ESİR EDİLEMEYEN “57. ALAY SANCAĞI”

0
2198

Geçenlerde bir yazı denk gelmişti.. Esir edilemeyen 57. Alay sancağı ile ilgili..

  1. Alay Sancağı’nın Avusturalya’nın Melbourn Müzesinde sergilendiği söylenmektedir. Altında da şöyle yazıyormuş:

“Bu alay sancağı Gelibolu Savaş alanından getirilmiştir. Ama esir edilememiştir. Çünkü Türk ordusunun milli geleneklerine göre bir alayın sancağı, alayın son eri ölmeden teslim edilmez.

Bu sancak, son muhafızının da altında ölü olarak yattığı bir ağacın dalında asılı olarak bulunmuştur. Kahramanlık timsali olarak karşımızda duran bu Türk Alay Sancağını selamlamadan geçmeyiniz.”

Kanlısırt’ta Dikilen Bir Gazi Alayının Sancağı

Mart 2008 yılında Avustralya’ya giden Mustafa Çaya’dan, Melborn’deki Müzede özellikle 57. Alay Sancağı’nın olup olmadığını araştırmasını ve resimlerini çekmesi istenmiş.1 57. Alay Sancağını Melborn’deki müzede araştıran ve müzenin resimlerini çeken Mustafa Çaya, 57. Alay Sancağı ile ilgili en ufak bir resmin dahi olmadığını belirtti. Müze yetkilileriyle de görüşen Çaya “Sancakla igili hiç bir kaydın olmadığı” bilgisini almış. Çeşitli Gazete ve dergilerde zaman zaman yer alan haberlere göre Sancağın müzede sergilendiği söylenmekte ve çok ciddi İnternet sitelerinde bile bu konuda haber yapılmaktadır. MSB(Milli Savunma Bakanlığı)’nin hazırlatmış olduğu dergi ve CD de bile bu Sancağın Melborn’deki müzede olduğu ve altında da yukarıda belirtilen yazının yer aldığı belirtilmektedir.

Genelkurmay Başkanlığı konu ile ilgili 2 Mayıs 2005 tarihinde bir açıklama yapmış2:

Arıburnu Muharebelerindeki Kahramanlıklarından Dolayı 27’nci Piyade Alayı Sancağına Altın ve Gümüş İmtiyaz Muharebe Madalyalarının Takılması Merasimi

“57. Alay’a Çanakkale savaşlarından sonra, 30 Kasım 1915’te Sultan 5. Reşat’ın iradesiyle altın, gümüş imtiyaz ve harp madalyaları verilmiştir. Bu madalyalar da 25 Nisan 1916 tarihinde, İstanbul-Şile arasında bulunan Çelebi Köyü’nün(*) kuzeydoğusunda toplanan alayın sancağına törenle takılmıştır. Dolayısıyla, alay sancağının Çanakkale savaşları sırasında Avustralyalılar tarafından ele geçirildiği iddiası doğru değildir. Bu iddialarla ilgili olarak yapılan başvuruya, Melbourne Müzesi’nin içinde yer aldığı 4 müze adına Victoria Eyalet Müzesi tarafından gönderilen cevabı yazıda, ‘ellerinde 57. Alay’a ait bir sancak bulunmadığı’ belirtilmiştir.

57 nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey

Günümüze dek geçen sürede, 57. Alay’ın sancağına ilişkin herhangi bir bilgi bulunamamıştır. Ancak, ordu geleneği göz önüne alındığında, İngilizler tarafından esir alınırken, alay mensuplarının sancağı teslim etmeyerek imha etmiş olması kuvvetli bir ihtimal olarak değerlendirilmektedir…”

Yukarıdaki açıklamada sözü edilen Padişah iradesinin içeriği de aşağıdaki gibidir:

Bâb ı Âlî
Daire i Sadâret i Uzmâ
Âmedî i Divan ı Hümâyûn
1876

İrâde i Seniyye

On Dokuzuncu Fırka’ya mensub olup Çanakkale’de fevkalâde şecâat ve yararlık göstermiş olan Elli Yedinci Piyade Alayı nâmına sancağına üzeri sarı sırma işleme “Devlet i Osmaniye ile İtilâf Devletleri harbinde Elli Yedinci Piyade Alayı’nın düşman tarafından 12 Nisan sene 1331 günü Çanakkale’de Arıburnu’na vuku bulan ilk ihracda karaya çıkmış düşman kuvvetlerinin ilerlemesine ve Kocaçimen tepelerinin düşman eline geçmesine yevm i mezbûrdaki hareket i serî’a ve savlet i şedîde i şîrânesiyle mâni olmak ve aylarca düşman ı merkûm karşısında hatt ı harbde kalarak ona karşı kahramanâne muharebeler icrâ etmek suretiyle gösterdiği fevkalâde şecâat ve yararlığın hatırasıdır.” ibaresini hâvî ve murassa’ imtiyâz nişân-ı âlîsi kurdelesi ebadında nısfı yeşil ve nısf-ı diğeri kırmızı bir kurdele ile kılıç ve levhayı muhtevî altın ve gümüş imtiyâz ve harb madalyaları i’tâ olunmuşdur.

Bu irâde i seniyyenin icrâsına Harbiye nâzırı memurdur.

Fî 22 Muharrem sene 1334 Fî 17 Teşrîn i Sânî sene 1331 / [Miladi 30 Kasım 1915]3

Başkumandan Vekili ve Harbiye Nâzırı
Enver
Sadrazam
Mehmed Said
Mehmed Reşad

Ama araştırırken de, çok garip bir bilgiye ulaştım..

Cezmi Yurtsever isimli tarih araştırmacısı, 57. Alay Sancağı olduğunu iddia ettiği tarihi eseri Adana Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bir araştırmacının odasında görüntülemiş..

Aynı tarih araştırmacısı, Vahdettin’in Atatürk’e idam fermanını imzalamadığını, bu imzanın sahte olduğunu, Atatürk’ün Nutuk’ta idam fermanı ile ilgili bir şey yazmadığını öne süren bir kişidir4..

  1. Çanakkale Müzesi internet sitesi, “57. Alay Tarihi” isimli yazı
  2. “57. Alay Sancağı müzede değilmiş”, Hürriyet, 2 Mayıs 2005
  3. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Harbiye, 1334. M/118
  4. Cezmi Yurtsever, “Vahdettin’in “Atatürk’ü İdam Fermanı” Sahte Çıktı”, 14 Şubat 2013
Avatar

Leave a reply