Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

lı tanınmış ıslahatçı, din adamı ve tarihçi şihab al – Din Mercanı (1818-1889)’nin Mustafad al-Ahbar fi Ahval Qazan ve Bulgar adlı eseri, leri için ilk tarih eseri olduğu kadar, 18-19. yüzyıllarda Orta- tarihi için çok önemli kaynaklardan biridir. Bu eserde dikkati çeken noktalardan biri, Bilad-i Bulgar yani ili ile arasındaki sıkı kültürel ilişkilerdir. Mercani’ye göre 18. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl ortalarına kadar geçen süre içinde ilinde imamlık yapanların yaklaşık üçte biri, ’da okumuştur. Onların hayat hikayeleri, tarihçilerinin eserlerini, seyahatnameler ve özellikle lı tarihçiler tarafından daha önce yapılmış bazı araştırmalardan da faydalanarak, okumak maksadıyla ilinden ’ya gidenlerden ve bu hareketten söz açmak istiyorum.

16.yüzyılın ortalarından beri, Rus egemenliğinin ağır sosyal ve dini baskılar altında yaşayan leri, 18. yüzyıl sonlarına doğru, II. Katarina (1762-1796)’nın Müslümanlarıyla uzlaşma politikası ve ile Doğu ülkeleri arasında geniş ticaret işleriyle uğraşan Tatar tüccarlarının güçlenmesinden dolayı, bir “medeni uyanış” dönemine girmiştir. ’ya okumaya gidenlerin çoğu, köy imamlarının oğullarıdır ki, bu durum kendi başına söylerdeki kültürel gelişmeyi açıkça göstermektedir.

Tatar tüccarları, 18. yüzyılın sonlarında, yen cami ve medreseler inşa ettikleri gibi, ’ya okumaya gidenler de çok yardım etmişlerdir. 19. yüzyılın başlarında, ile arasındaki ticaret ilişkileri sıkı olduğundan, ’da Buhar Yurtçı ve yani mallarını gen bir takım tüccarlar ve ’da ise ’dan gelen tüccarların oturduğu Nogay Sarayı bulunmaktaydı. ’ya okumaya gidenler, en çok Orenburg ya da Troisk’ta uygun bir kervana katılıp yola çıkıyorlardı.

O dönemdeki , 17-18.yüzyıllarda görülen siyasi düzensizlik ve ekonomik durgunluktan çok farklı bir durumda bulunmaktadır. 18. yüzyılın ortalarından sonra Hanlığı’nda egemenlik kuran Mangitli Emirleri, merkezleştirme politikası izleyerek, ülkelerine yeniden sosyal ve politik bir düzen getirmişlerdir. Bu düzen, ekonomik hayatın canlanmasına çok etkili olmuştur. 18. yüzyılın sonlarına doğru, özellikle ile ticari ilişkiler hızla genişlemiş ve başta olmak üzere çoğu kentlerde büyük gelişmeler görülmüştür.

lı tarihçilere göre, eskiden Doğudaki İslam dünyasının bir kültür merkezi sayılan , Mangitli Emirlerden Şah Murad (1785-1800) ve Haydar (1800-1826) döneminde, geleneksel yerini almış, yeniden kuvvetlenmiştir. Örnek olarak, Şah Murad, ra’is al-shari’a adında yeni bir görevli tayin etmiş, kayıp vakıfları canlandırmak için yeni vakıfnameler çıkarmış; ve ulema ile samimi ilişkiler kurmuştur. Emir Haydar ise, kendi çıkardığı paraları üzerine Amir al-mu’minin unvanı koymuştur. Öte yandan, Mangitli Emirlerinin belli bir şeyh ya da işanın müridleri olduklarını düşünebiliriz. Ve hatta, bu dönemdeki ’nın leri için çok çekici bir kültür merkezi olduğunu söyleyebiliriz.

