Ayak Divanı

Olağanüstü olarak belirli divan günlerinin haricinde padişahın tahtının Babüssaade’ye kurulması ile toplanılan divan.[1]


[1] Tevfik Temelkuran, “Divân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sy. 6, Ekim 1975, s. 132.