1

1-Sarılar Aşireti hakkında kısa bilgi [1]

Bu konuda en yetkin araştırmalar yapan Tufan Gündüz’e göre Sarılı Aşireti Dulkadir ve Bozulus Türkmenlerinden ayrılarak Danişmendliler içine katılmıştır. Aşiret Nusaybin bölgesini terk ederek İç Anadolu’ya gelmiştir. [2] Kaldı ki Bu tespit Osmanlı tapu-tahrir kayıtları ile örtüşmektedir. [3] Sarulu, Sarular, Sarılı,Sarılar adıyla söz konusu bölgelerde ve aşiretin dağıldığı diğer yerlerde Sarılar yerleşimleri (Gaziantep Sarılar,Antalya-Hatay-Tekirdağ-Ankara Nallıhan-Ankara-Kazan-Maraş-Hakkari-Mardin-Urfa-Akhisar-Amasya-İzmir Tire ve Kemalpaşa-Göynük-Nevşehir Sarılar Köyü olmak üzere) 19 tane Sarılar köyü mevcuttur.

2-Osmanlı tapu–tahrir kayıtlarında Sarılar Aşireti

Osmanlı tapu tahrir kayıtlarında aşiret Avşar-Yazır- Eymür boyu içersinde geçmektedir. Ancak kaynakları büyük bir çoğunluğunda Avşar boyunda görünmektedir. Taife olarak ta Eğlen-oğlu cemaati, Danişmendli Türkmenleri, Teke Türkmenleri. Maraş Yörükleri, Bozulus Türkmenleri, Gündeşli Yörükleri, Ayrı Tamlu Taifesi, Dumanlı Cemaati içersindedir. [4]

3-Danişmendli Nahiyesini oluşturan aşiretler

Alaeddin, Akkoyunlu, Alemli, Ali Hanlı, Avşar, Bekdik, Beşirli, Bıçakcı, Boynuinceli, Ceceli, Cerid, Cevanşir, Çavuşlu, Çöplü, Çumdan/Çomdan, Danişmendli,Davud Hacılı, Deliler, Dumanlı, Gökkazlı, Gölegir, Gösterenli, Gündeşli, Gündüzlü /Günüzlü, Hacı Beğli, Hasanlı, Harbendeli/Harmandalı, Herikli, İcikli, Karalı, Karacakürd, Kara Hacılı, Kara Halilli, Kara İnebeğli,Karakoyunlu, Karamanlı, Karlelvend, Kaşıkçı,Kestan/Kesten, Kırıjlı, Kızılbeğli, Kızıl Kocalı,Kozculu, Köpekli, Kulfallı, Kuloğuları, Kurgılı, Kurutlu, Kürd Mihmadlı, Kürdenküre/Gördengöre, Küşne, Kütüklü, Lek, Mocan, Müminli, Oğulbeğli, Öküz/Uguz/Eyügöz, Peysan, Rahimli, Salarlı, Sarsallı, Sarılı, Savcılı, Dıddıklı, Selmanalı, Sermayeli, Süvegenli/Süvangeli, Şerefli,Şeyli, Tecirli, Tur Hasan/Dur Hasanlı, Varvara, Yahşiganlı,Yeğen Alili. [5]

4-Sarılar aşiretinin İzmir bölgesine gelmesi

Danişmendli Türkmenleri Osmanlı Avusturya ve İran savaşları nedeniyle oluşan otorite boşluğundan yararlanarak bazı olaylara sebep olmuşlardı. Bu nedenle aşiretlerin iskan edilmesi gerekiyordu.1700’lü yıllardan itibaren Danişmendli aşiretlerinin bir kısmı Dinar bölgesine iskan edildi. [6] Ancak Sarılar Aşiretin bazı kollarının Aydın vilayetinin Nif ve Tire kazalarına geldiği görülmektedir. [7] Sarılar Aşireti H. 1260 / M. 1844/1845 yılına ait nüfus defterinde 45 Hanede 110 kişi olarak Kocaaliler, Çıplak, Büyük kadife, Halkapınar köyleri civarına iskan olunmuşlardır. [8] Yine Hicri 1280-1290 yıllarına ait sicil defterlerine göre Sarılar Aşireti Nif Parsa bölgesindedir. [9] Aynı dönemde hem Nif(Kemalpaş) hem de Tire’de aşiret adıyla iki köy kurulmuştur. Aşiretten bazı obalar Torbalı ilçesinde de farklı köylere yerleşmiştir. [10]

