Türk medeniyeti tarihi meselesi

Türk Milleti, tarihin en eski milletlerinden birisidir. Bu derin mazisi içinde “anayurt” ları, Orta Asya’dır, Altaylar’dır. (1) Türk Medeniyeti de, Türk Tarihi ile yaşıttır. Böyle olunca Türkler’in çok eski ve köklü bir medeniyete sahip oldukları kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bir “Proto-Türk” kültürünü temsil eden “Arav Kültürü” (2) “Türk” kelimesinin Çin kaynaklarında görülen yılları. M.Ö. 1328’e kadar […]

İlteriş Kağan

I- TARİHİ DURUM: Kök-Türkler 545-80 arasında kısa bir zamanda İç Asya’yı baştan aşağı fethetmiş ve doğu Avrupa’ya taşan bir büyük devlet kurmuşlardı. Komşu memleketler ve bu arada Doğu komşuları Çin’deki muhtelif sülaleler endişe içinde tedbir aramaya başladılar. Çin’in Sui hanedanı sarayında 581 yılında bir müşavir Kök-Türk devletinin bir zaafı olduğuna dikkati çekti. Devletin başında tek […]

Katun

(Türk Kadını’na Dair) I-Tarih öncesinden tarihe geçiş Türk Havva’sı, arkeolojiden ve tarihi kayıtlardan belirdiğine göre, İç-Asya’nın kuzeyinde, yüksek ve karlı zirvelerin eteğinde, çam ve kayın ağaçlarının bittiği bir sahnede doğdu. Bu iklim güneye doğru geniş bozkırlara açılıyordu. Milattan önceki bin yılın başında İç Asya’daki hayat şartları belki yeni bir göç akını neticesinde birden değişmişti. Daha […]

On dilli Bizans

Yeryüzünde yaşayan çeşitli toplulukların birbirlerinden çok farklı yönleri bulunduğu aşikardır. Bu itibarla her milletin kendine mahsus bir dili, dini, töresi, örf-adet ve bütün bunlar, o cemiyetin kültürünü meydana getirir. Tarihi kaynaklarca sabit köklü bir kültüre sahip bulunan atalarımız, şöyle tanınmışlardır: Adaletçi, hürriyet aşığı koruyucu, namusuna düşkün cesur ve kahraman, misafirperver “söz namustur” düsturu ile hareket […]

Eski Türk devlet teşkilatında “Tanhu” unvanı ve tarihi gelişmesi

Tanınmış Türkoloğumuz F. Köprülü’nün belirttiği gibi “Eski Türk unvanları yalnız dil tarihi açısından değil, umümiyetle kültür tarihi ve bilhassa Türk devlet hukuku tarihi bakımından çok mühimdir. Türk devletlerinde siyasi ve içtimai bir mevki veya bir kamu vazifesi ifade eden bazı unvanlar mevcuttur ki, bunların açıklanması ile eski Türk topluluklarının içtimi bünyesini ve hukuki teşkilatını anlamak […]

Afgan Kabilelerinin Türklük İle Alakaları

Abdalılar Eftalitler (Ak-Hunlar)’in Torunları Mı ? Afganistan çeşitli kavimlerden oluşmuş olan bir ülkedir. Bugün Afganistan’da yaşayan başlıca etnik gruplar şunlardan ibarettir: Paştunlar, Tacikler, Özbekler, Türkmenler ve Hazaralar, Kazaklar, Kırgızlar, Karakalpaklar, Karluklar, Çağataylar ve Kızılbaşlar gibi Türk boyları ve Nuristanlılar, Baluçlar, Hindular ve Araplar gibi küçük etnik gruplar da bugünkü Afgan toplumunun ayrılmaz birer parçası sayılmaktadırlar. […]