Yükleniyor...

Yasemin Gül

Öğretmen

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 27 Aralık 2015 - 20:10
Son Düzenlenme Tarihi 29 Nisan 2016 - 15:11
İstiklal Marşı'nın İlk Bestekarı, "Ali Rıfat Çağatay"

İstiklal Marşı'nın İlk Bestekarı, "Ali Rıfat Çağatay"

Musiki muallimi, bestekar ve ud icracısıdır. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e uzanan bunalımlı dönemlerde yaşamış bir Türk Aydını'dır. Doğum tarihi, çeşitli kaynaklarda değişiklik gösterir.(1867-1869) İstanbul'da doğmuştur. Piyade albayı Hasan Rıfat Bey'in dört çocuğundan büyük olanıdır. Özel bir öğrenimle yetişmiştir. Fransızca bilmektedir. Arapça ve Farsçaya da hakimdir.
Sadrazam Said Halim Paşa'nın kız kardeşi prenses Zehra Hanım'la evlenmiştir. Bir aile geleneği olarak evini bir musiki mahfili durumuna getirmiştir. Eşi ile birlikte gittiği Avrupa'da eşinin ölümü üzerine İstanbul'a dönmüştür. Dönüşünden sonra “Türk Musiki Ocağı”nı kurmuştur. Bir çok Öğrenci yetiştirmiştir. Bundan sonra da icrakarlığı bırakıp, yalnızca bestekarlıkla uğraşmıştır. İstanbul Belediye Konservatuarı Tetkik ve Tasnif Heyeti üyesi olmuştur. Ölünceye kadar da bu görevde kalmıştır.Musiki hayatının ilk dönemlerinde Udi Ali Rıfat adı ile tanınırdı. Ünlü ud yapımcısı Manol Usta kendisini davet eder. Yaptığı udların göğsünü yapıştırmadan imza ettirir ve bu udlar hemen satılırdı. Daha sonra kemençe, viyolonsel, tambur çalmayı da öğrenen sanatkarın sesi güzeldi ve eserleri en doğru şekliyle bilirdi.

Musikimizde “Konser Musikisi“ havasını ilk kez düşünenlerdendir. Batı müziği tekniğini Türk Musikisi'ne uygulama çalışmaları yapmıştır. Udi İbrahim Bey, Udi Sami Bey, Mesud Cemil, Subhi Ziya Özbekkan, Şerif Muhiddin Targan, Selahaddin Pınar gibi müzisyenlerin hocalığını yapmıştır. Bestekar Cemil Bey'in hatırasını yaşatmak için başkanı bulunduğu “Şark Musiki Cemiyeti”nin saz ve ses sanatkarları ile bir konser hazırladı. Fakat koroyu yüzü seyirciye dönük yönettiği ve kendi eserlerine daha fazla yer verdiği için tenkit edilmiştir. Bir çok eseri vardır. Suzidil, Nihavend, Dilkeşhaveran makamlarında besteleri, bestekarlıktaki kudret ve maharetini gösterir. Musikimizde bir saz eseri olan “Methal”i de ilk kez kullanan kişidir. Ayrıca “çok seslilik” üzerinde durmuş ve bazı denemeler yapmıştır. Bu konuda kontrbas, viyolonsel, piyano ve flüt'ü ilk kez kullanmıştır.

Sabırlı, araştırmacı ve kolleksiyoncudur. Eski sanatkarlardan pek çok eseri notaya almış, buna Said Halim Paşa'nın kolleksiyonunu da katarak çok büyük bir kolleksiyon yapmıştır. Operet, marş, fantazi, methal, saz semaisi, oyun havası, beste, şarkı olarak elli beş kadar eseri bilinmektedir. Klasik bestekarlığı döneminde diğer çağdaşları gibi daha çok aşk temalı güfteleri tercih etmiştir. Ancak döneminde bir çok bestekarı klasik tarzı savunurken, O toplumun ihtiyaçlarına göre yeni tarza da yönelebilmiştir. Ali Rıfat Bey, İstiklal Marşımızın da ilk bestecisidir(1924-1930).

Kaynakça

-Dr.M.Nazmi ÖZALP – Türk Musikisi Tarihi Kitabı

-Ataman , Sadi Yaver - Mehmet Sadi Bey ,Ankara Kültür Bakanlığı Yayınları (1987)

-Dizdaroğlu Hikmet Halk Şiirinde Türkler
Ankara TDK yayınları (1969)

-İbnülemin Mahmut Kemal , Hoş Seda – Son Asır Türk Musikişinasları
İstanbul Maarif Yayınları (1958)

-Akyüz Kenan . Modern Türk Edebiyatı'nın Ana Çizgileri (1860-1923)1,3.Bs.Ankara
AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+4
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.