5-Osmanlı Devleti’nde nüfus sayımı

Osmanlı Devleti nüfus sayımına büyük önem vermiş ve bunu asırlarca toprak yazımı dolayısıyla yapmıştır. [11] Osmanlı Devleti fethettiği toprakların tescil, mülkiyet ve tasarruf sistemini belirlemek ve vergi miktarlarını tayin ve tespit etmek amacıyla tahrir olarak adlandırılan bu sayımları yapmıştır. İdarî, malî ve askerî gerekçelerin zorunlu kıldığı [12] tahrirlerin otuz senede bir yapılması kanunla sabitlenmiştir. Bununla beraber bazen bu süre uzadığı gibi, cülus, bir bölgede toprağa tasarruf edenler arasındaki anlaşmazlıklar, halkın vergilerin adaletsizliğinden fazlaca şikâyet etmeleri, göçler ve salgın hastalıklardan dolayı kısa bir zamanda meydana gelen büyük nüfus değişiklikleri gibi sebeplerden dolayı bu süre kısalır, tahrirler yeniden yapılırdı. [13] Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren “memleket tahriri” adı altında yapılan bu yazım ve sayımların temel amacı asker ve vergi toplamaktı. [14] Bu tahrirlerin başlayış ve bitiş tarihlerine ilişkin farklı saptamalar bulunmaktadır. Ebül’ula Mardin’e göre ilk tahrir Sultan Orhan (1326-1389) dönemine aittir. Ö.Lütfi Barkan’a göre ise, ilk tahrir Sultan Murat döneminde (1360-1389) yapılmıştır. Son tahrir ise Netayic’ül Vukuat müellifi Mustafa Paşa’ya göre II.Selim (1566-1574) devrinde yapılmıştır. Barkan’a göre ise son tahrir III. Murat (1574-1595) devrinde yapılmıştır. Hammer ise, III. Murat devrinden sonra da tahrir yapıldığını belirtmiştir. [15]

Tahrirler sonucunda tutulan defterler, asker alımında ve vergilendirmede başvurulan ana kaynak olmaları nedeniyle büyük bir titizlikle saklanmıştır. Ancak devletin yükselme döneminde düzenli bir şekilde yapılan bu tahrirler, duraklama döneminde aksamaya başlamıştır. [16] Bu dönemde devlet kurumları asli vazifelerini yerine getiremeyecek bir duruma gelmiş ve bunun neticesinde de “Tahrirler” yapılamaz bir hal almıştır.

1826 yılında kaldırılan Yeniçeri Ocağı’nın yerine kurulan“Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye” ordusunun giderlerinin ne ölçüde karşılanabileceği ve asker potansiyelinin ne olduğu sorunu gündeme gelmiştir. Bu soruların yanıtlarını bulabilme amacıyla bir meclis oluşturulmuş ve bu meclis ülke çapında bir nüfus sayımı yapılmasını kararlaştırmıştır. İlk nüfus sayımına İstanbul’da başlanmış ancak 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı münasebetiyle ara verilmek zorunda kalınmıştır. II. Mahmut Osmanlı-Rus savaşının bitiminden hemen sonra Anadolu ve Rumeli’de nüfus sayımına başlanmasına karar vermiştir. [17] 1831 yılında tamamlanabilen nüfus sayımları ile ilgili olarak toplanan meclis öncelikle sayımların kimler tarafından yapılması gerektiğine karar vermiş ve uyulacak nizamnameyi hazırlamıştır. [18]

1831 nüfus sayımını bütün sayımlardan ayıran en önemli özelliği, bu sayımın ilk genel sayım olmasıdır. [19] Ayrıca Rumeli ve Anadolu’da yapılmış olan bu ve bundan sonraki genel sayımların tam neticeleri hiçbir zaman neşredilememiş olduğuna göre, 1831 nüfus sayımı neticeleri ilk defa olarak kamuoyuna sunulan sayım olması bakımından da büyük önem taşımaktadır. [20]