Bazı seyahatnamelere göre, 19. yüzyıl başında ’daki 40 kadar medresede okuyanların sayısı 10.000 den fazla idi. 1820’de ’ya gelen Rus yüzbaşı Meyendorf, 300 kadar Tatarın dini ilimler okuduğundan söz etmektedir. ilinden okumaya gelenlerin sayısı da az sayılmaz. ’ya gelen lıların, bir yandan İşan Niyaz Quli Turkmani (ö. 1821) gibi tanınmış lı ulema yanında İslam ilimlerini öğrenirken, kadılık, imamlık, müderrislik gibi görevler de yapmışlardır. Bir lı molla, Osmanlı Sultanı ülmecid (1823-1861)’den Emiri Nasrullah (1826-1860)’a gönderilen mektubu ’ya çevirmiştir.

Yukarıda adı geçen Meyendorf, ’daki bilimsel eğitimin skolastik bir tutucu niteliğini yazmadan birkaç yıl önce, lı Molla Abu al-Nasr Qursavi (1771-1812), “ ahalisinin akaid ve fıkhiyatta cadde-i hak ve mezheb-i selef-i salifinden inhiraflarini”, (yani gerçek İslam’dan sapmalar olduğunu) açıklayarak, ’nın geleneksel otoritesine karşı oldukça sert bir eleştiri yapmıştır. Qursavi’nin eleştirici ve ıslahatçı düşüncesi, lerinin ıslahat hareketi tarihide dikkat çeken önemli bir nokta olmakla beraber, bu ıslahatçı görüşün yayılması, 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir.

Rus tarihçisi Gordlevksy’e göre , leri için 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Ortodoks İslam öğretiminin merkezi olduğu gibi, ’dan a doğru daima bir mutasavvıflar ve işanlar akımı bulunmaktaydı. Öyleyse, ’da okuyan lılardan bazılarının Maveraünnehir işanlığını iline getirdiği düşünülebilir. ’da ve öteki şehirlerde işan yanında okumuş ve Tünter köyünde imamlık yapmış olan Molla Ali (ö. 1874), arasında Nakşbendi tarikatının kurucusu olmuştur. Öte yandan Ur köyünde imamlık yapmış olan Molla Habibullah İşan (1762-1816)’ın da mahsus hanekahı ve özellikle Fin kabilelerine ait ve Ortaçağdan beri Tatarlaşmış ya da İslamlaşmış, Mişerler arasında çok sayıda müridi varmış.

’dan dönen mollaların çoğu, köy ve mahallelerde imamlık ve aynı zamanda müderrislik yapmıştır. O dönemde imamlar, 1789’da Çarlık ’sının İçişleri Bakanlığına bağlı bir kuruluş olarak meydana getirilen “Orenburg Muhammedi Ruhani Meclisi” yönetimi altında bulunmaktaydı. Ancak, ’da okumuş mollalar, bazen köylerin bazen de mahalle halkının ittifak-namesiyle imamlığa atanmaktaydı. Bazı köy ve mahallelerde ise, imamlık görevi sürekli olarak ’da okumuş mollalara verilmekteydi. Buradan lerinin ’ya duyduğu yakınlığı ve saygıyı anlayabiliriz.

Öte yandan Mercani, ’da okumuş müderrislerin çok şakird toplayıp, şöhret ile ders verdiğini işaret etmektedir. A. N. Kurat’ın deyimiyle, ilinde “Büyük Medreseler Devri”ni açanlar ’da okumuş olanlardır. ’dan 70 km. uzakta bulunan Taskiçu köyündeki medrese, bu dönem için iyi bir örnek gösterilebilir sanırım. Yine Mercani’ye göre, 19. yüzyıl başında zengin bir bey, ’da okumuş Molla Şemseddin (ö. 1833) için “Bu ülkede kimse görmediği kadar güzel medrese inşa etmiş ve Şemseddin burada bin şöhret ile ders etmiştir”. ’yı iyi bilen Şemseddin, sonradan Hacca gittiğinde ’da İsmail Paşa (1789-1848) ile tanışmış, Kahire Darülfünununda hocalığı yapmıştır. Şemseddin’den sonra müderrislik görevini Bahaeddin (ö. 1856) almıştır. Bahaeddin, Mercani’nin babası olarak ve ’da Emir Haydar’dan hil’at almasıyla tanınmaktadır. Bahaeddin 40 yıl müderrislik yapmış, Mercani dahil çok şakird yetiştirmiştir. 19. yüzyıl ortasında, ilindeki en tanınmış medreselerden biri sayılan Taskiçu medresesinin gelişmesinde bu iki mollanın oynadığı rolün çok büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Bahaeddin’nin medresesinde uygulanan program, geleneğine göre hazırlanmıştır. Bu program fıkıh, kelam, mantık ve usul-ü fıkıh’tan oluşmakta, fakat tefsir, hadis ve tarih gibi temel bilgilere dayanmamaktadır. geleneği en az 19. yüzyılın sonuna kadar ilinde en yaygın program idi. Skolastik ların medreseden çıkartılmasını ileri süren Mercani’nin medresesindeki program bile geleneğinden çok farklı değildir.

