0

Osmanlı Devleti’nde nüfus sayımı: Osmanlı Devleti nüfus sayımına büyük önem vermiş ve bunu asırlarca toprak yazımı dolayısıyla yapmıştır.[1] Osmanlı Devleti yeni feth ettiği memleketlerin arazisini tescil, toprağın mülkiyet ve tasarruf sistemini belirlemek ve vergi miktarlarını tayin ve tespit etmek amacıyla düzenli olarak bu sayımları yapmıştır. Bu sayımlara tahrir denirdi. Tahrirlerin otuz senede bir yapılması kanunla sabitti. Bununla beraber bazen bu süre uzadığı gibi, cülus, bir bölgede toprağa tasarruf edenler arasındaki anlaşmazlıklar, halkın vergilerin adaletsizliğinden fazlaca şikayet etmeleri, göçler ve salgın hastalıklardan dolayı kısa bir zamanda meydana gelen büyük nüfus değişiklikleri gibi sebeplerden dolayı bu süre kısalır, tahrirler yeniden yapılırdı.[2] Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren “memleket tahriri” adı altında yapılan bu yazım ve sayımlardaki temel amaç asker ve vergi toplamaktı. [3] Bu tahrirlerin başlayış ve bitiş tahrirleri ihtilaflı bir konudur. Ebül’ula Mardin’e göre ilk tahrir Sultan Orhan (1326-1389) dönemine aittir. Ö. Lütfi Barkan’a göre ise, ilk tahrir Sultan Murat döneminde (1360-1389) yapılmıştır. Son tahrir ise Netayic’ül Vukuat müellifi Mustafa Paşa’ya göre II.Selim (1566-1574) devrinde yapılmıştır. Barkan’a göre ise son tahrir III. Murat (1574-1595) devrinde yapılmıştır. Hammer ise, III. Murat devrinden sonra da tahrir yapıldığını belirtmiştir.[4]

Tahrirler sonucunda tutulan defterler asker almada ve vergilendirmede başvurulan ana kaynak olması münasebetiyle büyük bir titizlikle saklanmıştır. Ancak devletin yükselme döneminde düzenli bir şekilde yapılan bu tahrirler, duraklama döneminde aksamaya başlamıştır. [5] Bu dönemde devlet kurumları asli vazifelerini yerine getiremeyecek bir duruma gelmiş ve bunun neticesinde de “Tahrirler” yapılamaz bir hal almıştır.

II. Mahmut, ülke yönetimini ele aldıktan sonra Osmanlı Devleti’ni dağılma ve çökmekten kurtarmak için yeni düzenlemelere girişmiştir. II. Mahmut içte ve dışta karşılaştığı güçlüklerin üstesinden az da olsa gelince 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nı kaldırıp yerine “Asakir-i Mensure-i Muhammediye” adlı yeni bir ordu kurmuştur. Bu ordunun kurulmasından hemen sonra ordunun giderleri sorunu ortaya çıkmıştır. Kurulan bu ordunun insan ve mali kaynaklarını tespit etmek amacıyla ülke genelinde Müslüman ve gayr-i müslim bütün erkek nüfusunun sayımının yeniden yapılmasına karar verilmiştir. II. Mahmut döneminde ilk nüfus sayımına İstanbul’da başlanmış ancak 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı münasebetiyle ara verilmek zorunda kalınmıştır. II. Mahmut Osmanlı-Rus savaşının bitiminden hemen sonra Anadolu ve Rumeli’de nüfus sayımına başlanmasına karar vermiştir.[6] 1830 yılında yapılan nüfus sayımları ile ilgili olarak toplanan meclis öncelikle sayımların kimler tarafından yapılması gerektiğine karar vermiş ve uyulacak nizamnameyi hazırlamıştır. [7] Uzun süredir nüfus sayımı yapılmadığından halkı endişelendirmemek amacıyla sayım memurları din bilginleri arasından seçilmiştir. [8] Bu durumun temel sebebi bu sayımın şeriata aykırı bir durum olmadığını halka göstermektir.

