Tarih inkılabı

Çoğumuz biliyoruz ki Büyük Türk inkılapçısı Gazi Mustafa Kemal Türk mektepleri için yeni bir tarih yazdırıyor ve bunun ruhunu ve esas fikirlerini kendisi veriyor. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kitabın metnini, harita dairesi krokileri ve haritaları hazırladı. Maarif Vekaleti kitabı ders programlarına kabul etti. Devlet matbaası hummalı bir faaliyetle, formalar, haritalar ve resimler üzerinde geceli gündüzlü […]

Türk Tarihi yazılırken Atatürk’ün alaka ve görüşlerine dair hatıralar

Türk milletinin her sahada inkişafını programına koymuş olan Atatürk’ün, derli toplu bir Türk tarihi vücude getirmek için faaliyete geçmek istediklerini duymuştuk; filhakika bir müddet sonra bu düşünce ve mütaleaların kuvveden fiile çıktığı görüldü. Bu hususa dair görüşülüp bir program tertibi maksadile o zamanki adı Ankara Türk Ocağı olan şimdiki Halkevi binasında ilk defa bir toplantı […]

Kütüphanelerimiz ve Kütüphaneciliğimiz

Kütüphanecileri Zaman Zaman Ümitsizliğe Düşüren Gerçekler 1- On, on beş sene öncesine göre Türk kütüphaneciliğinde ve ancak bir kısım Türk kütüphanelerinde hissedilir, gözle görülür bir gelişme kaydedilmiştir. 2- Fakat Türk kütüphanelerinin tamamı – garp memleketlerinin kütüphaneleriyle mukayese edilirlerse – nadir istisnalarıyla, geri ve iptidaidirler. 3- Kütüphanelerimiz, memleketin fikir hayatında ve sosyal hayatında henüz rol ve […]