İlk Polis Okulları

İkinci meşrutiyete kadar yurdumuzda henüz polis okulları mevcut değildi. Kadronun ekseriyetini, okur yazar olmayan, cahil kimseler meydana getirirdi ama, bunlar, çekirdekten yetişme, meslek erbabı kişilerdi. İlk polis okulu, Rumeli Islahatı esnasında 1907 yılında Selânik’ te açılmıştır. 1900 yılında Manyasîzâde Refik Bey, Zaptiye Nezareti Teftiş ve Tahkik Heyeti Reisi iken, polis mensuplarına kanunî ve meslekî bilgiler […]