Sayım sonuçlarının değerlendirilmesi ve bundan böyle nüfus işleriyle uğraşılması içim Ceride-i Nüfus Nezareti kurulmuştur. [21] Sayımda ilk esas olarak din ayrımı göz önüne alınmıştır. Bütün sancak, kaza ve nahiyelerde sadece erkek nüfus sayılmış, [22] nüfus müslim ve gayr-ı müslim olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır. Müslüman nüfus kendi içinde yaş durumuna göre ayrılmıştır. Gayr-ı müslimler ise gelir düzeylerine göre âlâ, evsâd ve edna olarak ayrılmıştır. [23] Müslüman bölgelerinde muhtar bulunan yerlerde muhtarlar, muhtar bulunmayan yerlerde ise imamlar ve ihtiyar meclisleri, gayr-ı müslimlerin bulunduğu bölgelerde ise papazlar ve kocabaşılar muhbir olarak görevlendirilmişlerdir. Bu yolla tutulan nüfus defterleri İstanbul’a gönderilmiştir. [24]

Sayım sonucu hazırlanan icmal defterine göre Anadolu’da; 1.988.027 İslam, 366.625 Reaya, 7.143 Kıpti, 5.338 Yahudi, 16.743 Ermeni olmak üzere toplam 2.383.876, Rumeli’de ise toplam 1.369.766 erkek nüfus tespit edilmiştir. [25]

Osmanlı Devleti’nde 1831 nüfus sayımından sonra başka nüfus sayımları da yapılmıştır. 1844’te ordunun yeniden düzenlenmesi amacıyla nüfus sayımı yapılmıştır. [26] 1847’de ilk devlet salnamesi çıkmış, 1864’te vilayet salnameleri yayınlanmaya başlanmıştır. Bilindiği üzere salnameler nüfusla ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu açıdan salnameler Osmanlı nüfus araştırmalarında büyük önem arz etmektedir. 1852’de Rumeli’de, 1856’da Anadolu’da ve Suriye’de sayımlar yapılmıştır. [27] 1890 yılında yapılan sayımda kadınların da sayıldığını ve ilk kez düzenli bir nüfus kayıt sisteminin kurulduğunu görmekteyiz. Osmanlı Devleti’nde son nüfus sayımına ise 1316 yılında yayınlanan nizamnameye [28] göre 1903’de başlanmış bu da ancak 1907’de tamamlanabilmiştir.

6-Tire-Sarılar nüfus Esas Defterinin incelenmesi

Köye ait nüfus esas defter örneği Tire Sarılar köy muhtarlığı arşivinde bulunmaktadır.Tek cilttir.Yazısı Latin harflidir [29].Toplam 201 sayfadır. Bu günkü nüfus belgelerine dayanaklık yapan nüfus tahriri 22/2/1320 tarihinde yapılmıştır. Tahrirde (sayım,yazım) köyde toplam 52 nüfus hanesinde 135 erkek 116 bayan olmak üzere toplam 251 kişi tespit edilmiştir. 5 hane reisi çoban 39 hane reisi ise rençberdir. Hanelerden 17 tanesi kapalı kayıt konumundadır. Yani işlem yapılmamaktadır. En yaşlı hane reisi 1243 doğumlu hane no:5 Hasan Kahya oğlu Yakup’tur. En genç hane reisi ise 1303 doğumlu hane no:50 Mustafa Beşe oğlu Mustafa’dır.

SARILAR KÖYÜ NÜFUS ESAS DEFTERİ

Tahrir tarihi: 22/2/1320

Hane no

İsim

Meslek ve sanatı

Baba adı

Anne adı

Doğ. Yeri

Doğ. Tarihi

Top.lam

Erkek

Kadın

1

Veli Oğlu Hüseyin [30]

Rençber

Veli

Ayşe

Sarılar

1279

4

3

1

2

Köse Nasuh oğlu Veli eşi Huriye [31]

Halil

Fatma

Sarılar

1

1

3

Musa Kahya oğlu Hüseyin [32]

Rençber

Mehmet

Elif

Sarılar

1271

6

3

3

4

Karadişoğlu Himmet [33]

Rençber

Mustafa

Gülsüm

Sarılar

1282

7

3

4

5

Hasan Kahya oğlu Yakup [34]