1831 nüfus sayımını bütün sayımlardan ayıran en önemli özelliği, bu sayımın ilk genel sayım olmasıdır. Ayrıca Rumeli ve Anadolu’da yapılmış olan bu ve bundan sonraki genel sayımların tam neticeleri hiçbir zaman neşredilememiş olduğuna göre, 1831 nüfus sayımı neticeleri ilk defa olarak umumi efkâra sunulan sayım olması bakımından da büyük önem taşımaktadır.[9]

Sayım sonuçlarının değerlendirilmesi ve bundan böyle nüfus işleriyle uğraşılması içim Ceride Nezareti kurulmuştur. [10] Sayımda ilk esas olarak din ayrımı göz önüne alınmıştır. Bütün sancak, kaza ve nahiyelerde sadece erkek nüfus sayılmış, nüfus Müslüman ve gayr-ı müslim olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır. Müslüman nüfus kendi içinde yaş durumuna göre ayrılmıştır. Gayr-ı müslimler ise gelir düzeylerine göre âlâ, evsâd ve edna olarak ayrılmıştır.[11] Müslüman bölgelerinde muhtar bulunan yerlerde muhtarlar, muhtar bulunmayan yerlerde ise imamlar ve ihtiyar meclisleri, gayr-ı müslimlerin bulunduğu bölgelerde ise papazlar ve kocabaşılar muhbir olarak görevlendirilmişlerdir. Bu yolla tutulan nüfus defterleri İstanbul’a gönderilmiştir.[12]

Sayım sonucu hazırlanan icmal defterine göre 1.988.027 İslam, 366.625 Reaya, 7.143 Kıpti, 5.338 Yahudi, 16.743 ermeni olmak üzere toplam 2.383.876 Anadolu’da; Rumeli’de ise toplam 1.369.766 erkek nüfus tespit edilmiştir. [13]

Osmanlı Devleti’nde 1831 nüfus sayımından sonra başka nüfus sayımları da yapılmıştır. 1844’te ordunun yeniden düzenlenmesi amacıyla nüfus sayımı yapılmıştır. [14] 1847’de ilk devlet salnamesi çıkmış, 1864’te vilayet salnameleri yayınlanmaya başlanmıştır. Bilindiği üzere salnameler nüfusla ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu açıdan salnameler Osmanlı nüfus araştırmalarında büyük önem arz etmektedir. 1852’de Rumeli’de, 1856’da Anadolu’da ve Suriye’de sayımlar yapılmıştır.[15] 1890 yılında yapılan sayımda kadınların da sayıldığını ve ilk kez düzenli bir nüfus kayıt sisteminin kurulduğunu görmekteyiz. Osmanlı Devleti’nde son nüfus sayımına ise 1316 yılında yayınlanan nizamnameye [16] göre 1903’de başlanmış bu da ancak 1907’de tamamlanabilmiştir.

Girit muhacirlerinin kurduğu Hamidiye (Turgutlu ) Köyünün kuruluşu: Girit’ten muhacir olarak Tire ilçesine gelen Giritliler köy nüfus esas defter kayıtlarına göre ilk önce bir süreliğine Tire merkezindeki Yahşibey Mah, İbn-i Hatip Mah., Mahidiye Mah, Tekke Mazeviye Mah., Molla Çelebi Mah., Paşa Mah., Hekim Çelebi Mah., Hamidiye Mah, Şehköy, Debağsinan Mah., Yunusemir Mah., Takkacizade Mah., Camicedit Mah., Alacamescit Mah., Ketenci Mah., ile İzmir Kasap Sofu Mah., ve Manisa Kasaba(Turgutlu) Yenice Kavukçu Mah.de iskan edilmişler, köyün Deliktepe mevkiinde Hamidiye adıyla kurulması ile köye nakil olmuşlardır.[17] Başka yerden gelenlerde köye iskan edilmiştir. [18] Köye ait olan ve bir örneği köy muhtarlık arşivinde bulunan nüfus esas defterine göre köyde ilk defa 16/3/1325 tarihinde nüfus tahriri yapılmıştır. İlk gelenler toplam 41 nüfus hanesidir. Daha sonraki yıllarda da köy başka idari birimlerden iskan olunan olmuştur. Bilinen ilk köy muhtarı Sivri Mollazade Hacı Ali (Akdil)dir.[19]

