – Esas deftere kayıt yılı: 1943

[100] – SAĞOL Kocarlar Naklen Falaka köyünden geldi

[101] – BİLEN Kapalı Kayıt

[102] – Esas deftere kayıt yılı: 1947

[103] – KAFTAN İlyaslar-Kostaklar Naklen Gaziler köyünden geldi

[104] – HOŞOL Zeynebin Haliller Naklen Gaziler köyünden geldi

[105] – ÜNAR Manavlar Naklen Falaka köyünden geldi

[106] – SAGOL Meryemler Naklen Falaka köyünden geldi

[107] – Esas deftere kayıt yılı: 1948

[108] – ŞENNUR Naklen Ulubala dan geldi.Tireye gitti.

[109] – ÖZFELEK Kara Aliler

[110] – SAGOL Naklen Falaka köyünden geldi

[111] – Esas deftere kayıt yılı: 1950

[112] – YOLU İmama Efeler/Kostaklar Naklen Furunlu dan geldi

[113] – CANLISES Topallar Naklen Falaka Geldiler

[114] – Esas deftere kayıt yılı: 1952

[115] – BALCI Göçmenler Naklen Tekke Köyü geldi

[116] – İNELİ Göçmen Aliler Naklen Bayındırdan geldi bazısı izmire gitti

[117] – KARATABAK Pomaklar Naklen Falakadan geldi

[118] – Esas deftere kayıt yılı: 1953

[119] – ÜNAR Manavlar Nakllen Falakadan geldi

[120] – YAPAGACI Macırlar Naklen Gültepe gitti

[121] – Esas deftere kayıt yılı: 1956

[122] – SAVAŞCIOĞLU Naklen Manisa’dan geldi

[123] – Esas deftere kayıt yılı: 1961

[124] – ÇERKEŞLİ Kürt Aliler Naklen Beşiktaş geldi

[125] -Esas deftere kayıt yılı: 1967

[126] – ÇODAN Cambazlar Naklen Turgutlu geldi

[127] – KARASULU Bakkal Cafer Kapalı Kayıt

Necat Çetin
1963 İzmir Torbalı Ormanköy köyünde doğdu. İzmir Yapıcıoğlu İlkolu, Torbalı Lisesi ni bitirdi. 1986 Ege Üni. Tarih Bölümü mezunu. Dokuz Eylül Üni. Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Ens. Yükseklisans aldı. Uzman Tarih öğretmeni. Gaziantep, Bitlis ve İzmir'de çeşitli lise ve ilköğretim okullarında öğretmenlik yaptı, Bayındır Ülfet Onart Anadolu Lisesi ve Torbalı Kazımpaşa İlköğretim Okulunda müdürlük görevvinde bulundu. Şuan İzmir Torbalı Özbey İÖO. okul müdürü. Osmanlı Nüfus tarihi, kültür ve halk edebiyatı alanında derleme ve araştırmaları vardır. 20 ye yakın ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildiri ve tebliğ sundu.

Osmanlı Tarihinde Cellatlar

Önceki yazı

İslâm dinini siyaset vasıtası mevkiinden uzaklaştırmak gereklidir!

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Yazarlar