Rençber

Musa

Hatice

Sarılar

1243

8

5

3

6

Çoban Mustafa oğlu Mehmet [35]

Rençber

Mustafa

Ayşe

Sarılar

1276

9

4

5

7

Çoban Mustafa oğlu Mahmut [36]

Rençber

Mustafa

Zeynep

Sarılar

1296

5

3

2

8

Gök İbrahim oğlu Süleyman [37]

Çoban

İbrahim

Hatice

Sarılar

1262

8

5

3

9

Gök İbrahim oğlu Mehmet [38]

Rençber

İbrahim

Hatice

Sarılar

1279

5

4

1

10

Köse oğlu Mehmet Çavuş [39]

Rençber

Nasuh

Keziban

Sarılar

1253

8

6

2

11

Kara Hüseyin oğlu Mustafa [40]

Rençber

Hüseyin

Emine

Sarılar

1291

6

2

4

12

Kara Mehmet oğlu Süleyman [41]

Rençber

Mehmet

Ayşe

Sarılar

1258

6

3

3

13

Mustafa Başoğlu Hasan [42]

Mustafa

Fatma

Sarılar

1287

4

2

2

14

Mustafa Başoğlu İbrahim [43]

Rençber

Mustafa

Fatma

Sarılar

1288

6

2

4

15

İbrahim oğlu Yusuf [44]

Rençber

İbrahim

Hatice

Sarılar

1263

6

3

3

16

Mehmet oğlu İsmail [45]

Rençber

Mehmet

Hatice

Sarılar

1291

4

3

1

17

İsmail Kahya oğlu İbrahim [46]

Rençber

Ali

Hatice

Sarılar

1289

5

3

2

18

İsmail Kahya oğlu İsmail [47]

Rençber

Ali

Hatice

Sarılar

1292

5

4

1

19

İsmail Kahya oğlu Mehmet Eşi Hatice [48]

Necmi

Emine

Ödemiş

1293

3

3

20

Karkalı oğlu Yusuf [49]

Rençber

Ali

Esmehan

Sarılar

1264

2

2

21

Kurkalı oğlu Ali [50]

Rençber

Yusuf

Arzu

Sarılar

1288

7

4

3

22

Kurgazlı oğlu İsmail [51]

Rençber

Yusuf

Arzu

Sarılar

1291

2

1

1

23

Ali Onbaşı [52]

Tekaüt

İsmail

Esmehan

Sarılar

1266

5

2

3

24

Yudan oğlu İsmail [53]

Rençber

Mestan

Emine

Sarılar

1291

7

4

3

25

Gökçü oğlu Hüseyin [54]

Rençber

Ali

Fatma

Sarılar

1293

4

1

3

26

Abdurrahman oğlu Halil Onbaşı [55]

Rençber

Abdurrahman

Esma

Sarılar

1261

5

4

1

27

Nizam Mehmet oğlu Hasan Hüseyin [56]

Çoban

Mehmet

Esmahan

Sarılar

1279

5

4

1

28

Nizam Mehmet oğlu İsmail [57]

Rençber

Mehmet

Esmahan

Sarılar

1287

7

3

4

29

Nizam oğlu Mehmet [58]

Rençber

Ali

Hatice

Sarılar

1269

5

2

3

30

Nizam oğlu Nasuh [59]

Rençber

Ali

Hatice

Sarılar

1276

5

3

2

31

Binbaşı Torunu Halil [60]

Deşteban

İsmail

Sultan

Sarılar

1288

5

3

2

32

Köse oğlu Mustafa [61]

Çoban

Nasuh

Keziban

Sarılar

1251

6

4

2

33

Abdi Beşe oğlu Mustafa [62]

Rençber

Abdi

Keziban

Sarılar

1288

3

2

1

34

Abdi Beşe oğlu eşi Rukiye [63]

Yakup

Arzu

Sarılar

1282

3

1

2

35

Yusuf oğlu Yusuf [64]

Rençber

Ali

Keziban

Sarılar

1283

3

1

2

36

Yusuf oğlu Mehmet [65]

Rençber

Ali

Fatma

Sarılar

1297

4

2

2

37

Nasuh oğlu İbrahim [66]

Rençber

Nasuh

Keziban

Sarılar

1259

8

5

3

38

Nasuh oğlu Yusuf [67]