Köye yerleşen hane reislerine bir oda ve bir mutfaktan ibaret 1 ev,köy önünden 6 büyük dönüm tarla,Ovadan 12 büyük dönüm tarla,bahçeliklerden 1 evlek bahçe,kıraçtan 3 büyük dönüm tarla ve 40 kişiye hisseli olarak 4 mera verilmiş.(1 büyük dönüm 2000 M2) Ayrıca 2 öküz,düz tekerlekli kanlı arabası ve saban arazilerle birlikte değeri karşılığı uzun vadeyle verilmiş. [20]

Köy nüfus esas defterini incelenmesi: Muhtarlık arşivinde bulunan köy nüfus esas defterine göre köyde nüfus yazımı 16 Mart 1325 tarihinde yapılmıştır. İlk tahrir edilen nüfus esas defterine göre 67 kadın 69 erkek olmak üzere toplam 136 kişi köyü teşkil eden ilk kişilerdir. . 41 hanenin 10 hanesi bu gün kapalı kayıt konumundadır. 41 hane reisinin tamamı Girit doğumludur. En kalabalık hane 8 kişi ile Hane no:10 olan hane reisi “Hasan oğlu Cemal” olan hanedir.

Turgutlu (Hamidiye) Köyü nüfus Esas Defteri Özet Tablo,
Tahrir Tarihi:16 /03 / 1325

Hane

Adı [21]

Babası

Annesi

Doğ.Yılı

Doğ.Yeri

Toplam

Erkek

Kadın

1

Hüseyin [22]

Mehmet

Ayşe

1260

Girit

3

2

1

2

Derviş oğlu Mustafa [23]

Derviş

Kadire

1278

Girit

3

2

1

3

Salim oğlu Ahmet [24]

Salim

Emine

1285

Girit

4

2

2

4

İsmail oğlu Hüseyin [25]

İsmail

Fatma

1288

Girit

2

1

1

5

Hüseyin oğlu İbrahim [26]

Hüseyin

Ayşe

1290

Girit

3

2

1

6

Yetim Mustafaki oğlu Ali [27]

Yetim Mustafa

Halime

1287

Girit

3

2

1

7

Bayram oğlu Muharrem kardeşi Ali [28]

Bayram

Hüsniye

1299

Girit

3

1

2

8

Süleymanaki oğlu Mehmet [29]

Hüseyin

Nazlı

1252

Girit

3

1

1

9

Sami Mollazade Hasan Ali [30]

Sadık

Gülsüm

1267

Girit

4

2

2

10

Hasan oğlu Cemali [31]

Hasan

Aliye

1272

Girit

8

3

5

11

Derviş Hasan oğlu Ali [32]

Derviş Hasan

Ayşe

1288

Girit

3

2

1

12

Salih oğlu Derviş [33]

Salih

Reşide

1260

Girit

3

1

3

13

İbrahim oğlu Ali [34]

İbrahim

Fatma

1293

Girit

2

1

1

14

Ali oğlu Sadık [35]

Ali

Rukiye

1292

Girit

2

1

1

15

Hüseyin [36]

İsmail

Selime

1275

Girit

3

2

1

16

Mehmet oğlu Ali [37]

Mehmet

Ayşe

1289

Girit

2

1

1

17

İbrahim [38]

Dilaver

Hanife

1254

Girit

4

2

2

18

Abdurrahman oğlu Mazlum Naki [39]

Abdurrahman

Tenzile

1254

Girit

3

1

2

19

Salih oğlu Recep [40]

Salih

Emine

1281

Girit

2

1

1

20

Hüseyin oğlu İbrahim [41]

İbrahim

Fatma

1291

Girit

2

1

1

21

Cafer oğlu İbrahim [42]

Cafer

Fatma

1289

Girit

3

1

2

22

Derviş oğlu Timur [43]

Derviş

Ayşe

1295

Girit

2

1

1

23

Arif oğlu Salih [44]

Arif

Kamile

1283

Girit

2

1

1

24

Arif oğlu Salih babası Arif [45]

