İstanbul Türkçesi hangisidir? – II

İstanbul’da birkaç sınıf vardır ki lehçelerinin tarz ve edaları başka başkadır. Bu sınıfların başlıcaları şunlardır: 1- Eski edebiyat taraftarı olan terkipçi şâ’irler. 2- Ulema ve softalar. 3- Eski ıstılahçı mu’allimler. 4- Bâb-ı Âlî üslûbunu hâlâ yaşatan muhafazakâr me’mûrlar. 5- İkinci sınıf halk. 6- Tanzimat ma’ârifiyle tahsil görmüş kadınlar. 7- Tanzimat ma’ârifiyle kuvvetli tahsil görmeyen kadınlar. […]