Rençber

İbrahim

Hanım

Sarılar

1283

4

1

3

39

Destan Ali oğlu Mestan [68]

Muhtar

Ali

Ayşe

Sarılar

1292

6

3

3

40

Destan oğlu Himmet [69]

Rençber

Ali

Ayşe

Sarılar

1295

4

2

2

41

Hacı Ali oğlu Mustafa [70]

Rençber

Ali

Ayşe

Sarılar

1291

7

2

5

42

Karadişoğlu Bayram Ali [71]

Rençber

Mestan

Gülsüm

Sarılar

1280

5

4

1

43

Mustafa Beşe oğlu Hüseyin [72]

Rençber

Mustafa

Huri

Sarılar

1298

3

1

2

44

Mehmet Beşe oğlu Hasan [73]

Rençber

Mehmet

Elif

Sarılar

1283

2

1

1

45

Yusuf oğlu Ali [74] 

Çoban

Hüseyin

Cennet

Sarılar

1291

6

2

4

46

Mustafa Beşe oğlu Ali [75] 

Rençber

Mustafa

Fatma

Sarılar

1278

6

3

3

47

Boduroğlu Mahmut [76]

Rençber

Abdurrahman

Esma

Sarılar

1280

4

3

1

48

Boduroğlu Mehmet [77]

Çoban

Abdurrahman

Esma

Sarılar

1272

3

2

1

49

Molla Mehmet oğlu Tevfik [78]

Rençber

Mehmet

Havva

Sarılar

1301

3

1

2

50

Mustafa Beşe oğlu Mustafa [79]

Rençber

Mehmet

Hatice

Sarılar

1303

4

2

2

51

Mustafa Beşe oğlu Nasuh [80]

Mustafa

Huri

Sarılar

1294

1

1

52

Mehmet Ali oğlu Halil [81]

Rençber

Mehmet Ali

Emine

Sarılar

1293

1

1

251

135

116

53 [82]

Mustafa Beşe oğlu Mahmut [83]

Mustafa

Sarılar

1291

54 [84]

Kundakçıoğlu Mahmut [85]

Halil

Emine

Sarılar

1296

Necat Çetin arşivi

Necat Çetin arşivi

[1] – Ne yazık ki aşiret hakkında fazla bir araştırmaya tesadüf edilememiştir.

[2] – Tufan Gündüz, XVII ve XVIII, Yüzyıllarda Danişmendli Türkmenleri, İstanbul, 2005. s.120. Ayr. Aynı yazar başka bir eserinde de Bozuluslar içerisinde Sarılu adında Irak Bölgesinde bir aşiretten bahsetmiştir. Bkz. Tufan Gündüz, Anadolu’da Türkmen Aşiretleri, Yeditepe Yay., 4. Bas., İstanbul, 2015, s.165-166.; bunun dışında aşiret hakkında diğer bir araştırma için bakınız. Habil Adem(Pelister), Türkmen Aşiretleri, Hazırlauanlar: Hasan Babacan,servet Avşar, Geçit Kitabevi,İstanbul,2011.

[3] – Yusuf Halaçoğlu, Anadolu’da Aşiretler, Cemaatlar Oymaklar, (1453-1650), Cilt V, Togan Yay., İstanbul, 2011, ss:1979-1982

[4] – Yusuf Halaçoğlu, age,, ss:1979-1982.

[5] – Tufan Gündüz, age,s.85-128.

[6] – Tufan gündüz. Age.s.132.

[7] – Uluçay Çağatay M., Saruhanoğulları ve  Eserlerine Dair Vesikalar(733H-1220H.), İstanbul, Resimli Ay Matbaası, 1940,  s.170

[8] – Başbakanlık Osmanlı arşivi(BOA), NFS 3061 NFS 3061, sayfa aralığı 1-14.