Salih

Kamile

1259

Girit

2

1

1

25

Mehmet oğlu Hasan [46]

Mehmet

Nazlı

1280

Girit

6

5

1

26

Abdülkadir oğlu Ali

Abdülkadir

Huriye

1280

Girit

4

2

2

27

Sadık oğlu Ahmet [47]

Sadık

Huriye

1280

Girit

3

2

1

28

Hüseyin oğlu Mustafa [48]

Hüseyin

Emine

1290

Girit

2

1

1

29

Hüseyin [49]

Salih

Nazife

1284

Girit

2

1

1

30

Giritli Hazaki Mustafa [50]

Yunus

Ayşe

1297

Girit

6

2

4

31

Mustafa oğlu Selim [51]

Mustafa

Havva

1249

Girit

2

1

1

32

Hüseyin Kademaki [52]

Mehmet

Nuriye

1289

Girit

2

1

1

33

Ali [53]

Arif

Emine

1279

Girit

4

3

1

34

Hasan oğlu Mustafa [54]

Hasan

Huriye

1280

Girit

4

2

2

35

Giritli Kamber [55]

Bayram

Fatma

1280

Girit

6

2

4

36

Ali oğlu Mehmet [56]

Ali

Saliha

1279

Girit

5

1

4

37

Nazif oğlu Ali [57]

Nazif

Akile

1278

Girit

6

3

3

38

Bayram oğlu Ali [58]

Emin

Havva

1282

Girit

4

1

3

39

Halil Haydar Süleymanaki [59]

Haydar
Süleymanaki

Penbe

1295

Girit

2

1

1

40

Cafer Küçügaki [60]

Mehmet

Fatma

1290

Girit

4

2

2

41

Nail Mirascidaki oğlu İbrahim [61]

Nail Mirascidaki

Huriye

1302

Girit

2

1

1

 

 

 

 

 

 

135

66

69

42

Abdullah [62]

Celil

Gülsüm

1303

Tiflis

 

 

 

43

Nihat [63]

İsa

Aziye

1341

Tire

 

 

 

44

Necip [64]

Hasan

Zeynep

1341

Tire

 

 

 

45

Şerif Ahmet [65]

Mehmet

Ayşe

1329

Akkoyun

 

 

 

46

Mustafa [66]

Ahmet

Ayşe

1315

Seferihisar

 

 

 

47

İsmet [67]

Mustafa Ali

Zeynep

1933

Aydın

 

 

 

48

Hatice [68]

Hamdi

Düriye

1935

Tire

 

 

 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde köyle ilgili belge örnekleri: [69]

Başbakanlık Osmanlı arşivi (BOA) Tarih :10/M /1327 (Hicrî) Dosya No :2727 Gömlek No :7 Fon Kodu :DH.MKT

Bâbıâli Dâire-i Umur-ı Dâhiliye Muhâcirin İdâresi Aded : 159

12 Kânûn-ı Sânî sene 1324 târih ve dokuz yüz yetmiş numaralı müzekkere-i çâkerâneme zeyldir. Tire’nin Deliktepe mevkiinde muhâcir iskân olunmak üzere inşâ ve Hamidiye nâmıyla tevsîm kılınan karye el-yevm hâlî ve gayr-i meskûn bulunmayıp Aydın ve Bayındır’dan mürettep muhâcirîn taahütleri hilâfına olarak mezkûr karyeye adem-i rağbetle iskâna muvâfakat göstermemiş olmalarından dolayı Tire’den hâl-i misâferette bulunan Girit muhâcirlerinin zürrâ takımından kırk hânenin ikâme ve îvâ edildikleri ol bâbda sebk eden işâr-ı âlî-i fehîmânelerine cevâben Aydın Vilâyeti’nden bi’t-takdîm cânib-i idâreye tevdi buyurulan 10 Mart sene 1325 târih ve beş yüz seksen beş numaralı tezkiresine cevâben nezâret-i müşârun-ileyhâya teblîğ ve inbâ buyurulması menût-ı müsâade-i celîlei hidîvâneleri bulunmakla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l- emrindir.

