0

Maa’t-teessüf, bu vaziyetin şahidi olan ve kendisine kuvvetlerin yanından ayrılmaması tavsiye olunan Salâhattin Bey’in de bir müddet sonra İstanbul’a gittiğini haber aldık. Cemal Paşa’nın gösterdiği bu su-i misâl üzerine 7 Temmuz 335 tarihinde, şu umumî tebligatta bulundum:

  1. İstiklâlimizi muhafaza uğrunda teşekkül ve taazzuv etmiş olan milli kuvvetler, her türlü müdahale ve tecâvüzden masûndur. Devlet ve milletin mukadderâtında, îrâde-i milliye âmil ve hâkimdir. Ordu işbu irâde-i milliyenin tâbi ve hâdimidir.
  2. Müfettiş ve kumandanlar, herhangi bir sebeple kumandadan ıskat edildikleri takdirde kendilerini istihlâf edecek zevât tevhîd-i mesâi olunabilecek evsâfa mâlik bulunursa kumandayı tevdî ve fakat mıntıka-i nüfûzlarında kalarak vezâif-i milliyelerini ifaya devam edeceklerdir. Aksi takdirde, yani bir ikinci İzmir vakasına meydan verebilecek kimselerin tayini hâlinde, kumanda asla terk olunmayacak ve bi’l-umûm müfettiş ve kumandanlar tarafından, emniyet ve itimâdın selb olunduğu serdiyle, muamele-i vâkıâ reddolunacak ve kabul edilmeyecektir.
  3. Memleketimizi kolaylıkla işgal maksadına ma’tûf olmak üzere İtilâf Devletleri tarafından vâki tazyikat neticesinde, hükümet herhangi bir kıta ve teşkilât-ı askeriye ve milliyemizi ilgaya emir verirse, kabul ve tatbik edilmeyecektir.
  4. Âmâl ve gayesi istiklâl-i millinin temînine ma’tûf olan Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinin ve teşebbüsâtının zaaf ve inhilâline bâdi olacak herhangi bir tesir ve müdahaleyi ordu, kat’iyen menedecektir.
    Devlet ve milletin temîn-i istiklâli gayesinde, bi’l-cümle memûrîn-i mülkiye-i devlet, Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinin ordu gibi meşrû’ müzâhiridir.
  5. Vatanın herhangi bir mıntıkasına taarruz vukuu hâlinde, umum millet müdafaa-i hukuka âmâde bulunduğundan, bu gibi hâdisât vukuunda tevhîd-i icrâât için derhal her taraf biribirini en serî surette haberdâr ederek vahdet-i harekât temîn olunacaktır.

Bu tebligat Anadolu ve Rumeli’de bulunan bi’l-umûm ordu ve kolordu kumandanlarına ve sâir icap edenlere tebliğ olunmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk

Mersinli Cemal Paşa’nın İstanbul’a gitmesi

Önceki yazı

Refet Bey’in üçüncü kolordu komutanlığını bırakması

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Yorumlar kapatılmıştır.