Sarmatların Kökeni

 

Antik müellifler, Sarmatları önceki asırların İskit dünyasının halkı olan Savromatlarla karıştırıyorlardı. İsim benzerliği, İskitlerle kıyasla her ikisinin de daha doğuda kalması, hayat tarzları ve maddî kültürlerin­deki benzerlikler, bazı ilmî eserlerde bu iki halkın karıştırılmasına sebep oldu. Bununla birlikte arkeoloji ilminde başka bir görüş de vardır. Karşıt görüşü ilk ileri süren de XX. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Rus bilim adamı M. İ. Rostovtsev oldu. Rus bilim adamı, Sarmatlarla Savromatların aynı halk olmadığını ileri sürdü.

Savromat arkeoloji kültürü, M. Ö. VII–III. yüzyıllarda Don’un doğusundan başlayıp Güney Ural Önü’ne kadarki coğrafyada yaşayan göçebe kabileleri kapsa­maktadır. İskit dünyasının bütün özellikleri kurgan mezarlar, İskit tipine benzer silah, koşum takımı, hay­van üslubunda yapılan süsler bu kabilelere de hastı. Ancak araştırmacılara göre bu üslup, Sarmatlarda değişikliğe uğradı. Dekorun yapıldığı eşyalar ise şun­lardı: ayaklı taştan sunaklar, kemik ve boynuzdan yapılan ritüel kaşıkları, kemiklerden tabak çanaklar, bronz dizginler, akinak uçları vs. İskitlerde fazlaca kul­lanılan geyik motifi, Sarmatlarda neredeyse hiç yok­tur. Avrupa musuna rastlanmakta, ancak en popüler İranı’nın Orta Asya’da izledikleri fetih siyasetidir. Burada yerli nüfusla aktif temaslar ve daha yüksek sosyal gelişim seviyesinde olan Doğu Avrupa bozkırla­rındaki göçebelerle ticarî ve kültürel münasebetlerin artışı neticesinde iki büyük göçebe birliği ortaya çıktı.

Bunlardan ilki, İlek merkezli Güney Ural Yanı bölgesin­de, ikincisi ise Güney Ural Ötesi’ndeydi. Bu ikinci coğ­rafyanın merkezi ise şimdiki Çelyabinsk İli’nin güney ilçeleri ile Orenburg’un kuzeydoğu bölgeleriydi. Bu iki grup birbiriyle işbirliği içinde olan muhtemelen de tek bir kabile birliğini oluşturuyordu. Bazı araştırmacılar bu birliği, antik eserlerdeki İssedonlarla özdeşleştir­mektedirler.

Orta Asya’da Dahi­Massaget birliğinin güçlenmesi ve M. Ö. IV–III. yüzyıllarda bozkırların Arileşmesi neti­cesinde bu göçebe kabileler, başta Aşağı İdil bölgesi olmak üzere batıya yöneldiler. Bu hareketin etkisini Kama Yanı bölgesindeki kabileler de hissettiler. Bu dönemde Ananin Kültürü’nün yerini Pyanoborskaya Kültürü aldı. Bu kültürde göçebelik özellikleri daha belirgindi. Aşağı İdil bölgesinde Doğu göçebeleri, yerli “Savromat” kabilelerini kısmen asimile ettiler, kısmen de onları Azak Yanı ile Kafkasya Önü’ne kovdular. Daha sonra ise Sarmatların kendileri de buralara gel­diler ve kısa süre içerisinde batıda Tuna’dan başlayıp doğuda Aral Yanı bölgesine kadarki toprakların hâkimi konumuna geldiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 

Haber Bültenimize Kaydolun

Türkçe Tarih'in yeni içeriklerinden en önce siz haberdar olun.

Bunları da okumak isteyebilirsiniz

Kurt içerikli atasözleri

Kurda konuk giden köpeğini yanında götürür (Türkiye Türkçesi)Kurdun konaklığına get, köpeği de ardından apar (Kazak Türkçesi)Börünen dost olsan, itin yanında olsun (Kırım Türkçesi)İt ilen yolda ol ama çomağı elinden yere…

Tufan Efsanesi

Şamanist Türk boylarında söylenen Dünya Tufanı efsane­sine ait rivayetler birçok folklorcu ve seyyahlar tarafından tesbit edilmiştir. Bu efsanelerin temelini müslüman ve hıristiyan kay­naklarından gelen “ Nuh Tufanı hikâyesindeki unsurlar teş­…

Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor

Atatürk, çocuklara karşı büyük bir sevgi, saygı ile karışık bir sevgi besler ve gösterirdi. Çocukların saflıklarıyla içlerinden geldiği gibi konuşmaları O’nun hoşuna giderdi. İlk defa Cumhurbaşkanlığına seçildiği sıralarda idi. Bir…