Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 13 Aralık 2015 - 20:46
Son Düzenlenme Tarihi 13 Aralık 2015 - 20:46
Atatürk'ün Hamidiye Kruvazörü Hatıra Defterindeki Sözleri

Atatürk'ün Hamidiye Kruvazörü Hatıra Defterindeki Sözleri

“Hamidiye Kruvazöründe

20 Eylül 1924 Cumartesi,

Hamidiye kruvazörü maziden yadigâr kalan Donanma aksamı içinde Türk Cumhuriyeti'nin denizlerde faaliyete geçen ilk gemisi oldu. Beş seneden beri mütehassisi olduğum deniz hayatını bana yaşatan bu sefine oldu. Türk Donanması kumanda ve zabitan heyetini bu gemide ve buna refakat eden Peyk - i Şevket kruvazöründe tanıdım. Temas ettiğim ruhu genç, mefkûresi genç bu istikbal kumandan ve zabıtan bize Bahriye'miz için kuvvetli ümitler hâsıl etti. Bu kıymetli, şedit arzulu heyeti yadig mazi olan bu gemi içinde bırakmakla iktifa olunamaz. Onları, müstait ve müstahak oldukları kadar inkişafa mahzar edebilmek için bugünün icabatına kavuşturmak lazımdır. Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk devletinin donanması da mühim ve büyük olmak gerektir. O zaman Türk Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacaktır. Mükemmel ve kadir bir Türk donanmasına malik olmak gayedir. Bunun ilk azimet noktası Sefain-i Harbiye tedarikinden evvel onları muvaffakiyetle sevk ve idareye muktedir kumandanlara, zabitlere, mütehassıslara malikiyettir. Hamidiye'de ve Peyk -i şevket'te tanıdığım arkadaşlar gayeye yürüyebileceğimizin canlı ve kıymetli delil leridir. Bugün için bu güzide heyet büyük alâka ile muhafaza olunacaktır. Mevcut büyük, küçük gemilerimizden yalnız kabili istifade olanlar tefrik ve ihya edilebilir. Donanmamız heyeti umumiyesinde faal ve nafi unsurlardan mütevazı bir bari cüz-ü tam vücuda getirmek imkânına kani oldum. Bunun için Hükümet - i Cumhuriye'nin tedbir ve teşebbüsleriyle şahsen alâkadar olacağım. Esaslı ve kıymetli bir nokta-i azameti bulduktan sonra ondan muazzam gayeye yürümek ve ona vasıl olmak elbette müyesser olacaktır."

Gazi Mustafa Kemal

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+22
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.