Meşrutiyet uğrundaki son çabalar

Cemiyet, bütün Makedonya’da teşkilât ve faaliyetini arttırmıştı. Açık ve pervasızca hareket et­mekten de çekinmiyordu. İstanbul’un, 3. Ordu Kumandanı Esat Paşa’ya itimadı kal­mamıştı. Kurmay Başkanı Ali Rıza Paşa, Topçu Nümune Alayı Kumandanı Haşan Rıza ve Kurmay Binbaşı Enver (Pa­şa) sorguları bilâhare yapılmak üzere İstanbul’a çağırılmış­lardı. Diğerleri İstanbul’a gitmek zorunda kalmış, Enver Selânik’te bir yere gizlenmişti. Sınıf […]