Fî 23 Mart sene 1324 (05 Nisan 1908)

Yeni yazıya transkripsiyon. Başbakanlık Osmanlı arşivi (BOA) Tarih :10/M /1327 (Hicrî) Dosya No :2727 Gömlek No :7 Fon Kodu :DH.MKT
BOA. Tarih :29/Ra/1326 (Hicrî) Dosya No :165 Gömlek No :1326 Fon Kodu :İ..HUS

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu Başkitâbet Dâiresi 1928

Li-ecli’l-iskân Aydın vilâyetine sevk edilmiş olan kırk hâne muhâcirînin Tire kazâsının Deliktepe mevkiinde teşkîl eylemiş oldukları karyenin Hamidiye nâm-ı âlîsiyle tevsîmi Muhâcirîn-i İslâmiye Komisyon-ı Alîsi’nin mazbata-i mazûrası üzerine makrûn-ı müsâade-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî buyurulmuş olmakla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.

Fî 29 Rebîuevvel sene 1326 ve fî 17 Nisan sene 1324

(30 Nisan 1908)

Yeni yazıya transkripsiyon. BOA. Tarih :29/Ra/1326 (Hicrî) Dosya No :165 Gömlek No :1326 Fon Kodu :İ..HUS
BOA. Tarih :01/R /1326 (Hicrî) Dosya No :3304 Gömlek No :247743 Fon Kodu :BEO

Bâbıâlî Dâire-i Umur-i Dâhiliye Muhâcirîn İdâresi Aded : 970 Huzur-ı Ali-i Cenâb-ı Nezâret-penâhîye

Muhâcirînden kırk hâne halkı için Aydın Vilâyeti dâhilinde Tire kazasının Deliktepe mevkiinde birer bâb hâne inşâ ve memurîn-i mahalliye ile zâbıtân-ı askeriye ve eşrâf-ı belde hâzır oldukları halde resm-i güşâdı icrâ kılınarak muhâcirîn-i merkümeye tevzî ve teslim kılındığı beyânıyla bu suretle teşekkül eden karyenin nâm-ı âlî-i hümâyuna izâfetle tevsîmi zımnında iktizâsının ifâsı vilâyet-i müşârun-ileyhâdan mevrud 1 Nisan sene 1324 tarihli telgrafnamede işâr kılınmasıyla Muhâcirîn Komisyon-ı Alîsi’nden ol bâbda arz ve takdim olunan mazbata vechile 16 Nisan sene 1324 tarihinde irâde-i seniyye-i cenâb-ı padişâhî şeref-müteallik buyurulmuş ve vilâyete de tebliğ-i keyfyet edilmiş idi. Bu kere Harbiye Nezâreti’nden makâm-ı sâmî-i Sadâret’e bi’t-takdîm nezâret-i celîlelerine tevdî ve idâre-i umumiyeye havâle ve tesyir buyurulmuş olan 11 Kânun-ı Evvel sene 1324 târih ve beş yüz seksen beş numaralı tezkirede Dâire-i Askeriye’ce de iktizâsının îfâsına dair makâm-ı sâmî-i müşârun-ileyhden mukaddemâ vuku bulan îşâr üzerine orduca ona göre muâmele-i kaydiye ve mukteziye ifâsı hakkındaki teblîğ-i mesbuka Üçüncü Ordu Kumandanlığı’ndan mevrud tahrîrât-ı cevâbiyede mevki-i mezkurda teşkîl ve ihdâs olunan mebhusün-anh karyeye Aydın ve Bayındır cihetlerinden vürud eden muhâcirînin yerleşmeksizin avdet eyledikleri ve karye-i mezkurede henüz başkalarının da iskân edilmediği cihetle el-yevm gayr-i meskun bulunduğu bildirilmiş olduğundan bi’l-bahs suret-i işâre nazaran netice-i hâlin inbâ buyurulması izbâr kılınmış bulunduğundan evvel emirde bu muhâcirlerin karye-i mezkurede âdem-i ikâmetle sebeb-i muâvedetleri nedir ve yerlerine niçin başkaları yerlerine niçin başkaları olsun ik’âd edilerek mezkur karyenin bu kadar akçe sarfıyla husule getirilmiş iken şimdi böyle hâlî bırakılması neden câiz görülmekte bulunmuştur ? Bu cihetlerin inbâsıyla beraber serîan orada muamele-i iskâniyeye nâil olmamış takımdan kırk hane halkı muhâcirînin karye – i mezbureye izâm ve iskânları ve şâyet orada iskân edilecek muhâcir mevcut değil ise buradan gönderilmek üzere bu noktadan dâhi malumat itâsı hususâtının vilâyet’i müşârun-ileyhâya işâr buyurulması menut-ı müsâade-i celile-i nezâret-penâhîleridir. Ol bâbda emir ve fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 13 Kânun-ı Sânî sene 1324 (26 Ocak 1909)

