Dilci Reşit Galip

BİRİNCİ TÜRK DİLİ KURULTAYI Maarif Vekili Dr. Reşit Galip Beyin nutku: Türkiye Cumhuriyetinin Şanlı Reisi, Türk İrfan âleminin dâhi Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Hazretlerini, Türk Dili Kurultayı’nın mümtaz ve muhterem âzalarını derin saygılarla selâmlarım. (Alkışlar). 1919 Mayısının 19 unda, yani Reis’in Samsuna çıkışındanberi Millî istiklâl savaşı içindeyiz. Askerî, siyasî, adlî, hukukî, malî, iktisadî, hattâ karantina […]