[9] – İbrahim, Gökçen; 16.ve 17. Asır Sicillerine göre Saruhan’da Yürük ve Türkmenler, Marifet Basımevi, 1946,s.94

[10] – Sarılar aşireti ile ilgili 1321 (1905M.) yılı Torbalı nüfus tahrir defterlerinde kayıt örneklerine rastlamaktayız

Dağtekke Köyü Nüfus esas defteri, Tahrir tarihi:25/26 Temmuz1321, Hane:19 Sarılar aşiretinden İsmail (YAĞCI), Hane:22 Sarılar aşiretinden bardak oğlu Ahmet (BARDAK-AKBULUT-DUMAN-GÜNEL)

Helvacı Köyü Nüfus esas defteri, Tahrir tarihi:15/16 Temmuz1321, Hane:19 Sarılar aşiretinden Cabar oğlu Mehmet (Kapalı kayıt), Çengele (Ormaköy)köyü Tahrir tarihi:13/14 Temmuz1321 Hane:10 Sarılar aşiretinden Karip Mustafa (KARAYEL), Hane:19 Sarılar aşiretinden Bekir (ÇETİN), Hane:20 Sarılar aşiretinden Ali(GÜÇ-GÜÇLÜ) (Kapalı kayıt), Hane:34 Sarılar aşiretinden Akcaoğlu Mehmet (ÖZDEMİR)

[11] – Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı 1831, Ankara 1943, s.6.

[12] – Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul 2011, s. 659.

[13] – Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgatı, İstanbul 1986, s. 326-327.

[14] – Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara 1997,, s.44.

[15] – Karal, a.g.e., s.7.

[16] – Halime Doğru, “Osmanlı Devletinde Toprak Yazımından Nüfus Sayımına Geçiş ve Bir Nüfus Yoklama Defteri Örneği, Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, c.1, Sayı:2, Eskişehir 1989, s.238-241.

[17] – Mahir Aydın, “Sultan II. Mahmut Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri”, Sultan II. Mahmut Reformları Semineri 28-30 Haziran 1989, İstanbul 1990, s.81.

[18] – Çadırcı, a.g.e., s. 45.

[19] – Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s. 62.

[20] – Karal, a.g.e., s.13.

[21] – Çadırcı, a.g.e., s. 45; Karpat, a.g.e., s. 91.

[22] – Karpat, a.g.e., s. 67.

[23] – Tacettin Akkuş, Tanzimat Başlarında Balıkesir Kazası (1840-1845), Balıkesir 2001, s. 14.

[24] – M. Esat Sarıcaoğlu, Milli Tarih Açısından Osmanlı Devleti’nde Merkez Taşra İlişkileri, Ankara 2001, s. 64.

[25] – Nuri Akbayar, “Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Devlet’i Nüfusu“, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c. 5, s.1239.

[26] – Akbayar, a.g.m., s.1239.

[27] – Karal, a.g.e., s.10.

[28] – Nüfus Sicil Nizamnamesi, Dersaadet, 1316.

[29] – Esas defterin aslı Tire Nüfus Müdürlüğü arşivinden Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü arşivine alındığını ilgililerden öğrendik.

[30] –   Soyadı:UÇAR (Bundan sonra sadece soyadı verilecektir)