Fotoğraflar:

Köyün 1906 yılındaki ilk muhtarı Sivri Mollazade Hacı Ali (Akdil) (İbrahim Aydın arşivi)
Köylülerden 1940 larda Musa Aydın, Hüsnü Güngör, Hüsnü Görgü, Hasan Aydın.(İbrahim Aydın arşivi)
Hamidiye(Turgutlu) köyünde ilk inşa edilen evlerden(Tuncay Ercan Sepetçioğlu arşivi)
Köy meydanında bulunan anıt.
Köyün genel görünüşü (İbrahim Aydın arşivi)

İbrahim Aydın arşivinden birinci kuşak Giritliler.

Birinci kusaktan Burlali oğlu 1294 Kandiya Tefeli köyü doğumlu Muallim Hüseyin Efendi.(Cumhuriyetin ilk mualimlerinden olup Turgut soyadını almış.)
Birinci kuşaktan 17 hanede Girit Lerapetra 1300 doğumlu Petro Hatice Toprak
Birinci kuşaktan 15 hanede Girit Resmo Çelya köyünden Çelani Afet Güngör.
Birinci kuşaktan 6 hanede Girit Kandiya 1287 doğumlu Çurli Yetim Ali Görcek
Hamidiye (Turgutlu)Köyü Giritevi

Hamidiye köyünün yerleşim planı
Köy nüfus esas defteri hane no:1
Mümtaz ile Fatma 1928 yılı köy evlenme sicil defter örnek sayfa(Muhtarlık arşivi)

Kaynaklar:

Akbayar, Nuri, “Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Devlet’i Nüfusu”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c. 5.

Akkuş, Tacettin, Tanzimat Başlarında Balıkesir Kazası (1840-1845), Balıkesir 2001.

Aydın, Mahir, “Sultan II. Mahmut Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri”, Sultan II. Mahmut Reformları Semineri 28-30 Haziran 1989, İstanbul 1990.

Çadırcı,Musa , Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara 1997.

Doğru,  Halime, “Osmanlı Devletinde Toprak Yazımından Nüfus Sayımına Geçiş ve Bir Nüfus Yoklama Defteri Örneği”, Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, c.1, Sayı:2, Eskişehir 1989, s.238-241.

Göyünç, Nejat, “Hane deyimi hakkında”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 32, 1979.

Karal, Enver Ziya, Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı 1831, Ankara 1943.

Lütfi Tarihi, c. I, İstanbul 1999.

McCarthy, Justin, Müslüman ve Azınlıklar, (Bilge Umar çevirisi) , İstanbul, 1998.

Nüfus Sicil Nizamnamesi<b>, </b>Dersaadet, 1316.

Sarıcaoğlu, M. Esat, Milli Tarih Açısından Osmanlı Devleti’nde Merkez Taşra İlişkileri, Ankara 2001.

Sertoğlu, Midhat, Osmanlı Tarih Lûgatı, İstanbul 1986.

Önder, Mustafa, Aydın Vilayeti Salnamesi ve Tahriri (H.1306-M.1888), Lisans tezi, Elazığ, 2006.

Köy nüfus esas defteri (muhtarlık arşiv)

Dipnotlar:

[1] – Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı 1831, Ankara 1943, s.6.

[2] – Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgatı, İstanbul 1986, s. 326-327.

[2] – Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgatı, İstanbul 1986, s. 326-327.

[3] – Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara 1997,, s.44.

[4] – Karal, a.g.e., s.7.

