Çürük Akçe

Değeri düşük akçe. III. Ahmed’in saltanatıyla (Mayıs-Haziran 1691) parenin rayici 4 akçeye yükseltilmiştir. Dönem içerisinde pare 3 akçeden hesap edildiğinde akçeye sağ, 4 akçeden hesap edildiğinde çürük dendiği bilinmektedir.[1] [1]…

Cunta

Bir ülkede yönetime el koyan kimselerden oluşan kurul.[1] [1] Türkçe Sözlük, s. 376.

Cumhuriyet

Yönetim biçimi. Halkın üstünde hiçbir otorite veya yetkili makam tanınmaması, devlet gücünün doğrudan doğruya halkı oluşturan bireylerin elinde bulunması. Kavram Latinceden batı dillerine geçmiş olan “Res Publica” (halka ait) sözcüğü…

Cuma Selamlığı

Osmanlı padişahlarının Cuma namazlarını kılmak üzere Saray dışında bir camiye gidiş-dönüşleri ve bu süreçte yapılan bir dizi merasim.  Cuma namazı için padişahın halka açık bir camiye gitmesi, dini bir gayenin…

Cuma Divanı (Huzur Murafaası)

Cuma günleri Sadrazam konağında toplanan divan. Cuma Divanında Sadrazam başkanlığında yalnız kazaskerler bulunur ve burada sadece davalara bakılırdı. Bu sebeple bu divana Huzur Murafaası da denirdi. Mutat divan toplantıları memleket…

Cülus

Tahta çıkış törenleri. Ölüm veya hal gibi sebeplerle boşalan tahtın en kısa zamanda doldurulması, herhangi bir iktidar boşluğunun yaşanmaması için cülus töreninin mümkün olan en kısa zamanda yapılması esastır. Normal…

Comecon

Sovyetler Birliği, Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Polonya’dan oluşan bölgesel örgüt. Görünüşte 1949 yılında sosyalist ülkeler arasında karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek için kurulsa da aslında Sovyet Rusya tarafından, sosyalist ülkelerin ekonomilerini…

Çoktanrıcı (Politeizm)

Her biri hayatın farklı kısımları üzerinde hükme sahip şahsiyeti olan birçok tanrının varlığına olan inancı ifade eder.[1] [1]Mariasusai Dhavamony, “Dinlerde Tanrı Anlayışı”, (çev. Fuat Aydın), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,…

Çokkültürçülük (Liberal)

Liberal değerleri üretmeyen cemaatlere temel insan haklarını korumak ve geliştirmek gayesiyle müdahale etme kapasitesine sahip güçlü devleti tam olarak dışlamayan siyasal önerilere sıcak bakılması.[1] [1] Nazım İrem, “Liberal Cumhuriyetçilik, Çokkültürcülük…

Çok Partili Sistem

Bir ülkede yaşanan siyasal iktidar yarışı.[1] [1] Davut Dursun, Siyaset Bilimi, İstanbul: Beta Yayınları, 2002, s. 270.