[31]Hane konumu: Kapalı kayıt

[32] – CIĞRI , Hane konumu: Kapalı kayıt

[33] – YILMAZ

[34] – ÇIKLA, Hane konumu: Kapalı kayıt

[35] – KOÇOĞLU-ÖZÇELİK-ÇAKIROĞLU

[36] – KILIÇ

[37] – GÖKOĞLU

[38] – ATAR

[39] – SARILI

[40] – YILDIRIM

[41] – ÇILDAN, Hane konumu: Kapalı kayıt

[42] -BAŞOĞLU

[43] – AYDIN

[44] – ÇINIK

[45] – ÖZEL

[46] – KAYA

[47] – APPAN

[48] – ÇIRAY, Hane konumu: Kapalı kayıt

[49] – ÇITIRGI, Hane konumu: Kapalı kayıt

[50] -DADAK

[51] – DALMIŞ, Hane konumu: Kapalı kayıt

[52] – ONBAŞIOĞLU

[53] -BUDANOĞ-BUDANOĞLU

[54] – GÖKÇENOĞU

[55] – DANIŞMAN, Hane konumu: Kapalı kayıt

[56] – ÇETİN

[57] – ÇAKMAK

[58] – TEZEL

[59] – Hane konumu: Kapalı kayıt

[60] – ŞEN

[61] – DURMAZ-YAVAŞ

[62] – YÖRÜK

[63] – DANSIK

[64] -DARGA

[65] – UZUN

[66] – CANDAŞ

[67] – DAYANÇ, Hane konumu: Kapalı kayıt

[68] – UYAR

[69] – DÖNMEZ

[70] – Hane konumu: Kapalı kayıt

[71] – ÖZDEMİR

[72] – DAYAR, Hane konumu: Kapalı kayıt

[73] – Hane konumu: Kapalı kayıt

[74] – ÇOBAN

[75] – UZMAN

[76] -YÜKSEL

[77] – ÜZMEZ

[78] – DENERİ, Hane konumu: Kapalı kayıt

[79] – KAÇAR

[80] – DENKTAŞ, Hane konumu: Kapalı kayıt

[81] – Hane konumu: Kapalı kayıt

[82] – Deftere kayıt yılı:1322

[83] – DENLİ

[84] – Deftere kayıt yılı:1323

[85] – DEBREN, Hane konumu: Kapalı kayıt

Kaynakça

ADEM, Habil (Pelister), Türkmen Aşiretleri, Hazırlauanlar: Hasan Babacan,Servet Avşar, Geçit Kitabevi,İstanbul, 2011.

AKBAYAR, Nuri, “Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Devlet’i Nüfusu“, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c. 5

AKKUŞ, Tacettin, Tanzimat Başlarında Balıkesir Kazası (1840-1845), Balıkesir, 2001.

AYDIN, Mahir “Sultan II. Mahmut Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri”, Sultan II. Mahmut Reformları Semineri 28-30 Haziran 1989, İstanbul, 1990.

Başbakanlık Osmanlı arşivi(BOA), NFS 3061 NFS 3061, sayfa aralığı 1-14

ÇADIRCI, Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara, 1997.

ÇAĞATAY M., Uluçay, Saruhanoğulları ve  Eserlerine Dair Vesikalar(733H-1220H.), Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1940.

DOĞRU, Halime, “Osmanlı Devletinde Toprak Yazımından Nüfus Sayımına Geçiş ve Bir Nüfus Yoklama Defteri Örneği, Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, c.1, Sayı:2, Eskişehir 1989.

GÖKÇEN, İbrahim, 16.ve 17. Asır Sicillerine göre Saruhan’da Yürük ve Türkmenler, Marifet Basımevi, 1946

GÜNDÜZ, Tufan, Anadolu’da Türkmen Aşiretleri, Yeditepe Yay., 4. Bas., İstanbul, 2015.

GÜNDÜZ, Tufan, XVII ve XVIII, Yüzyıllarda Danişmendli Türkmenleri, İstanbul, 2005

HALAÇOĞLU, Yusuf, Anadolu’da Aşiretler, Cemaatlar Oymaklar, (1453-1650), Cilt V, Togan Yay., İstanbul, 2011.

KARAL, Enver Ziya Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı 1831, Ankara, 1943.

KARPAT, Kemal H., Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010

SARICAOĞLU, M. Esat, Milli Tarih Açısından Osmanlı Devleti’nde Merkez Taşra İlişkileri, Ankara, 2001.)

SERTOĞLU, Midhat, Osmanlı Tarih Lûgatı, İstanbul, 1986.

ÜNAL, Mehmet Ali, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2011.

Necat Çetin
1963 İzmir Torbalı Ormanköy köyünde doğdu. İzmir Yapıcıoğlu İlkolu, Torbalı Lisesi ni bitirdi. 1986 Ege Üni. Tarih Bölümü mezunu. Dokuz Eylül Üni. Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Ens. Yükseklisans aldı. Uzman Tarih öğretmeni. Gaziantep, Bitlis ve İzmir'de çeşitli lise ve ilköğretim okullarında öğretmenlik yaptı, Bayındır Ülfet Onart Anadolu Lisesi ve Torbalı Kazımpaşa İlköğretim Okulunda müdürlük görevvinde bulundu. Şuan İzmir Torbalı Özbey İÖO. okul müdürü. Osmanlı Nüfus tarihi, kültür ve halk edebiyatı alanında derleme ve araştırmaları vardır. 20 ye yakın ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildiri ve tebliğ sundu.

Milli namusumuz!

Önceki yazı

Millî davamız, bizim hayatımızdır!

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

1 Yorum

  1. Elazığ Merkez de Sarılı Köyü mevcuttur.

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Osmanlı Tarihi