[5] – Halime Doğru, “Osmanlı Devletinde Toprak Yazımından Nüfus Sayımına Geçiş ve Bir Nüfus Yoklama Defteri Örneği, Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, c.1, Sayı:2, Eskişehir 1989, s.238-241.

[6] – Mahir Aydın, “Sultan II. Mahmut Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri”, Sultan II. Mahmut Reformları Semineri 28-30 Haziran 1989, İstanbul 1990, s.81.

[7] – Çadırcı, a.g.e., s. 45.

[8] – Lütfi Tarihi, c. I, İstanbul 1999, s. 145.

[9] – Karal, a.g.e., s.13.

[10] – Çadırcı, a.g.e., s. 45.

[21] – Köydeki ailelerin Girit’ten geldikleri yerler ve lakapları konusunda köy halkından İbrahim Aydın’a, köy muhtarlık arşivinde araştırma yapmamı sağlayan köy muhtarı rahmetli Ali Çınar ne kadar teşekkür etsem azdır.

[22] – Naklen Karacal geldi. GÖRECEĞİZ, Lakapları: Bedriler. Kapalı kayıt

[23] -Naklen Yahşibey Mah. geldi.ÖZKALE, Lakapları: Dervişoğulları8 Molla Mustafalar. Kandiya(Kasrini) köyünden.

[24] – ÇELEBİ, Lakapları: Çelebiler. Kandiya.

[25] – Naklen İbn-i Hatip Mah. geldi.Kapalı kayıt.

[26] – Naklen Mahidiye Mah. geldi. AYDIN, Lakapları: Katiler (Kataç)(Kediler).Aile Resmo Ayvasil köyü.

[27] – Naklen Tekke mazeviye Mah. geldi. GÖRCEK. Lakapları: Çurli (Vurakula). Kandiya(Kastro).

[28] – Naklen Molla Çelebi Mah. geldi. PEKER. Lakapları: Petranos. Hanya Lerapetra

[29] – Naklen Paşa Mah. geldi. Kapalı kayıt. Lakapları: Süleymanaki.

[30] – Naklen Hekimçelebi Mah. geldi. AKDİL, Lakapları: Sivri Mollazade, Kandiya .Kapalı kayıt..

[31] – Naklen Molla Çelebi Mah. geldi. KAYAN/TONKUŞ, Lakapları: Kürt Hüseyinler. Hanyatu . Hanya.

[32] – Naklen Paşa Mah. geldi.URCAN, Lakapları: Uykucular. Ispadulaki .Kandiya.

[33] – Naklen Hamidiye Mah. geldi.Kapalı kayıt. İskopi .

[34] – Naklen Şehköy nakil geldi. BAYRAKÇI, Lakapları: Bayrakçılar.

[35] – Naklen Hekimçelebi Mah. geldi.AKDİL,Kapalı kayıt. Kandiya.

[36] – Naklen Debağsinan Mah. geldi.GÜNGÖR. Lakapları: Çelenos . Resmo-Angelina -Açelya.

[37] – Naklen Yunusemir Mah.geldi. ŞİMŞEK.. Lakapları: Lerapetrit. Lerapetra (Yerapetra).

[38] – Naklen Takkacizade Mah. geldi. TOPRAK, Kapalı kayıt. Dilaveraki. Lerapetra (Yerapetra)..

[39] – Naklen Debağsinan Mah. geldi .GÖREK, Kapalı kayıt. Lakapları: Mazlumaki / Arif Ağa.Kandiya.

[40] – Naklen Camicedit Mah. geldi Kapalı kayıt.

[41] – Naklen İbnihatip Mah. geldi. GÖREKE, Yörük Mehmet. Lakapları: Rüstümlü . İstinya-Rüstüm (Sitiya,Sitia-Rusdika)

[42] – Naklen Molla Çelebi Mah. geldi. ŞEN. Lakapları: Viaeniti (Sabuncu). Kandiye,Viayen(Viannenos).

[43] – – GÖREZ. İskopi.

[44] – KAYA. Lakapları: Molla Salih.

[45] – Kapalı kayıt. Lerapetra.

