Güller Savaşı veya Çifte Gül Savaşı

1455-1485 yılları arasında İngiltere’de yaşanan kargaşa ve kaos dönemi, York ve Lancaster Hanedanı arasında yaşanan savaşlar dizisi. Söz konusu savaşların Güller Savaşı olarak adlandırılması, hanedanların armaları ile ilgili bir durumdur.…

Gülhane Hatt-ı Hümayunu

Sultan Abdülmecid’in 3 Kasım 1839 pazar günü Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane’de okunan ve Tanzimat-ı Hayriye’nin icrasını ilan eden fermanı.[1] [1] Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara: TTK,…

Gulam

Esir veya köle olarak hizmete alınan kimselerin, kabiliyetleri ve aldıkları eğitim neticesinde kazandıkları becerileri doğrultusunda başta ordu olmak üzere çeşitli devlet hizmetlerinde istihdam edilmesi suretiyle işleyen mekanizma.[1] [1] Erkan Göksu,…

Gulag

Rusça’da kampların ana yönetimi anlamında kullanılan kısaltma. (Главноеуправлениелагерей/Glavnoye Upravleniye Lagerey) Muhaliflerin ve karşı devrimcilerin gönderildiği Sovyet zorunlu çalışma taburları. [1] [1] Nurettin Çakır, “GULAG Kamplarında Göz Ardı Edilen Bir Unsur…

GSMH

Gayri safi milli hasıla. Bir ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değeri. Bu değer özel ve devlet harcamaları ile özel ve kamu yatırımlarından oluşur.[1] [1] Selim Erdoğan, “1980 Sonrasında…

Grev

Bağımlı çalışanların belirli bir amaca ulaşmak üzere, iradi olarak ve topluca işi bırakmaları. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 58. maddesinde grev işçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti…

Gregoryen Takvimi

Papa XIII. Gregory tarafından yaptırılan takvim. 365 gün 5 saat 47 dakika 48 saniyelik dönemsel yılın yaklaşık değeri üstüne kurulan takvim bugün hemen hemen bütün dünya uluslarınca kullanılmaktadır.[1] [1] Neşet…

Gotik

Güney İskandinavya’nın Gotland bölgesinde oturan bir Cermen kavmi, Orta çağı kapatan, Rönesans’ı başlatan akım, daha çok bir mimarlık üslubu. [1] XII-XV. yüzyıllar arasında birçok Avrupa ülkesinde varlığını hissettiren Gotik üslubun…

Göçebe

Geçim araçlarını elde etmek için mevsimlere göre yaylak ve kışlak değiştiren ve toprağa yerleşmemiş olan toplumların hayat tarzı, yerleşik olmayan kimse veya topluluk.[1] Göçebelikte insanların ve hayvanların iklime bağlı olarak…

Göç

Şahısların hayatlarının tamamını veya bir parçasını geçirmek üzere, bir iskan ünitesinden diğerine yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketi,[1] birey ve toplumun anlam ve değer dünyasının değişimi.[2] Göç, kişinin sevdiklerini,…