’da okumuş olan mollalar, Tatar tüccarlar tarafından yapılmış cami ve medreselerde, ilerde milli uyanış ya da ıslahat hareketlerinde görev alacak aydın kişileri yetiştirmiştir. Eğitim programlarında bazı eksiklikler ve tutucu taraflar bulunmakla beraber, daima Çarlık ’sının dini ve kültürel baskısı altında bir azınlık olarak yaşamış olan leri için, bu mollaların düşünce ve çalışmalarının, önemli bir yer ve değer taşıdığı söylenebilir. 18. yüzyıl sonundan 19. yüzyıl ortalarına kadar geçen süre içinde, ’da okuyan lılar, Darülharb içindeki kendi toplumunu Darülislama bağlamakla canlandırmıştır. Ancak 19. yüzyıl ortasından hemen sonra Maveraünnehrin de Darülharb içine girmesiyle ile arasındaki ilişkilerin ikinci safhası başlamıştır.

Kaynakça
Makale yazarı :
Hisao Komatsu
Bibliyografya :

ŞİHAB AL-DİN MERCANİ, Mustafad al-Ahbar fı Ahval Qazan ve Bulgar, I-II, Kazan, 1885-1900.

SALİH BİN SABİT UBEYDULLAH (naşir), Mercani (Şihabeddin ül-Mercani Hazretlerinin veladetine yüz yıl tulu (1233-1333) münasebetiyle neşr edildi), Kazan, 1918.

SCHEFER, CH., Histoire de l’Asie Centrale par Mir Abdoul Kerim Boukhary, Paris, 1876, reimpresslon 1970.

MİRZA ABD AL-AZİM SAMİ, Ta’rih-i Salatin-i Mangitiya (Istorya mangitskih gosudarey), Izdanie teksta, predislobie, perevod i primeçaniya L. M. Epifanovoy, Moskva, 1962.

Travels in Central Asia by Meer Izzut-Oollah in the years 1812-13, Translated by captain Henderson, Calcutta, 1872.

MEYENDORF, E. K., Puteşestvie iz Orenburga v Buharu

Kaynak :

IX. Türk Tarih Kongresi, Cilt:II 1981, Buhara ve Kazan, s. 601-604

Bu makale, yazının sonuna doğru “Kaynakça” ismiyle yer alan kısımda belirtilen yerden alınmıştır. Türkçe Tarih, toplumda farkındalık ve tarih bilinci oluşturmak amacıyla, tarih ve dil ile ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek, herkesin kolayca olaşabilmesi için çalışmaktadır. Eğer bu makalenin yazarı veya sahibiyseniz ve kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin; içeriğinizi derhal kaldıracağız. Anlayışınız ve işbirliğiniz için önceden teşekkür ederiz.

Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Benzer içerikler

Türk Kadını

“Türk kadını, tarihin ilk devirlerinden beri daima faziletin, cesaretin, şecaatin ve aynı zamanda yurt sevgisinin

Sarmat Devri

M. Ö. III. yüzyılda Doğu Avrupa’nın bozkırlarına yeni göçe­be kabileleri – Sarmatlar – hâkim oldu.

Çiçi Yabgu

Irkımızın kahramanlarından bazıları bütün Türklerin ve hattâ bütün dünyanın tanıdığı ünlü kimselerdir. Diğer bazıları ise,

Plevne savunması

Asıl olan, yüksek fedakârlık ve temiz soylu kahramanlık duygusudur. Bunun da tarihteki en canlı örneği

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın

Daha Fazla Oku