[46] – YILMAZ. Lakapları: Berberler-Berberaki. Kandiya.

[47] – Naklen Molla Çelebi Mah. geldi. ÇAYLAK

[48] – Naklen Debağsinan Mah. geldi. GÖRGÜ. Lakapları: Cül.

[49] – Naklen Debağsinan Mah. geldi.. ERKAN, Kapalı kayıt. Lakapları: İskopicanos

(Kahveci Hüseyin).İskopi.

[50] – Naklen Alacamescit Mah. geldi .GÖRGÜÇ, Lakapları: Gülanalar. Hocaki. Kandiya.

[51] – Naklen Ahiimam Mah. geldi .Kapalı kayıt

[52] – Naklen Paşa Mah. geldi .GÖRGÜLÜ, Kapalı kayıt. Lakapları: Kademaki . Kandiya.

[53] – Naklen Paşa Mah. geldi .TOSUN, Kapalı kayıt. Lakapları: Pezanos . Kandiya-Pezano.

[54] – Naklen Ketenci Mah. geldi .YILDIRIM, ,Kapalı kayıt. Lakapları: Petrani (Taşçı). Lerapetra(Yerapetra).

[55] – ATIĞAN. Kapalı kayıt. Lakapları: Giritli . Kandiya.

[56] -TAŞ, Lakapları: Mahmut Ağa . Kapalı kayıt.

[57] – Naklen Alacamescit Mah. geldi . TURGUT. Lakapları: Burlali . Kandiya-Kasro Tefeli Köyü

[58] – ÇINAR, Lakapları: Maraboleti. Marabalot . Marabella (Marambola)

[59] – Naklen İzmir Kasap sofu Mah. geldi .SİVİŞ, Lakapları: Süleymanaki . Kapalı kayıt.

[60] – Naklen Kasaba Yenice Kavukçu Mah. geldi .ÇELİK. Küçügaki.

[61] – KARABAY,Arabacı İbrahim. Arabacı Arap İbrahim. Lerapetra(Yerapetra).

[62] – Naklen İstanbul Eminönü Yavaşça Şahin Uzunçarşı Mah. geldi .ÖZ, deftere kayıt tarihi: 1948, Kapalı kayıt.

[63] – Naklen Karacaali Mah. geldi .ZORLU, deftere kayıt tarihi: 1950. İzmir Selahattioğlu Mah.nakil gitti.

[64] – ATİK, deftere kayıt tarihi: 1952.

[65] – Naklen Akkoyunlu geldi .KALA, deftere kayıt tarihi: 1953,Akkoyunlular.

[66] – Naklen İzmir 5. Sulataniye Mah. geldi. ÖZMEŞİN, deftere kayıt tarihi: 1960.

[67] – Naklen Aydın Germenci Ortaklar geldi. ATICI, deftere kayıt tarihi: 1973.

[68] – Naklen Bayındır Hacı İbrahim Mah. geldi. BÖK, deftere kayıt tarihi: 1982.

[69] – Belgeler günümüz Türkçesine Tuncay Ercan Sepetçioğlu tarafından çevrilmiştir.

 

Necat Çetin
1963 İzmir Torbalı Ormanköy köyünde doğdu. İzmir Yapıcıoğlu İlkolu, Torbalı Lisesi ni bitirdi. 1986 Ege Üni. Tarih Bölümü mezunu. Dokuz Eylül Üni. Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Ens. Yükseklisans aldı. Uzman Tarih öğretmeni. Gaziantep, Bitlis ve İzmir'de çeşitli lise ve ilköğretim okullarında öğretmenlik yaptı, Bayındır Ülfet Onart Anadolu Lisesi ve Torbalı Kazımpaşa İlköğretim Okulunda müdürlük görevvinde bulundu. Şuan İzmir Torbalı Özbey İÖO. okul müdürü. Osmanlı Nüfus tarihi, kültür ve halk edebiyatı alanında derleme ve araştırmaları vardır. 20 ye yakın ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildiri ve tebliğ sundu.

Mert Türk milleti

Önceki yazı

İlk Milletlerarası Dili Bir Türk İcat Etmişti!

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Osmanlı Tarihi